آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 3,344,000 132,483,305,938 Rls. 3,784,893 $
2 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012090 ک ک ک ساير: 2,574,000 95,657,539,723 Rls. 2,917,895 $
3 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 2,530,000 92,356,696,486 Rls. 2,780,966 $
4 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 2,288,000 91,942,882,470 Rls. 2,602,207 $
5 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,100,000 49,234,353,953 Rls. 1,517,489 $
6 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,254,000 44,443,365,377 Rls. 1,369,817 $
7 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,144,000 42,438,959,669 Rls. 1,304,108 $
8 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,012,000 37,436,433,832 Rls. 1,153,635 $
9 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 880,000 35,967,583,244 Rls. 1,020,640 $
10 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 814,000 35,853,124,705 Rls. 959,059 $
11 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,005,075 33,653,354,456 Rls. 1,037,619 $
12 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 34,171,861 31,655,103,623 Rls. 854,297 $
13 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 770,000 31,386,871,428 Rls. 941,710 $
14 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,000,984 31,290,858,240 Rls. 875,024 $
15 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 720,500 31,013,556,852 Rls. 841,717 $
16 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 616,000 25,473,102,870 Rls. 702,830 $
17 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 594,000 22,705,809,147 Rls. 673,362 $
18 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 528,000 22,067,742,244 Rls. 612,384 $
19 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 660,000 20,306,443,080 Rls. 619,080 $
20 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 374,000 15,392,296,320 Rls. 442,112 $
21 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 330,000 14,747,158,165 Rls. 396,255 $
22 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 286,000 11,688,629,023 Rls. 360,243 $
23 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 264,000 11,684,688,189 Rls. 317,004 $
24 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012040 ک ک ک گريد بادي: 286,000 11,272,674,528 Rls. 314,231 $
25 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 264,000 10,856,436,470 Rls. 322,872 $
26 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 242,000 10,748,613,525 Rls. 328,575 $
27 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 176,000 6,044,530,998 Rls. 182,578 $
28 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 154,000 5,861,565,424 Rls. 169,488 $
29 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 132,000 4,953,028,080 Rls. 139,920 $
30 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012010 ک ک ک گريد لوله: 110,000 4,566,217,260 Rls. 134,530 $
31 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 110,000 4,189,134,840 Rls. 116,600 $
32 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 110,000 3,924,603,342 Rls. 120,947 $
33 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 3,923,537,557 Rls. 120,931 $
34 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 88,000 3,476,359,040 Rls. 93,280 $
35 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 78,000 3,234,066,660 Rls. 99,660 $
36 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012040 ک ک ک گريد بادي: 66,000 2,580,771,924 Rls. 72,516 $
37 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012010 ک ک ک گريد لوله: 66,000 2,475,933,174 Rls. 74,646 $
38 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012010 ک ک ک گريد لوله: 66,000 2,444,450,130 Rls. 75,237 $
39 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,438,289,920 Rls. 66,550 $
40 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 997,502 2,335,320,642 Rls. 71,949 $
41 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 51,000 2,328,952,020 Rls. 71,110 $
42 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,277,508,200 Rls. 67,100 $
43 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,187,960,060 Rls. 62,810 $
44 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,122,906,500 Rls. 58,500 $
45 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,625,499,984 Rls. 43,445 $
46 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,601,695,392 Rls. 49,368 $
47 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012040 ک ک ک گريد بادي: 44,000 1,570,472,640 Rls. 46,992 $
48 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,516,956,276 Rls. 46,772 $
49 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,207,615,200 Rls. 33,770 $
50 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,165,032,000 Rls. 33,000 $
51 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,146,974,400 Rls. 34,320 $
52 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 984,726,600 Rls. 30,347 $
53 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 970,193,250 Rls. 29,250 $
54 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 953,729,700 Rls. 29,260 $
55 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 801,193,272 Rls. 24,684 $
56 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,000 791,509,180 Rls. 23,606 $
مجموع کل
1,069,458,317,222 ريال
مجموع کل
31,273,190 دلار