آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,299 956,210,261 Rls. 26,966 $
102 8 1396 ملاير عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 8,940 945,136,800 Rls. 26,820 $
103 10 1396 ملاير عراق 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,700 941,061,600 Rls. 26,100 $
104 6 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,404 939,147,328 Rls. 28,216 $
105 3 1396 ملاير عراق 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 5,700 925,053,000 Rls. 28,500 $
106 5 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,346 919,828,075 Rls. 28,046 $
107 2 1396 ملاير عراق 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 6,800 882,286,400 Rls. 27,200 $
108 5 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,938 878,489,005 Rls. 26,861 $
109 11 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,178 876,996,242 Rls. 23,717 $
110 11 1396 ملاير عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 7,350 831,730,650 Rls. 22,650 $
111 1 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,220 799,427,880 Rls. 24,660 $
112 4 1396 ملاير عراق 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,140 794,748,900 Rls. 24,420 $
113 3 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 7,932 772,153,416 Rls. 23,796 $
114 2 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,218 771,693,520 Rls. 23,792 $
115 1 1396 ملاير عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 7,572 736,688,568 Rls. 22,718 $
116 11 1396 ملاير عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 9,714 681,986,112 Rls. 18,456 $
117 3 1396 ملاير عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 13,920 632,541,504 Rls. 19,488 $
118 5 1396 ملاير عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 7,680 630,182,400 Rls. 19,200 $
119 2 1396 ملاير عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 6,444 627,204,468 Rls. 19,334 $
120 8 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 5,864 615,069,816 Rls. 17,592 $
121 7 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 20,866 598,122,254 Rls. 17,724 $
122 12 1396 ملاير عراق 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,720 564,667,180 Rls. 15,092 $
123 8 1396 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 421,353 559,824,615 Rls. 16,011 $
124 3 1396 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 350,950 432,827,430 Rls. 13,335 $
125 3 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 9,413 427,655,566 Rls. 13,179 $
126 1 1396 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 344,812 419,432,370 Rls. 12,935 $
127 5 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,228 401,351,668 Rls. 12,260 $
128 1 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,118 387,159,640 Rls. 11,942 $
129 6 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,220 382,236,956 Rls. 11,508 $
130 4 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 3,385 331,002,225 Rls. 10,155 $
131 7 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,300 324,824,940 Rls. 9,570 $
132 9 1396 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 239,520 321,337,008 Rls. 9,102 $
133 1 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,460 318,800,664 Rls. 9,828 $
134 3 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,149 296,311,052 Rls. 9,133 $
135 2 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,098 291,399,537 Rls. 8,983 $
136 8 1396 ملاير عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 2,630 277,325,610 Rls. 7,890 $
137 10 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,605 272,403,080 Rls. 7,555 $
138 4 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,400 234,802,368 Rls. 7,200 $
139 7 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,100 215,373,852 Rls. 6,300 $
140 4 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,248 211,935,390 Rls. 6,520 $
141 3 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,600 210,327,840 Rls. 6,480 $
142 1 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,950 208,738,530 Rls. 6,435 $
143 8 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,752 178,983,960 Rls. 5,079 $
144 10 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,440 155,040,480 Rls. 4,320 $
145 5 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,382 135,851,573 Rls. 4,147 $
146 2 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,942 133,616,241 Rls. 4,119 $
147 6 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,349 130,739,040 Rls. 3,912 $
148 8 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530 129,401,280 Rls. 3,672 $
149 12 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 960 107,755,200 Rls. 2,880 $
150 6 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 960 96,249,600 Rls. 2,880 $
151 7 1396 ملاير عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 800 80,472,000 Rls. 2,400 $
152 3 1396 ملاير عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 800 77,899,200 Rls. 2,400 $
153 3 1396 ملاير عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 850 75,075,354 Rls. 2,313 $
154 11 1396 ملاير عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 720 50,550,336 Rls. 1,368 $
155 7 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 480 49,125,600 Rls. 1,440 $
156 11 1396 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 360 40,018,320 Rls. 1,080 $
157 7 1396 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 23,916 31,119,884 Rls. 908 $
مجموع کل
25,317,393,788 ريال
مجموع کل
750,587 دلار