آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 1,540,760 79,967,447,360 Rls. 2,465,207 $
2 1 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 1,132,300 59,872,650,240 Rls. 1,846,080 $
3 3 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 914,580 48,766,561,492 Rls. 1,502,953 $
4 12 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 1,107,990 45,453,924,571 Rls. 1,218,789 $
5 7 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 1,018,400 42,824,045,200 Rls. 1,265,867 $
6 6 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 859,855 38,701,596,042 Rls. 1,161,662 $
7 7 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 425,900 32,381,772,970 Rls. 953,212 $
8 10 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 807,500 32,067,844,050 Rls. 888,250 $
9 11 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 726,100 29,431,363,390 Rls. 798,710 $
10 9 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 703,400 28,036,430,960 Rls. 793,740 $
11 5 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 222,940 25,550,845,814 Rls. 780,287 $
12 2 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 223,067 25,327,655,579 Rls. 780,750 $
13 12 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 563,245 24,872,528,358 Rls. 666,197 $
14 3 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 662,762 24,573,915,844 Rls. 757,307 $
15 9 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 201,142 24,006,460,872 Rls. 679,087 $
16 11 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 185,666 23,978,917,407 Rls. 649,837 $
17 3 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 209,967 23,846,786,820 Rls. 734,886 $
18 2 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 560,819 20,918,525,659 Rls. 644,840 $
19 5 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 458,300 20,514,221,930 Rls. 626,190 $
20 1 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 177,362 20,130,148,916 Rls. 620,768 $
21 10 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 471,380 19,694,042,510 Rls. 545,628 $
22 11 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 459,381 19,671,302,917 Rls. 533,898 $
23 5 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 515,470 19,502,660,962 Rls. 595,213 $
24 7 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 166,584 19,329,731,144 Rls. 570,479 $
25 6 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 484,349 18,583,084,699 Rls. 559,330 $
26 6 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 159,628 18,559,295,773 Rls. 558,707 $
27 4 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 150,159 17,112,961,745 Rls. 525,563 $
28 10 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 133,924 16,862,608,563 Rls. 468,734 $
29 9 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 297,600 16,813,846,720 Rls. 476,160 $
30 4 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 425,837 16,060,014,431 Rls. 493,531 $
31 10 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 277,600 16,008,557,440 Rls. 444,160 $
32 1 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 417,759 15,692,593,820 Rls. 483,924 $
33 12 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 114,560 14,965,958,491 Rls. 400,974 $
34 7 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 389,506 14,360,979,067 Rls. 423,657 $
35 11 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 234,800 13,829,721,600 Rls. 375,680 $
36 2 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 172,200 13,685,185,990 Rls. 421,890 $
37 8 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 329,000 12,738,577,500 Rls. 361,900 $
38 8 1396 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 104,185 12,726,343,602 Rls. 364,653 $
39 8 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 265,889 10,807,166,292 Rls. 309,758 $
40 9 1396 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 267,500 10,695,743,839 Rls. 302,874 $
41 4 1396 ملاير عراق 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 214,600 10,375,845,600 Rls. 318,880 $
42 8 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,442,336 9,642,481,629 Rls. 277,539 $
43 12 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 36,560 9,544,872,400 Rls. 255,920 $
44 2 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,142,795 8,805,435,532 Rls. 271,425 $
45 1 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 8,433,880,000 Rls. 260,000 $
46 10 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 51,175 8,164,675,736 Rls. 226,524 $
47 9 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,693,566 7,644,736,854 Rls. 216,352 $
48 12 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,249,167 7,456,262,722 Rls. 199,460 $
49 8 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 158,880 7,155,698,244 Rls. 205,760 $
50 5 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,595,200 6,930,189,863 Rls. 211,563 $
51 3 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 6,518,548,400 Rls. 200,900 $
52 1 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,052,773 6,212,831,712 Rls. 191,581 $
53 3 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,849,447 5,979,360,807 Rls. 184,274 $
54 7 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,777,120 5,908,798,392 Rls. 174,392 $
55 4 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,932,521 4,862,727,482 Rls. 149,360 $
56 6 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,684,171 4,636,308,417 Rls. 140,032 $
57 4 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,000 4,457,628,000 Rls. 137,200 $
58 10 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,679,954 3,665,013,803 Rls. 101,838 $
59 12 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 35,373 3,314,360,048 Rls. 88,772 $
60 5 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 31,840 3,133,899,360 Rls. 95,520 $
61 6 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,996,190,000 Rls. 90,000 $
62 11 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 30,886 2,933,004,130 Rls. 79,702 $
63 12 1396 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 2,873,472,000 Rls. 76,800 $
64 10 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 23,880 2,589,028,290 Rls. 71,640 $
65 3 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 24,750 2,409,639,300 Rls. 74,250 $
66 11 1396 ملاير عراق 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,000 2,387,099,200 Rls. 64,600 $
67 11 1396 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,605,750 2,248,964,855 Rls. 60,913 $
68 12 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 19,456 2,180,881,632 Rls. 58,368 $
69 6 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 33,885 2,025,224,960 Rls. 60,993 $
70 11 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 18,056 1,995,918,984 Rls. 54,168 $
71 9 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 18,399 1,948,971,861 Rls. 55,200 $
72 10 1396 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 17,910 1,936,742,742 Rls. 53,732 $
73 12 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 16,550 1,851,498,750 Rls. 49,650 $
74 12 1396 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14,724 1,822,065,936 Rls. 48,900 $
75 5 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 26,588 1,784,180,998 Rls. 54,566 $
76 9 1396 ملاير عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 27,878 1,773,146,722 Rls. 50,180 $
77 7 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 30,495 1,757,268,946 Rls. 51,422 $
78 9 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 16,400 1,743,796,800 Rls. 49,200 $
79 6 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 16,880 1,676,404,140 Rls. 50,640 $
80 9 1396 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 24,828 1,575,424,775 Rls. 44,691 $
81 8 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 14,630 1,546,683,600 Rls. 43,890 $
82 7 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 15,300 1,544,679,300 Rls. 45,900 $
83 11 1396 ملاير عراق 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 13,780 1,540,752,180 Rls. 41,940 $
84 7 1396 ملاير عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 14,410 1,481,621,790 Rls. 43,230 $
85 12 1396 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 1,025,600 1,458,137,380 Rls. 38,972 $
86 10 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 15,968 1,448,656,880 Rls. 39,920 $
87 9 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 16,050 1,414,042,912 Rls. 40,124 $
88 11 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,207 1,314,477,180 Rls. 35,694 $
89 4 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 27,063 1,245,357,423 Rls. 38,339 $
90 10 1396 ملاير عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 30,000 1,180,080,000 Rls. 33,000 $
91 10 1396 ملاير عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 16,505 1,177,602,864 Rls. 32,837 $
92 9 1396 ملاير عراق 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,000 1,138,607,300 Rls. 32,300 $
93 2 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,600 1,116,245,600 Rls. 34,400 $
94 11 1396 ملاير عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 120,500 1,113,179,000 Rls. 30,125 $
95 7 1396 ملاير عراق 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,500 1,077,885,850 Rls. 31,450 $
96 5 1396 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 22,280 1,023,353,223 Rls. 31,193 $
97 11 1396 ملاير عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 13,735 1,008,725,870 Rls. 27,470 $
98 11 1396 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 9,000 997,785,000 Rls. 27,000 $
99 2 1396 ملاير عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 16,800 980,834,400 Rls. 30,240 $
100 1 1396 ملاير عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 16,400 957,274,560 Rls. 29,520 $
مجموع کل
1,189,042,482,913 ريال
مجموع کل
34,865,783 دلار