آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 76,375 43,377,427,724 Rls. 1,260,188 $
102 4 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 230,380 43,067,640,000 Rls. 1,320,000 $
103 2 1396 غرب تهران عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 438,422 43,041,840,194 Rls. 1,326,766 $
104 5 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,060,381 42,497,155,938 Rls. 1,297,181 $
105 7 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,669,473 42,286,392,748 Rls. 1,248,754 $
106 12 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 370,324 41,489,429,793 Rls. 1,110,865 $
107 7 1396 غرب تهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,311,400 41,188,621,720 Rls. 1,214,660 $
108 8 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,572,326 40,786,440,840 Rls. 1,175,885 $
109 10 1396 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 73,100 40,503,740,448 Rls. 1,131,883 $
110 9 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 931,644 40,028,873,903 Rls. 1,133,361 $
111 11 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,244,550 39,765,341,787 Rls. 1,079,985 $
112 7 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 387,160 39,318,972,060 Rls. 1,161,480 $
113 12 1396 غرب تهران عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 226,546 38,916,064,158 Rls. 1,041,882 $
114 11 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 173,764 38,613,985,089 Rls. 1,050,609 $
115 4 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 952,047 38,308,545,770 Rls. 1,177,048 $
116 3 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,649,347 38,100,169,374 Rls. 1,174,255 $
117 2 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 117,860 37,636,775,954 Rls. 1,160,220 $
118 4 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 90,475 36,239,013,735 Rls. 1,113,413 $
119 11 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,282,180 35,407,398,791 Rls. 961,170 $
120 12 1396 غرب تهران عراق 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 68,791 35,105,897,777 Rls. 944,342 $
121 8 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 183,143 34,643,932,300 Rls. 997,900 $
122 2 1396 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,536,600 34,563,129,149 Rls. 1,065,515 $
123 9 1396 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 142,703 33,996,960,000 Rls. 960,000 $
124 1 1396 غرب تهران عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 253,000 32,818,056,000 Rls. 1,012,000 $
125 10 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 75,783 32,548,388,539 Rls. 905,686 $
126 2 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 89,030 32,502,588,327 Rls. 1,001,991 $
127 9 1396 غرب تهران عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 507,790 32,295,927,546 Rls. 914,499 $
128 3 1396 غرب تهران عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 245,543 31,891,121,898 Rls. 982,798 $
129 1 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,395,900 31,462,474,128 Rls. 970,171 $
130 9 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 296,556 31,454,651,810 Rls. 889,754 $
131 2 1396 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 59,035 31,352,576,756 Rls. 966,578 $
132 10 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 289,926 31,349,998,960 Rls. 869,738 $
133 2 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 523,209 31,297,469,771 Rls. 964,761 $
134 6 1396 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 116,900 31,131,684,320 Rls. 935,200 $
135 5 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,914 31,104,966,573 Rls. 951,043 $
136 7 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,658,800 31,100,459,588 Rls. 917,964 $
137 6 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 103,538 30,084,788,331 Rls. 902,791 $
138 12 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 439,305 29,975,967,649 Rls. 802,893 $
139 4 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,181,980 29,971,117,950 Rls. 920,805 $
140 11 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 271,048 29,916,961,352 Rls. 813,143 $
141 6 1396 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 269,910 29,750,222,225 Rls. 896,855 $
142 3 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,614,000 29,318,281,000 Rls. 903,500 $
143 7 1396 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 52,100 29,112,618,150 Rls. 860,475 $
144 12 1396 غرب تهران عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,082,520 29,091,663,553 Rls. 779,411 $
145 1 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,200 29,071,746,550 Rls. 896,225 $
146 3 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 131,325 29,057,616,063 Rls. 895,622 $
147 1 1396 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 146,549 28,982,076,800 Rls. 893,600 $
148 5 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,278,170 28,963,694,627 Rls. 884,674 $
149 5 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 89,994 28,887,888,191 Rls. 881,583 $
150 2 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 128,525 28,814,712,000 Rls. 888,000 $
151 7 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 105,500 28,663,148,000 Rls. 844,000 $
152 10 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 334,044 28,418,559,042 Rls. 785,924 $
153 11 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 75,092 28,221,527,318 Rls. 764,062 $
154 2 1396 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 108,648 28,201,196,056 Rls. 869,184 $
155 11 1396 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 217,230 28,126,275,542 Rls. 760,304 $
156 10 1396 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 315,580 28,103,879,710 Rls. 780,690 $
157 2 1396 غرب تهران عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 305,314 27,240,804,744 Rls. 839,618 $
158 6 1396 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,093,508 27,228,961,666 Rls. 819,605 $
159 11 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,565 26,937,907,370 Rls. 728,655 $
160 9 1396 غرب تهران عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 29,451 26,841,329,334 Rls. 757,206 $
161 3 1396 غرب تهران عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 271,555 26,738,181,066 Rls. 824,079 $
162 2 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,289,500 26,679,406,375 Rls. 822,380 $
163 2 1396 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 5,705,000 26,449,057,771 Rls. 815,293 $
164 9 1396 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 71,504 26,162,951,391 Rls. 738,939 $
165 8 1396 غرب تهران عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 249,865 26,128,995,745 Rls. 749,798 $
166 7 1396 غرب تهران عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,050,210 25,931,654,327 Rls. 760,913 $
167 4 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,135,670 25,662,663,536 Rls. 789,094 $
168 12 1396 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 250,345 25,518,107,350 Rls. 683,990 $
169 8 1396 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 887,690 25,216,029,913 Rls. 723,469 $
170 5 1396 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,480 25,148,392,500 Rls. 766,920 $
171 8 1396 غرب تهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 810,700 25,006,608,990 Rls. 729,630 $
172 12 1396 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 75,019 24,965,909,903 Rls. 674,299 $
173 9 1396 غرب تهران عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 120,209 24,941,232,750 Rls. 707,250 $
174 3 1396 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 305,431 24,934,290,919 Rls. 768,402 $
175 9 1396 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 4,753,956 24,623,713,176 Rls. 695,968 $
176 4 1396 غرب تهران عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 206,293 24,562,406,170 Rls. 755,498 $
177 12 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 69,441 24,121,118,280 Rls. 645,919 $
178 3 1396 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 123,525 24,096,677,000 Rls. 742,500 $
179 6 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 399,872 23,890,583,639 Rls. 718,799 $
180 6 1396 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 866,000 23,881,710,300 Rls. 719,900 $
181 7 1396 غرب تهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 597,230 23,825,347,192 Rls. 702,030 $
182 3 1396 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 46,900 23,514,499,900 Rls. 724,700 $
183 5 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 417,865 23,502,747,174 Rls. 717,463 $
184 5 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 237,881 23,375,333,595 Rls. 713,643 $
185 9 1396 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 73,255 23,367,392,992 Rls. 662,957 $
186 3 1396 غرب تهران عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 260,359 23,235,417,069 Rls. 715,986 $
187 6 1396 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 232,500 23,217,390,510 Rls. 697,500 $
188 8 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 111,198 23,198,340,000 Rls. 660,000 $
189 7 1396 غرب تهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 411,060 23,185,695,843 Rls. 685,584 $
190 8 1396 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 557,680 22,911,832,318 Rls. 656,963 $
191 8 1396 غرب تهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 111,198 22,620,180,000 Rls. 660,000 $
192 4 1396 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,703,424 21,982,780,000 Rls. 675,750 $
193 12 1396 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,165 21,877,750,205 Rls. 585,275 $
194 12 1396 غرب تهران عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,730 21,777,465,975 Rls. 587,645 $
195 9 1396 غرب تهران عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 175,546 21,693,420,438 Rls. 614,637 $
196 5 1396 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 113,533 21,662,520,000 Rls. 660,000 $
197 11 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 327,406 21,645,410,827 Rls. 586,781 $
198 7 1396 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 342,748 21,481,549,980 Rls. 633,281 $
199 12 1396 غرب تهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 184,320 21,471,552,000 Rls. 576,000 $
200 2 1396 غرب تهران عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 192,418 21,364,506,844 Rls. 658,646 $
مجموع کل
2,955,747,880,654 ريال
مجموع کل
86,566,251 دلار