آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 9 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,849,448 16,989,868,353 Rls. 480,572 $
302 7 1396 شلمچه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 162,300 16,665,245,700 Rls. 486,900 $
303 10 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 915,520 16,503,867,375 Rls. 457,760 $
304 3 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 169,230 16,474,012,020 Rls. 507,690 $
305 12 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 960,780 16,315,826,462 Rls. 438,070 $
306 5 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,740,185 16,195,196,950 Rls. 493,232 $
307 10 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 322,184 16,118,588,910 Rls. 446,009 $
308 2 1396 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 1,342,775 15,914,728,908 Rls. 490,482 $
309 2 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 163,376 15,901,710,912 Rls. 490,135 $
310 5 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,743,965 15,543,639,608 Rls. 474,396 $
311 12 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 208,003 15,407,197,680 Rls. 411,792 $
312 11 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 970,011 15,392,313,075 Rls. 416,932 $
313 6 1396 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 231,445 15,384,233,295 Rls. 462,891 $
314 6 1396 شلمچه عراق 22029990 --- ساير 306,610 15,207,252,690 Rls. 457,590 $
315 9 1396 شلمچه عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 830,000 15,032,793,600 Rls. 422,400 $
316 10 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,563,123 14,891,641,469 Rls. 413,431 $
317 9 1396 شلمچه عراق 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 4,198,780 14,823,372,912 Rls. 419,878 $
318 9 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,068,121 14,732,999,959 Rls. 416,127 $
319 2 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,465,226 14,545,242,595 Rls. 448,428 $
320 3 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 148,470 14,458,199,085 Rls. 445,500 $
321 2 1396 شلمچه عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 219,685 14,389,516,365 Rls. 443,541 $
322 4 1396 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,159,517 14,195,798,620 Rls. 435,616 $
323 4 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 255,371 14,139,722,945 Rls. 434,131 $
324 7 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,031,971 14,095,369,560 Rls. 416,496 $
325 10 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 272,550 14,065,180,932 Rls. 387,588 $
326 11 1396 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 128,000 14,034,542,760 Rls. 383,940 $
327 4 1396 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 122,201 13,916,137,715 Rls. 427,705 $
328 6 1396 شلمچه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 136,508 13,704,889,880 Rls. 411,524 $
329 11 1396 شلمچه عراق 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 215,995 13,519,766,414 Rls. 367,190 $
330 12 1396 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 685,105 13,511,558,302 Rls. 361,706 $
331 4 1396 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 137,720 13,441,809,990 Rls. 413,160 $
332 10 1396 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 567,490 13,425,930,518 Rls. 371,867 $
333 12 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 120,126 13,420,031,334 Rls. 360,378 $
334 6 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 233,512 13,254,101,972 Rls. 400,292 $
335 6 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 197,700 13,147,979,140 Rls. 395,400 $
336 10 1396 شلمچه عراق 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 105,000 13,141,800,000 Rls. 367,500 $
337 2 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,618,824 13,127,395,424 Rls. 404,708 $
338 9 1396 شلمچه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 186,240 13,126,660,800 Rls. 372,480 $
339 12 1396 شلمچه عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 9,460 13,071,502,526 Rls. 352,769 $
340 11 1396 شلمچه عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 9,460 13,035,520,088 Rls. 352,769 $
341 2 1396 شلمچه عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 267,603 13,008,606,688 Rls. 400,932 $
342 9 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,227,774 12,900,604,150 Rls. 363,692 $
343 8 1396 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 36,001 12,846,959,500 Rls. 365,500 $
344 1 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 789,440 12,804,900,500 Rls. 394,750 $
345 9 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 1,388,161 12,700,660,473 Rls. 359,607 $
346 7 1396 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 13,344,280 12,695,800,926 Rls. 373,679 $
347 5 1396 شلمچه عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 128,899 12,691,549,575 Rls. 386,697 $
348 9 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 119,583 12,645,134,445 Rls. 358,749 $
349 9 1396 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 117,516 12,546,830,772 Rls. 352,548 $
350 11 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 112,469 12,413,753,772 Rls. 337,407 $
351 2 1396 شلمچه عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 110,500 12,408,631,500 Rls. 382,478 $
352 3 1396 شلمچه عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 316,953 12,341,074,938 Rls. 380,343 $
353 2 1396 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 106,250 12,215,619,450 Rls. 376,528 $
354 5 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 746,040 12,199,619,100 Rls. 373,020 $
355 9 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 170,200 12,033,237,200 Rls. 340,400 $
356 6 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 984,258 11,985,079,910 Rls. 361,558 $
357 11 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 867,858 11,863,851,160 Rls. 321,340 $
358 6 1396 شلمچه عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 118,864 11,803,341,648 Rls. 356,592 $
359 10 1396 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 92,330 11,789,930,495 Rls. 323,155 $
360 1 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 277,620 11,704,095,228 Rls. 360,906 $
361 10 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 718,139 11,675,053,924 Rls. 324,061 $
362 7 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 156,792 11,219,316,154 Rls. 329,088 $
363 1 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,452,550 11,194,394,964 Rls. 345,255 $
364 4 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 255,104 10,942,581,915 Rls. 336,320 $
365 2 1396 شلمچه عراق 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 129,727 10,940,675,730 Rls. 337,290 $
366 12 1396 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 450,510 10,935,890,549 Rls. 292,831 $
367 5 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,425,340 10,927,188,195 Rls. 332,352 $
368 2 1396 شلمچه عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 275,284 10,716,014,011 Rls. 330,341 $
369 10 1396 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 795,576 10,630,033,740 Rls. 294,460 $
370 2 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 108,460 10,557,054,600 Rls. 325,369 $
371 11 1396 شلمچه عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 86,096 10,446,248,426 Rls. 284,119 $
372 5 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 158,764 10,421,904,016 Rls. 317,528 $
373 5 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 155,255 10,386,419,710 Rls. 317,070 $
374 5 1396 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 108,160 10,379,506,880 Rls. 316,480 $
375 5 1396 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 103,957 10,242,625,617 Rls. 311,871 $
376 2 1396 شلمچه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 140,815 10,200,799,537 Rls. 314,486 $
377 5 1396 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 15,227,360 9,997,928,249 Rls. 304,547 $
378 10 1396 شلمچه عراق 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 160,837 9,858,467,576 Rls. 273,421 $
379 8 1396 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 140,310 9,785,548,800 Rls. 280,620 $
380 4 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,980,267 9,698,828,835 Rls. 298,026 $
381 11 1396 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 1,242,537 9,560,343,978 Rls. 259,329 $
382 6 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 95,085 9,533,222,100 Rls. 285,255 $
383 8 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 136,906 9,384,358,676 Rls. 273,812 $
384 12 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 105,500 9,363,716,800 Rls. 251,456 $
385 3 1396 شلمچه عراق 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 168,700 9,304,816,100 Rls. 286,700 $
386 7 1396 شلمچه عراق 08061000 انگور تازه 451,127 9,194,741,489 Rls. 270,677 $
387 9 1396 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 741,630 9,163,859,280 Rls. 259,570 $
388 12 1396 شلمچه عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 79,966 8,975,783,670 Rls. 239,898 $
389 4 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 134,380 8,940,055,400 Rls. 274,700 $
390 12 1396 شلمچه عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 72,580 8,933,632,686 Rls. 239,514 $
391 7 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 669,237 8,913,781,083 Rls. 263,694 $
392 7 1396 شلمچه عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 87,524 8,832,608,472 Rls. 262,572 $
393 1 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 122,180 8,712,371,280 Rls. 268,710 $
394 2 1396 شلمچه عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 89,400 8,699,886,000 Rls. 268,200 $
395 5 1396 شلمچه عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 85,554 8,407,990,458 Rls. 256,662 $
396 4 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 919,684 8,388,703,050 Rls. 257,510 $
397 10 1396 شلمچه عراق 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 111,810 8,310,037,716 Rls. 230,766 $
398 9 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 117,176 8,289,623,298 Rls. 234,352 $
399 10 1396 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 115,000 8,288,970,000 Rls. 230,000 $
400 12 1396 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 219,274 8,224,254,500 Rls. 219,100 $
مجموع کل
1,220,441,665,737 ريال
مجموع کل
35,608,868 دلار