آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 663,185 28,716,473,053 Rls. 846,195 $
202 7 1396 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 282,770 28,629,829,710 Rls. 848,310 $
203 7 1396 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 203,735 28,612,298,915 Rls. 839,355 $
204 4 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 292,443 28,576,476,570 Rls. 877,809 $
205 5 1396 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 3,094,194 28,381,952,336 Rls. 866,328 $
206 4 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 431,845 28,167,602,420 Rls. 865,414 $
207 9 1396 شلمچه عراق 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 2,020,000 27,973,662,450 Rls. 787,300 $
208 9 1396 شلمچه عراق 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 113,160 27,912,865,512 Rls. 792,124 $
209 2 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 182,750 27,862,668,075 Rls. 858,925 $
210 10 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 257,200 27,838,919,100 Rls. 771,600 $
211 8 1396 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 268,341 27,793,727,532 Rls. 805,023 $
212 5 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 390,322 27,780,990,395 Rls. 848,126 $
213 7 1396 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 284,011 27,760,780,244 Rls. 817,033 $
214 10 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,766,077 27,674,412,256 Rls. 767,704 $
215 4 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 313,930 27,488,682,300 Rls. 844,530 $
216 11 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,396,777 27,465,665,442 Rls. 745,627 $
217 6 1396 شلمچه عراق 08061000 انگور تازه 1,371,922 27,386,443,805 Rls. 823,153 $
218 3 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 332,848 27,329,256,370 Rls. 842,259 $
219 3 1396 شلمچه عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 220,196 27,287,982,649 Rls. 841,079 $
220 10 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 250,298 26,974,857,186 Rls. 750,894 $
221 6 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 404,283 26,818,302,420 Rls. 808,566 $
222 8 1396 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 182,932 26,696,586,429 Rls. 768,312 $
223 6 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,392,850 26,082,070,860 Rls. 780,433 $
224 3 1396 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,292,540 26,032,708,716 Rls. 802,389 $
225 4 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 661,779 25,842,848,245 Rls. 794,336 $
226 8 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 251,465 25,805,490,342 Rls. 754,394 $
227 6 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 259,300 25,780,357,050 Rls. 777,900 $
228 1 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 4,173,295 25,647,671,952 Rls. 791,000 $
229 7 1396 شلمچه عراق 39011090 ک ک ک ساير: 628,413 25,637,309,046 Rls. 754,096 $
230 2 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 365,710 25,633,695,526 Rls. 790,157 $
231 11 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 342,467 25,212,105,886 Rls. 684,934 $
232 4 1396 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,554,101 24,943,663,932 Rls. 766,230 $
233 9 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,789,734 24,869,344,017 Rls. 704,250 $
234 2 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 588,885 24,767,547,272 Rls. 763,442 $
235 10 1396 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 227,521 24,753,253,191 Rls. 682,563 $
236 9 1396 شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,570,000 24,645,102,600 Rls. 693,150 $
237 10 1396 شلمچه عراق 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 989,834 24,387,243,024 Rls. 680,854 $
238 6 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 6,672,400 24,213,012,540 Rls. 728,298 $
239 8 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,224,026 24,157,158,171 Rls. 698,979 $
240 8 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 144,500 23,871,443,350 Rls. 679,150 $
241 7 1396 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,751,914 23,602,696,707 Rls. 698,175 $
242 10 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 217,740 23,592,306,870 Rls. 653,220 $
243 10 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,117,390 22,947,364,329 Rls. 636,929 $
244 5 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 148,750 22,914,261,325 Rls. 699,125 $
245 3 1396 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 1,438,805 22,815,232,800 Rls. 703,100 $
246 9 1396 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,280,200 22,753,649,590 Rls. 640,100 $
247 3 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 350,032 22,715,761,684 Rls. 700,064 $
248 9 1396 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,837,970 22,676,580,539 Rls. 643,289 $
249 1 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 242,174 22,633,648,940 Rls. 698,063 $
250 7 1396 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 222,919 22,584,710,913 Rls. 668,757 $
251 7 1396 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 321,570 22,429,560,740 Rls. 661,460 $
252 5 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 227,140 22,309,575,900 Rls. 681,420 $
253 4 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 341,620 22,228,329,600 Rls. 683,240 $
254 5 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 337,862 22,144,908,917 Rls. 675,727 $
255 11 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,070,060 22,118,423,941 Rls. 600,797 $
256 11 1396 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 142,772 21,986,851,474 Rls. 599,642 $
257 2 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 6,767,288 21,952,578,869 Rls. 676,735 $
258 2 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 264,291 21,786,520,719 Rls. 671,658 $
259 10 1396 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 127,500 21,601,803,950 Rls. 599,250 $
260 7 1396 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 211,800 21,393,583,200 Rls. 635,400 $
261 1 1396 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,898,558 21,284,311,278 Rls. 656,421 $
262 6 1396 شلمچه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 211,720 21,265,743,654 Rls. 637,131 $
263 9 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,612,823 21,162,932,471 Rls. 598,869 $
264 3 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 4,339,842 21,126,037,176 Rls. 650,976 $
265 8 1396 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,230,680 21,105,139,830 Rls. 611,052 $
266 11 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 347,273 20,882,187,298 Rls. 566,885 $
267 10 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,344,969 20,866,854,392 Rls. 578,756 $
268 10 1396 شلمچه عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 851,500 20,642,909,400 Rls. 576,150 $
269 7 1396 شلمچه عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 45,000 20,619,765,000 Rls. 607,500 $
270 2 1396 شلمچه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 256,820 20,477,770,918 Rls. 631,244 $
271 7 1396 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,204,770 20,460,276,017 Rls. 602,386 $
272 6 1396 شلمچه عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 204,688 20,317,844,778 Rls. 614,094 $
273 8 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,639,206 20,280,830,030 Rls. 582,222 $
274 11 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 180,354 19,962,957,942 Rls. 541,062 $
275 5 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,583,650 19,877,711,581 Rls. 606,948 $
276 1 1396 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 255,000 19,841,040,000 Rls. 612,000 $
277 8 1396 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 189,555 19,785,611,508 Rls. 568,665 $
278 1 1396 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,388,736 19,779,403,424 Rls. 609,973 $
279 1 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,351,394 19,512,694,714 Rls. 601,773 $
280 9 1396 شلمچه عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 184,550 19,509,518,700 Rls. 553,650 $
281 5 1396 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,474,898 19,100,852,156 Rls. 582,721 $
282 5 1396 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,584,253 18,906,438,607 Rls. 576,787 $
283 12 1396 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,435,681 18,893,835,125 Rls. 504,978 $
284 7 1396 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,794,564 18,886,803,290 Rls. 556,913 $
285 8 1396 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 272,260 18,811,377,060 Rls. 544,520 $
286 1 1396 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 191,113 18,595,619,922 Rls. 573,339 $
287 5 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 187,820 18,470,793,674 Rls. 563,461 $
288 12 1396 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 142,710 18,451,249,980 Rls. 494,388 $
289 3 1396 شلمچه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 261,724 18,448,119,489 Rls. 568,534 $
290 9 1396 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 1,524,294 18,391,136,844 Rls. 517,710 $
291 7 1396 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,589,940 18,312,244,872 Rls. 539,129 $
292 1 1396 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 188,500 18,309,806,000 Rls. 564,500 $
293 8 1396 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 176,607 18,284,531,058 Rls. 529,821 $
294 9 1396 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,578,947 18,132,630,588 Rls. 514,157 $
295 7 1396 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 264,915 18,130,109,802 Rls. 533,090 $
296 10 1396 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 165,700 18,014,793,900 Rls. 497,100 $
297 9 1396 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,930,940 17,934,379,467 Rls. 507,698 $
298 4 1396 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 180,986 17,662,780,110 Rls. 542,958 $
299 11 1396 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 305,909 17,534,419,889 Rls. 477,216 $
300 5 1396 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 323,449 17,341,052,797 Rls. 529,756 $
مجموع کل
2,287,975,326,637 ريال
مجموع کل
67,294,905 دلار