آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,115 887,044,455 Rls. 27,345 $
202 8 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 46,620 878,793,993 Rls. 25,641 $
203 9 1396 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,202 867,115,440 Rls. 24,606 $
204 9 1396 سمنان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 13,200 860,542,020 Rls. 24,180 $
205 10 1396 سمنان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 12,800 849,162,600 Rls. 23,400 $
206 6 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,400 842,184,000 Rls. 25,200 $
207 6 1396 سمنان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,805 836,649,314 Rls. 25,034 $
208 9 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,700 833,743,503 Rls. 23,427 $
209 3 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 6,273 814,084,848 Rls. 25,092 $
210 6 1396 سمنان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 11,900 808,971,300 Rls. 24,300 $
211 8 1396 سمنان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 12,000 795,578,240 Rls. 22,576 $
212 11 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,000 775,992,000 Rls. 21,000 $
213 5 1396 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 7,795 767,542,470 Rls. 23,385 $
214 12 1396 سمنان عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 19,008 739,523,732 Rls. 19,958 $
215 10 1396 سمنان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,500 718,942,011 Rls. 19,949 $
216 8 1396 سمنان عراق 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 8,236 699,746,292 Rls. 19,908 $
217 1 1396 سمنان عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 450 658,945,532 Rls. 20,314 $
218 11 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,950 633,919,205 Rls. 17,128 $
219 10 1396 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,400 615,546,120 Rls. 17,080 $
220 3 1396 سمنان عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 44,740 580,617,824 Rls. 17,896 $
221 9 1396 سمنان عراق 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 729,904 575,614,908 Rls. 16,202 $
222 2 1396 سمنان عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 14,350 571,102,400 Rls. 17,600 $
223 7 1396 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,000 546,466,200 Rls. 16,100 $
224 6 1396 سمنان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,575 537,065,200 Rls. 16,255 $
225 4 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,557 526,760,865 Rls. 16,167 $
226 6 1396 سمنان عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 200 514,730,160 Rls. 15,579 $
227 5 1396 سمنان عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 10,428 512,061,498 Rls. 15,642 $
228 7 1396 سمنان عراق 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي 7,660 504,626,500 Rls. 15,050 $
229 1 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,736 504,475,776 Rls. 15,552 $
230 8 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,800 495,676,800 Rls. 14,400 $
231 10 1396 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 45,810 495,283,977 Rls. 13,743 $
232 11 1396 سمنان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15,000 471,546,600 Rls. 12,900 $
233 8 1396 سمنان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15,000 451,048,500 Rls. 12,900 $
234 6 1396 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 45,000 446,040,000 Rls. 13,500 $
235 8 1396 سمنان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 50,000 430,275,000 Rls. 12,500 $
236 7 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 23,000 429,366,300 Rls. 12,650 $
237 3 1396 سمنان عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,200 373,835,520 Rls. 11,520 $
238 5 1396 سمنان عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 289 350,957,355 Rls. 10,731 $
239 2 1396 سمنان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 24,690 320,466,324 Rls. 9,876 $
240 1 1396 سمنان عراق 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,408 311,794,056 Rls. 9,612 $
241 3 1396 سمنان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 9,900 305,492,704 Rls. 9,416 $
242 9 1396 سمنان عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 46,130 289,694,460 Rls. 8,140 $
243 10 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,600 284,649,600 Rls. 7,960 $
244 6 1396 سمنان عراق 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 200 268,516,080 Rls. 8,127 $
245 5 1396 سمنان عراق 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 2,376 265,394,304 Rls. 8,064 $
246 9 1396 سمنان عراق 28272000 کلرورکلسيم 50,000 264,780,000 Rls. 7,500 $
247 1 1396 سمنان عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 150 258,076,728 Rls. 7,956 $
248 12 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,450 224,190,680 Rls. 5,992 $
249 5 1396 سمنان عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 4,830 221,151,210 Rls. 6,762 $
250 7 1396 سمنان عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 6,988 202,531,914 Rls. 5,967 $
251 4 1396 سمنان عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 3,240 157,925,700 Rls. 4,860 $
252 11 1396 سمنان عراق 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 550 156,738,420 Rls. 4,230 $
253 3 1396 سمنان عراق 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 78,130 126,749,700 Rls. 3,906 $
254 6 1396 سمنان عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50 113,095,920 Rls. 3,423 $
255 5 1396 سمنان عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 68 110,052,325 Rls. 3,365 $
256 1 1396 سمنان عراق 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 75 104,807,178 Rls. 3,231 $
257 3 1396 سمنان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 825 92,140,960 Rls. 2,840 $
258 5 1396 سمنان عراق 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 68 86,046,855 Rls. 2,631 $
259 6 1396 سمنان عراق 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10 80,155,040 Rls. 2,426 $
260 9 1396 سمنان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 100,696 78,904,440 Rls. 2,235 $
261 2 1396 سمنان عراق 29121100 متانال (فرمالدئيد) 8,000 64,878,000 Rls. 2,000 $
262 5 1396 سمنان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 600 59,079,600 Rls. 1,800 $
263 11 1396 سمنان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,560 47,302,400 Rls. 1,280 $
264 8 1396 سمنان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 13,950 44,235,368 Rls. 1,259 $
265 10 1396 سمنان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,438 44,227,219 Rls. 1,219 $
266 5 1396 سمنان عراق 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5 40,063,625 Rls. 1,225 $
267 12 1396 سمنان عراق 33061000 مواد پاكکكننده دندان 346 27,949,005 Rls. 747 $
مجموع کل
28,852,668,273 ريال
مجموع کل
844,459 دلار