آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 179,690 3,680,182,408 Rls. 98,828 $
102 4 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,128,960 3,489,500,745 Rls. 107,248 $
103 11 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 162,610 3,304,858,117 Rls. 89,437 $
104 11 1396 سمنان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 353,944 3,257,597,172 Rls. 88,486 $
105 3 1396 سمنان عراق 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 33,430 3,123,238,592 Rls. 96,224 $
106 9 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 160,992 3,120,271,867 Rls. 88,546 $
107 6 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 26,241 3,000,302,267 Rls. 90,808 $
108 1 1396 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,053,750 2,949,848,862 Rls. 90,954 $
109 1 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 22,238 2,883,645,936 Rls. 88,952 $
110 8 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 828,262 2,864,681,559 Rls. 82,824 $
111 11 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 181,060 2,774,622,066 Rls. 75,283 $
112 11 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,210 2,683,823,760 Rls. 72,630 $
113 12 1396 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,440 2,665,145,280 Rls. 71,232 $
114 9 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 98,753 2,616,426,858 Rls. 74,065 $
115 11 1396 سمنان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 23,988 2,570,655,447 Rls. 69,565 $
116 9 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,170 2,559,893,040 Rls. 72,510 $
117 12 1396 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 75,396 2,530,876,745 Rls. 67,855 $
118 9 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 193,750 2,526,665,250 Rls. 71,688 $
119 11 1396 سمنان عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 45,380 2,518,979,340 Rls. 68,070 $
120 3 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,840 2,515,751,040 Rls. 77,520 $
121 7 1396 سمنان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 24,400 2,475,280,500 Rls. 73,200 $
122 12 1396 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,052 2,474,814,100 Rls. 66,572 $
123 7 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,295 2,473,862,670 Rls. 72,885 $
124 10 1396 سمنان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 21,960 2,383,170,120 Rls. 65,880 $
125 8 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 181,250 2,363,282,500 Rls. 67,063 $
126 5 1396 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,040 2,362,579,080 Rls. 72,120 $
127 2 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 19,776 2,352,995,304 Rls. 72,536 $
128 10 1396 سمنان عراق 28331100 سولفات دي سديم 23,980 2,315,316,960 Rls. 64,746 $
129 11 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 74,594 2,274,626,738 Rls. 61,634 $
130 12 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,280 2,254,365,360 Rls. 60,840 $
131 6 1396 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 2,237,155,200 Rls. 67,200 $
132 7 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 90,868 2,230,094,667 Rls. 65,851 $
133 12 1396 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 39,744 2,227,000,440 Rls. 59,616 $
134 6 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 121,640 2,218,558,232 Rls. 66,902 $
135 9 1396 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 40,800 2,168,214,300 Rls. 61,200 $
136 10 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 80,186 2,159,137,236 Rls. 60,139 $
137 4 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 18,845 2,148,341,013 Rls. 66,011 $
138 3 1396 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,336 2,122,048,863 Rls. 65,393 $
139 2 1396 سمنان عراق 28331100 سولفات دي سديم 24,000 2,101,917,600 Rls. 64,800 $
140 8 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 92,000 2,090,907,000 Rls. 59,800 $
141 4 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 115,000 2,054,518,664 Rls. 63,250 $
142 3 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 84,037 2,045,363,300 Rls. 63,027 $
143 6 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 597,078 1,980,691,179 Rls. 59,706 $
144 11 1396 سمنان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 650,200 1,869,534,264 Rls. 50,568 $
145 9 1396 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 75,000 1,851,642,100 Rls. 52,500 $
146 9 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,000 1,762,000,000 Rls. 50,000 $
147 10 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 125,000 1,666,535,500 Rls. 46,250 $
148 3 1396 سمنان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,120 1,666,323,840 Rls. 51,360 $
149 9 1396 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 16,900 1,630,545,422 Rls. 46,272 $
150 2 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 66,535 1,618,690,847 Rls. 49,901 $
151 8 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 18,000 1,573,425,000 Rls. 45,000 $
152 11 1396 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,240 1,559,832,288 Rls. 42,672 $
153 9 1396 سمنان عراق 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 45,480 1,494,184,137 Rls. 42,387 $
154 12 1396 سمنان عراق 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 10,000 1,487,000,000 Rls. 40,000 $
155 12 1396 سمنان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 9,858 1,473,630,388 Rls. 39,431 $
156 3 1396 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 14,865 1,447,092,180 Rls. 44,595 $
157 8 1396 سمنان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 19,000 1,416,258,657 Rls. 40,293 $
158 12 1396 سمنان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 25,700 1,396,474,560 Rls. 37,440 $
159 10 1396 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,800 1,365,192,180 Rls. 37,620 $
160 10 1396 سمنان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 94,030 1,364,901,868 Rls. 37,612 $
161 10 1396 سمنان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,898 1,353,018,057 Rls. 37,404 $
162 3 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 73,000 1,302,709,100 Rls. 40,150 $
163 3 1396 سمنان عراق 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 10,000 1,298,040,000 Rls. 40,000 $
164 2 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 392,350 1,272,900,869 Rls. 39,235 $
165 10 1396 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,300 1,249,812,000 Rls. 34,950 $
166 7 1396 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 40,541 1,247,399,083 Rls. 36,487 $
167 11 1396 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 48,460 1,246,799,344 Rls. 33,922 $
168 10 1396 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,800 1,243,932,000 Rls. 34,500 $
169 6 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,241,835,250 Rls. 37,375 $
170 5 1396 سمنان عراق 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 9,400 1,229,708,000 Rls. 37,600 $
171 12 1396 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 45,460 1,188,840,226 Rls. 31,822 $
172 3 1396 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 366,370 1,188,726,140 Rls. 36,637 $
173 9 1396 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 36,508 1,158,242,107 Rls. 32,857 $
174 10 1396 سمنان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,794 1,150,941,924 Rls. 31,716 $
175 7 1396 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 112,500 1,147,878,000 Rls. 33,750 $
176 11 1396 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 34,320 1,134,238,248 Rls. 30,888 $
177 10 1396 سمنان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 125,000 1,130,725,000 Rls. 31,250 $
178 2 1396 سمنان عراق 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 23,172 1,127,622,276 Rls. 34,758 $
179 9 1396 سمنان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 124,000 1,094,565,250 Rls. 31,000 $
180 6 1396 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 46,500 1,085,698,950 Rls. 32,550 $
181 9 1396 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,644 1,060,666,085 Rls. 29,803 $
182 1 1396 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,900 1,060,498,500 Rls. 32,700 $
183 11 1396 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 44,000 1,056,913,000 Rls. 28,600 $
184 4 1396 سمنان عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 24,200 1,025,438,700 Rls. 31,460 $
185 2 1396 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,616 1,012,361,220 Rls. 31,212 $
186 12 1396 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 36,180 1,007,420,490 Rls. 27,135 $
187 4 1396 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 42,950 993,295,625 Rls. 30,485 $
188 1 1396 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,135 987,737,100 Rls. 30,450 $
189 10 1396 سمنان عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 20,700 970,266,960 Rls. 26,910 $
190 3 1396 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 42,000 954,059,400 Rls. 29,400 $
191 5 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 944,953,625 Rls. 28,875 $
192 4 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 941,180,625 Rls. 28,875 $
193 3 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 936,936,000 Rls. 28,875 $
194 2 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 936,695,375 Rls. 28,875 $
195 1 1396 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 936,551,000 Rls. 28,875 $
196 4 1396 سمنان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,200 929,485,200 Rls. 28,560 $
197 10 1396 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 46,816 924,436,181 Rls. 25,749 $
198 12 1396 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,110 907,484,670 Rls. 24,330 $
199 5 1396 سمنان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,110 891,243,955 Rls. 27,251 $
200 10 1396 سمنان عراق 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,119,400 888,636,000 Rls. 24,850 $
مجموع کل
179,254,362,143 ريال
مجموع کل
5,169,118 دلار