آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,004,380 29,487,359,024 Rls. 801,752 $
2 9 1396 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 122,602 22,342,628,465 Rls. 633,267 $
3 9 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 121,209 16,003,700,880 Rls. 452,910 $
4 6 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 37,453 15,222,833,945 Rls. 460,131 $
5 10 1396 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 990,290 14,418,898,984 Rls. 396,116 $
6 7 1396 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 99,782 14,394,677,119 Rls. 422,782 $
7 9 1396 زنجان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,400,000 12,360,725,000 Rls. 350,000 $
8 12 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 78,104 11,101,030,500 Rls. 296,700 $
9 3 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 468,722 9,887,612,943 Rls. 304,670 $
10 6 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 136,794 9,526,519,500 Rls. 286,350 $
11 11 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 167,040 9,246,415,680 Rls. 250,560 $
12 12 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 96,345 8,983,416,083 Rls. 240,862 $
13 2 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 167,040 8,127,289,440 Rls. 250,560 $
14 10 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 86,629 7,834,063,255 Rls. 216,569 $
15 3 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 509,304 7,603,304,007 Rls. 234,280 $
16 2 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 53,407 6,856,766,460 Rls. 211,380 $
17 4 1396 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 525,000 6,830,450,000 Rls. 210,000 $
18 10 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 125,280 6,772,073,040 Rls. 187,920 $
19 3 1396 زنجان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 69,459 6,760,928,277 Rls. 208,377 $
20 2 1396 زنجان عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 65,139 6,339,459,117 Rls. 195,417 $
21 6 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 125,520 6,292,317,600 Rls. 188,280 $
22 7 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 59,132 6,003,770,874 Rls. 177,396 $
23 12 1396 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 396,040 5,908,035,440 Rls. 158,416 $
24 9 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 54,001 5,726,613,339 Rls. 162,003 $
25 6 1396 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 63,534 5,708,086,812 Rls. 171,752 $
26 9 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 104,400 5,522,405,040 Rls. 156,600 $
27 10 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 41,600 5,408,400,000 Rls. 150,000 $
28 5 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 46,240 5,395,936,800 Rls. 164,400 $
29 2 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 236,142 5,362,509,701 Rls. 165,301 $
30 7 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 104,986 5,361,525,250 Rls. 157,478 $
31 12 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 197,802 5,165,586,995 Rls. 138,465 $
32 8 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 58,036 5,014,473,947 Rls. 145,092 $
33 9 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 55,988 4,964,382,102 Rls. 139,969 $
34 12 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 83,309 4,675,490,645 Rls. 124,963 $
35 4 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 45,564 4,448,317,215 Rls. 136,692 $
36 11 1396 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 41,089 4,407,007,919 Rls. 119,253 $
37 5 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 83,520 4,101,729,840 Rls. 125,280 $
38 10 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 161,940 4,090,062,592 Rls. 113,359 $
39 1 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 83,520 4,061,953,440 Rls. 125,280 $
40 11 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 155,340 4,017,691,628 Rls. 108,740 $
41 10 1396 زنجان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 450,300 4,012,312,500 Rls. 112,500 $
42 6 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 40,103 4,003,189,017 Rls. 120,309 $
43 9 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 242,670 3,949,329,314 Rls. 111,627 $
44 3 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 49,090 3,913,854,442 Rls. 120,610 $
45 4 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 39,400 3,911,400,000 Rls. 120,000 $
46 3 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 259,750 3,877,743,895 Rls. 119,484 $
47 10 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 35,775 3,867,717,600 Rls. 107,325 $
48 8 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 85,701 3,718,160,160 Rls. 106,440 $
49 1 1396 زنجان عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 38,139 3,709,957,254 Rls. 114,417 $
50 3 1396 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 27,879 3,633,728,000 Rls. 112,000 $
51 4 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 171,286 3,618,409,431 Rls. 111,336 $
52 3 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 156,993 3,565,849,416 Rls. 109,897 $
53 6 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 144,420 3,361,365,361 Rls. 101,095 $
54 8 1396 زنجان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 17,124 3,317,707,507 Rls. 94,146 $
55 12 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 29,371 3,285,926,931 Rls. 88,113 $
56 6 1396 زنجان عراق 85332920 مقاومت اتصال زم?ن 9,625 3,265,429,420 Rls. 99,220 $
57 4 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 216,850 3,241,701,312 Rls. 99,751 $
58 4 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 139,955 3,189,292,919 Rls. 97,972 $
59 8 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 30,376 3,186,960,471 Rls. 91,128 $
60 12 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 128,699 3,144,052,526 Rls. 83,654 $
61 7 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 132,510 3,136,981,785 Rls. 92,757 $
62 9 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 126,600 3,132,483,480 Rls. 88,620 $
63 11 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 130,544 3,120,642,444 Rls. 84,853 $
64 12 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 179,878 3,094,007,223 Rls. 82,744 $
65 12 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,030 3,052,053,795 Rls. 81,573 $
66 5 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 74,363 3,040,277,820 Rls. 92,580 $
67 11 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 32,625 3,013,943,526 Rls. 81,561 $
68 10 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,110 2,994,444,471 Rls. 83,089 $
69 8 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,320 2,904,046,452 Rls. 84,366 $
70 8 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 118,500 2,892,769,950 Rls. 82,950 $
71 11 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 22,070 2,857,591,499 Rls. 77,819 $
72 5 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 51,217 2,850,333,696 Rls. 87,071 $
73 6 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 49,713 2,821,371,955 Rls. 84,511 $
74 1 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 123,714 2,808,137,540 Rls. 86,600 $
75 3 1396 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 70,464 2,790,615,432 Rls. 85,992 $
76 5 1396 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 119,328 2,737,900,229 Rls. 83,531 $
77 4 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 33,278 2,707,459,203 Rls. 83,195 $
78 3 1396 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 55,200 2,686,801,680 Rls. 82,800 $
79 7 1396 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 120,556 2,650,929,516 Rls. 78,362 $
80 12 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 41,839 2,650,366,556 Rls. 71,128 $
81 11 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 154,882 2,611,047,632 Rls. 71,246 $
82 11 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 23,342 2,587,081,398 Rls. 70,026 $
83 11 1396 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 27,870 2,566,090,800 Rls. 70,200 $
84 12 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 148,865 2,565,907,287 Rls. 68,478 $
85 4 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 169,500 2,534,379,480 Rls. 77,970 $
86 9 1396 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 155,262 2,528,990,221 Rls. 71,419 $
87 5 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,050 2,415,994,598 Rls. 73,609 $
88 11 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 36,312 2,278,491,645 Rls. 61,731 $
89 4 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,040 2,263,862,745 Rls. 69,561 $
90 5 1396 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 22,615 2,225,698,968 Rls. 67,845 $
91 6 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 145,484 2,221,175,213 Rls. 66,923 $
92 1 1396 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,110 2,073,761,340 Rls. 63,930 $
93 5 1396 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 131,592 1,982,198,544 Rls. 60,533 $
94 10 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 32,107 1,967,980,469 Rls. 54,581 $
95 12 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 42,878 1,947,558,240 Rls. 52,560 $
96 5 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 23,265 1,910,239,263 Rls. 58,164 $
97 10 1396 زنجان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 42,878 1,907,349,840 Rls. 52,560 $
98 12 1396 زنجان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,517 1,852,141,523 Rls. 49,657 $
99 7 1396 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 21,054 1,795,643,025 Rls. 52,635 $
100 8 1396 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 30,513 1,777,789,178 Rls. 51,872 $
مجموع کل
505,467,076,035 ريال
مجموع کل
14,601,948 دلار