آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 خسروي عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 1,460 212,986,260 Rls. 6,570 $
102 9 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 14,925 212,466,330 Rls. 5,970 $
103 12 1396 خسروي عراق 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,440 209,873,856 Rls. 5,664 $
104 7 1396 خسروي عراق 08071900 خربزه وهمانند 10,040 172,050,460 Rls. 5,020 $
105 11 1396 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 39,000 171,854,280 Rls. 4,680 $
106 8 1396 خسروي عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,360 164,479,995 Rls. 4,680 $
107 10 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 223,680 161,190,760 Rls. 4,475 $
108 4 1396 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 78,000 159,926,130 Rls. 4,914 $
109 5 1396 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 76,950 158,815,632 Rls. 4,848 $
110 10 1396 خسروي عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 10,820 123,801,120 Rls. 3,462 $
111 7 1396 خسروي عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 10,120 121,394,966 Rls. 3,542 $
112 12 1396 خسروي عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 9,105 118,054,044 Rls. 3,186 $
113 9 1396 خسروي عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 6,320 111,487,500 Rls. 3,160 $
114 5 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 15,600 102,682,320 Rls. 3,120 $
115 7 1396 خسروي عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 9,690 99,172,305 Rls. 2,907 $
116 4 1396 خسروي عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,735 94,870,800 Rls. 2,920 $
117 10 1396 خسروي عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 52,840 76,186,328 Rls. 2,113 $
118 8 1396 خسروي عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 7,840 69,070,400 Rls. 1,960 $
119 7 1396 خسروي عراق 25202000 ک گچ 100,800 67,907,082 Rls. 2,015 $
120 9 1396 خسروي عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,760 34,052,466 Rls. 966 $
121 2 1396 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 975 6,325,215 Rls. 195 $
مجموع کل
2,648,648,249 ريال
مجموع کل
76,367 دلار