آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 40 32,545,000 Rls. 1,000 $
102 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 120 32,444,000 Rls. 1,000 $
103 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 500 32,444,000 Rls. 1,000 $
104 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 731 32,439,000 Rls. 1,000 $
105 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 731 32,439,000 Rls. 1,000 $
106 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 586 29,366,345 Rls. 905 $
107 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,522 16,608,768 Rls. 512 $
108 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 135 13,711,600 Rls. 415 $
109 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 783 12,167,820 Rls. 348 $
110 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 450 9,730,500 Rls. 300 $
111 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 200 4,898,850 Rls. 150 $
112 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39059910 پي وي پي (pVP) polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-25 داراي گريد داروئي 14 3,427,300 Rls. 100 $
113 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 25 1,028,190 Rls. 30 $
مجموع کل
253,250,373 ريال
مجموع کل
7,760 دلار