آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 28,080 455,513,760 Rls. 14,040 $
102 2 1396 اردبيل عراق 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 7,700 449,743,140 Rls. 13,860 $
103 2 1396 اردبيل عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 4,560 443,902,320 Rls. 13,680 $
104 11 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,687 432,753,186 Rls. 11,809 $
105 7 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 6,895 416,140,830 Rls. 12,411 $
106 9 1396 اردبيل عراق 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 2,850 401,861,400 Rls. 11,400 $
107 9 1396 اردبيل عراق 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,702 395,037,900 Rls. 11,100 $
108 5 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 157,896 391,510,216 Rls. 11,975 $
109 9 1396 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 61,257 390,154,505 Rls. 11,039 $
110 8 1396 اردبيل عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 4,320 377,622,000 Rls. 10,800 $
111 3 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,860 342,282,600 Rls. 10,548 $
112 3 1396 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,550 330,928,800 Rls. 10,200 $
113 12 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,785 305,643,135 Rls. 8,169 $
114 10 1396 اردبيل عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 14,040 254,748,780 Rls. 7,020 $
115 4 1396 اردبيل عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,638 237,747,240 Rls. 7,308 $
116 3 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 86,998 204,107,904 Rls. 6,290 $
117 8 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,258 195,301,425 Rls. 5,645 $
118 10 1396 اردبيل عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 29,490 191,339,382 Rls. 5,308 $
119 10 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,843 166,067,712 Rls. 4,608 $
120 3 1396 اردبيل عراق 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 810 105,118,560 Rls. 3,240 $
121 6 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 41,344 100,699,642 Rls. 3,048 $
122 11 1396 اردبيل عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 628 92,823,424 Rls. 2,512 $
123 10 1396 اردبيل عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 87,075,240 Rls. 2,415 $
124 9 1396 اردبيل عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 908 57,578,892 Rls. 1,634 $
125 12 1396 اردبيل عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 600 55,762,500 Rls. 1,500 $
126 5 1396 اردبيل عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 940 55,249,875 Rls. 1,691 $
127 2 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 23,069 51,984,223 Rls. 1,603 $
128 11 1396 اردبيل عراق 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 105 49,135,086 Rls. 1,326 $
129 1 1396 اردبيل عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 20,111 47,643,438 Rls. 1,470 $
130 11 1396 اردبيل عراق 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 40 16,344,890 Rls. 441 $
131 11 1396 اردبيل عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 105 8,320,846 Rls. 225 $
132 11 1396 اردبيل عراق 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 157 5,587,743 Rls. 151 $
133 11 1396 اردبيل عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 134 5,551,430 Rls. 150 $
134 11 1396 اردبيل عراق 52084290 پارچه هاي تاروپود باف ازپنبه از نخ هاي به رنگ هاي گوناگون غير از موارد مذكور 8 1,630,376 Rls. 44 $
135 11 1396 اردبيل عراق 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 26 1,519,214 Rls. 41 $
136 11 1396 اردبيل عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 6 407,594 Rls. 11 $
137 11 1396 اردبيل عراق 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1 120,426 Rls. 3 $
مجموع کل
7,124,959,634 ريال
مجموع کل
208,715 دلار