آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 تبريز روماني 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,564 345,054,372 Rls. 10,166 $
102 3 1396 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 43,540 310,748,632 Rls. 9,578 $
103 12 1396 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,600 290,857,200 Rls. 7,824 $
104 7 1396 تبريز روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,000 276,807,400 Rls. 8,200 $
105 8 1396 تبريز روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 41,542 271,442,160 Rls. 7,920 $
106 6 1396 تبريز روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 40,350 265,889,520 Rls. 7,956 $
107 11 1396 تبريز روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 13,800 235,772,900 Rls. 6,380 $
108 2 1396 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 40,500 197,054,775 Rls. 6,075 $
109 10 1396 تبريز روماني 08109020 زرشك تازه 1,112 185,618,235 Rls. 5,115 $
110 11 1396 تبريز روماني 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 22,670 184,788,298 Rls. 4,987 $
111 9 1396 تبريز روماني 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 760 174,075,720 Rls. 4,940 $
112 2 1396 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,660 161,698,445 Rls. 4,985 $
113 6 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 22,185 161,235,200 Rls. 4,880 $
114 8 1396 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,920 154,228,500 Rls. 4,500 $
115 9 1396 تبريز روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,415 139,593,960 Rls. 3,960 $
116 12 1396 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 20,570 116,307,922 Rls. 3,086 $
117 3 1396 تبريز روماني 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 700 113,554,000 Rls. 3,500 $
118 5 1396 تبريز روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,083 106,109,091 Rls. 3,249 $
119 8 1396 تبريز روماني 08109020 زرشك تازه 2,062 106,006,389 Rls. 3,093 $
120 12 1396 تبريز روماني 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,220 96,235,335 Rls. 2,553 $
121 11 1396 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,200 95,269,990 Rls. 2,578 $
122 5 1396 تبريز روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 85,173,400 Rls. 2,600 $
123 7 1396 تبريز روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 653 66,492,378 Rls. 1,959 $
124 3 1396 تبريز روماني 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 9,230 65,861,320 Rls. 2,030 $
125 7 1396 تبريز روماني 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,500 61,095,600 Rls. 1,800 $
126 9 1396 تبريز روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 545 57,614,130 Rls. 1,635 $
127 12 1396 تبريز روماني 08109020 زرشك تازه 998 56,010,255 Rls. 1,497 $
128 4 1396 تبريز روماني 08109020 زرشك تازه 1,026 53,263,578 Rls. 1,641 $
129 11 1396 تبريز روماني 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,110 45,122,055 Rls. 1,221 $
130 2 1396 تبريز روماني 25081000 بنتونيت 20,000 25,949,600 Rls. 800 $
131 5 1396 تبريز روماني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 23 10,859,118 Rls. 332 $
132 4 1396 تبريز روماني 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 80 7,789,920 Rls. 240 $
133 9 1396 تبريز روماني 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 980 6,354,720 Rls. 180 $
134 12 1396 تبريز روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 40 4,489,800 Rls. 120 $
مجموع کل
4,534,423,918 ريال
مجموع کل
131,580 دلار