آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,327,500 61,614,706,115 Rls. 1,742,770 $
2 10 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,102,500 53,931,954,803 Rls. 1,496,858 $
3 5 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,305,000 52,168,031,542 Rls. 1,591,157 $
4 4 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 997,500 39,580,707,686 Rls. 1,216,228 $
5 7 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 810,000 33,555,730,570 Rls. 997,615 $
6 10 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 607,500 31,218,266,587 Rls. 862,132 $
7 6 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 540,000 21,507,457,065 Rls. 648,370 $
8 8 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 427,500 18,420,110,912 Rls. 533,005 $
9 1 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 383,750 17,132,831,560 Rls. 528,269 $
10 5 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 405,000 16,119,682,498 Rls. 492,120 $
11 7 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 382,500 16,084,897,638 Rls. 478,700 $
12 4 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 307,500 12,135,548,798 Rls. 373,062 $
13 11 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 225,000 11,579,952,532 Rls. 313,492 $
14 1 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 223,750 10,173,691,650 Rls. 313,800 $
15 11 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 5,978,583,224 Rls. 162,361 $
16 6 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 5,785,245,285 Rls. 173,214 $
17 8 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 163,740 5,594,634,570 Rls. 161,330 $
18 1 1396 تبريز روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 733,780 5,189,530,144 Rls. 160,068 $
19 8 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 631,605 4,843,792,303 Rls. 138,488 $
20 12 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 4,811,978,992 Rls. 128,453 $
21 11 1396 تبريز روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,330 4,587,997,380 Rls. 123,990 $
22 1 1396 تبريز روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 4,309,793,775 Rls. 132,863 $
23 8 1396 تبريز روماني 39012090 ک ک ک ساير: 112,500 4,230,270,023 Rls. 120,353 $
24 3 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 86,250 3,672,446,277 Rls. 113,157 $
25 2 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 3,625,807,860 Rls. 111,780 $
26 9 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 99,869 3,401,806,502 Rls. 96,269 $
27 8 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 67,000 3,368,591,500 Rls. 96,700 $
28 9 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 82,000 3,188,400,600 Rls. 90,200 $
29 3 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 71,250 2,986,882,234 Rls. 92,044 $
30 3 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 51,000 2,681,278,200 Rls. 82,620 $
31 12 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,524,396,320 Rls. 67,680 $
32 3 1396 تبريز روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,422,318,883 Rls. 74,657 $
33 8 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 63,000 2,413,441,800 Rls. 69,300 $
34 12 1396 تبريز روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,960 2,352,655,200 Rls. 62,880 $
35 10 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 291,640 2,324,751,662 Rls. 64,156 $
36 8 1396 تبريز روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,820 2,195,406,540 Rls. 62,460 $
37 3 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 301,500 2,152,291,868 Rls. 66,326 $
38 12 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 63,872 2,141,284,955 Rls. 57,197 $
39 12 1396 تبريز روماني 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 64,922 2,110,622,722 Rls. 56,273 $
40 6 1396 تبريز روماني 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,890 2,070,616,800 Rls. 62,670 $
41 3 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,000 2,050,242,030 Rls. 63,180 $
42 2 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 267,200 1,906,698,155 Rls. 58,781 $
43 11 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 222,970 1,785,913,943 Rls. 48,589 $
44 9 1396 تبريز روماني 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 1,774,237,824 Rls. 50,256 $
45 2 1396 تبريز روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,694,775,555 Rls. 52,245 $
46 1 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,654,800,840 Rls. 51,030 $
47 4 1396 تبريز روماني 39012040 ک ک ک گريد بادي: 45,000 1,607,585,400 Rls. 49,320 $
48 5 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,550,839,500 Rls. 47,250 $
49 11 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,000 1,463,367,600 Rls. 39,600 $
50 8 1396 تبريز روماني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,405,960,000 Rls. 40,000 $
51 9 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 177,875 1,381,480,824 Rls. 39,131 $
52 9 1396 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,000 1,364,667,040 Rls. 38,720 $
53 7 1396 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,000 1,317,583,520 Rls. 38,720 $
54 3 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,000 1,270,323,300 Rls. 39,150 $
55 1 1396 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 165,823 1,236,687,684 Rls. 38,139 $
56 12 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,197,280,000 Rls. 32,000 $
57 11 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,169,728,000 Rls. 32,000 $
58 10 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,153,248,000 Rls. 32,000 $
59 5 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 158,650 1,142,028,874 Rls. 34,901 $
60 4 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 156,825 1,122,191,695 Rls. 34,499 $
61 3 1396 تبريز روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,103,744,880 Rls. 34,020 $
62 1 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 154,420 1,101,469,978 Rls. 33,971 $
63 8 1396 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,097,459,415 Rls. 31,882 $
64 7 1396 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,096,736,000 Rls. 32,000 $
65 2 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,300 1,063,663,688 Rls. 32,792 $
66 2 1396 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,012,945,050 Rls. 31,230 $
67 3 1396 تبريز روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,389 996,777,012 Rls. 30,723 $
68 10 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,680 975,435,224 Rls. 26,944 $
69 5 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 43,250 959,460,142 Rls. 29,338 $
70 2 1396 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,494 948,522,754 Rls. 29,242 $
71 12 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 113,565 938,454,398 Rls. 24,982 $
72 12 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 21,000 864,286,500 Rls. 23,100 $
73 12 1396 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,600 856,055,200 Rls. 22,880 $
74 11 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 21,000 848,255,100 Rls. 23,100 $
75 2 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 16,000 840,767,040 Rls. 25,920 $
76 4 1396 تبريز روماني 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 804,434,822 Rls. 24,680 $
77 10 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 798,358,000 Rls. 22,000 $
78 5 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 15,000 793,613,700 Rls. 24,300 $
79 7 1396 تبريز روماني 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 21,000 774,543,000 Rls. 23,100 $
80 12 1396 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 722,108,640 Rls. 19,360 $
81 8 1396 تبريز روماني 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 22,000 676,922,400 Rls. 19,360 $
82 7 1396 تبريز روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 91,175 669,183,062 Rls. 19,594 $
83 6 1396 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 639,654,400 Rls. 19,360 $
84 8 1396 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,917 627,637,976 Rls. 18,032 $
85 2 1396 تبريز روماني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 895 600,121,500 Rls. 18,500 $
86 7 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 573,132,000 Rls. 16,800 $
87 1 1396 تبريز روماني 70032000 ورق هاي شيشه ريختگي ياتخت شده کارنشده مسلح شده باسيم 42,580 567,554,856 Rls. 17,502 $
88 11 1396 تبريز روماني 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 41,400 533,541,120 Rls. 14,490 $
89 4 1396 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,270 521,951,850 Rls. 16,065 $
90 7 1396 تبريز روماني 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,000 501,490,500 Rls. 14,700 $
91 2 1396 تبريز روماني 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 486,525,000 Rls. 15,000 $
92 7 1396 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,850 485,200,890 Rls. 14,295 $
93 2 1396 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 464,020,700 Rls. 14,300 $
94 12 1396 تبريز روماني 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,030 454,517,420 Rls. 12,148 $
95 8 1396 تبريز روماني 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 7,275 422,272,305 Rls. 12,077 $
96 4 1396 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,350 401,959,872 Rls. 12,384 $
97 12 1396 تبريز روماني 08105000 کيوي، تازه 18,500 383,546,625 Rls. 10,175 $
98 10 1396 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,170 382,950,776 Rls. 10,621 $
99 12 1396 تبريز روماني 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 28,650 372,124,888 Rls. 10,027 $
100 9 1396 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,900 350,921,760 Rls. 9,940 $
مجموع کل
544,150,355,802 ريال
مجموع کل
15,915,512 دلار