آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 46,030 502,132,365 Rls. 14,361 $
102 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,480 490,019,520 Rls. 13,880 $
103 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 13,000 484,887,000 Rls. 13,000 $
104 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 26,400 478,912,000 Rls. 12,800 $
105 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,738 474,839,908 Rls. 14,428 $
106 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 25,540 458,937,600 Rls. 14,080 $
107 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 13,000 445,549,000 Rls. 13,000 $
108 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 5,016 442,671,564 Rls. 13,042 $
109 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,526 432,456,714 Rls. 12,618 $
110 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 43,000 400,324,275 Rls. 12,025 $
111 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 10,000 395,918,320 Rls. 11,983 $
112 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,887 360,034,717 Rls. 9,805 $
113 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 25,580 358,262,400 Rls. 10,720 $
114 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,665 357,737,455 Rls. 11,009 $
115 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 352,996,800 Rls. 10,400 $
116 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 13,000 340,132,000 Rls. 10,400 $
117 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 9,240 326,208,960 Rls. 9,240 $
118 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 324,320,250 Rls. 9,950 $
119 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 9,820 320,082,900 Rls. 9,820 $
120 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 29,250 297,671,340 Rls. 8,770 $
121 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,170 271,186,640 Rls. 8,240 $
122 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,634 264,250,440 Rls. 7,485 $
123 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,952 251,017,412 Rls. 6,836 $
124 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,550 250,620,825 Rls. 6,825 $
125 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 2,040 193,888,265 Rls. 5,304 $
126 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 21,250 170,889,950 Rls. 4,675 $
127 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27132000 قيرنفت 23,000 156,675,540 Rls. 4,830 $
128 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 12122990 ک ک ک ساير 10,008 131,699,676 Rls. 3,603 $
129 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 1,000 108,022,400 Rls. 3,200 $
130 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,000 74,931,780 Rls. 2,310 $
131 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 500 55,581,000 Rls. 1,500 $
132 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,000 41,610,730 Rls. 1,241 $
133 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 570 37,498,240 Rls. 1,040 $
134 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,000 37,054,000 Rls. 1,000 $
135 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 19,980 28,156,760 Rls. 799 $
136 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,000 27,616,500 Rls. 850 $
137 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 840 25,733,230 Rls. 730 $
138 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25202000 ک گچ 39,800 24,710,504 Rls. 676 $
139 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 1,000 22,900,990 Rls. 683 $
140 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,440 22,540,720 Rls. 610 $
141 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 25202000 ک گچ 39,800 22,187,672 Rls. 676 $
142 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 10 7,454,363 Rls. 203 $
مجموع کل
10,270,322,725 ريال
مجموع کل
298,647 دلار