آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 35030010 ک ک ک کپسول خال? ژلات?ن? 196 218,773,600 Rls. 5,920 $
102 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 35030010 ک ک ک کپسول خال? ژلات?ن? 160 217,904,960 Rls. 5,824 $
103 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 344 196,554,000 Rls. 6,000 $
104 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,000 195,270,000 Rls. 6,000 $
105 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,100 174,492,450 Rls. 4,950 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 595 163,795,000 Rls. 5,000 $
107 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 120 161,692,320 Rls. 4,580 $
108 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 939 160,911,735 Rls. 4,695 $
109 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,300 153,312,120 Rls. 4,680 $
110 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 150 149,660,000 Rls. 4,000 $
111 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 427 141,721,380 Rls. 4,362 $
112 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85153130 ماشين جوشکاري پلاسما 800 139,542,480 Rls. 3,960 $
113 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 350 129,037,845 Rls. 3,765 $
114 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذکور در جاي ديگر 245 122,643,750 Rls. 3,750 $
115 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 347 121,025,520 Rls. 3,663 $
116 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,600 120,624,000 Rls. 3,200 $
117 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 236 100,690,590 Rls. 3,003 $
118 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 1,155 96,671,809 Rls. 2,951 $
119 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 150 94,237,500 Rls. 2,500 $
120 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 150 87,076,900 Rls. 2,350 $
121 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 350 81,854,700 Rls. 2,300 $
122 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 850 70,598,144 Rls. 2,176 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 290 59,653,920 Rls. 1,824 $
124 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 450 50,022,900 Rls. 1,350 $
125 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 210 41,156,500 Rls. 1,100 $
126 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 80 37,363,560 Rls. 1,118 $
127 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 95 36,039,000 Rls. 1,000 $
128 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 130 33,420,000 Rls. 1,000 $
129 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 22029990 --- ساير 1,337 32,759,000 Rls. 1,000 $
130 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 500 31,749,000 Rls. 950 $
131 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 29 29,426,708 Rls. 907 $
132 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 65 28,271,250 Rls. 750 $
133 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 40 28,271,250 Rls. 750 $
134 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 100 28,192,000 Rls. 800 $
135 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 200 25,624,080 Rls. 720 $
136 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 420 24,329,250 Rls. 750 $
137 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 04090000 عسل طبيعي 50 18,144,500 Rls. 500 $
138 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 270 15,334,660 Rls. 473 $
139 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 400 12,229,393 Rls. 337 $
140 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 100 8,322,750 Rls. 250 $
141 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 200 8,284,950 Rls. 255 $
142 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 900 7,686,600 Rls. 230 $
143 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 500 6,924,528 Rls. 208 $
144 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 300 4,923,300 Rls. 150 $
145 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 90 4,827,195 Rls. 145 $
146 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 385 3,976,980 Rls. 119 $
147 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 680 3,746,589 Rls. 116 $
148 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 50 3,244,400 Rls. 100 $
149 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 470 2,167,955 Rls. 65 $
150 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سا?ر 85 734,420 Rls. 20 $
مجموع کل
3,684,917,441 ريال
مجموع کل
106,616 دلار