آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 134 998,801,776,044 Rls. 30,778,767 $
2 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 961,150 996,130,513,100 Rls. 26,962,121 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,166,300 722,758,332,174 Rls. 20,345,024 $
4 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 572,600 502,346,454,900 Rls. 15,411,765 $
5 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 765,350 498,102,489,414 Rls. 15,146,581 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 549,600 479,662,433,600 Rls. 13,362,862 $
7 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 600,700 473,124,965,000 Rls. 13,965,800 $
8 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 787,000 437,388,989,200 Rls. 13,482,031 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,464 347,491,187,133 Rls. 9,319,513 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 510,300 313,048,761,347 Rls. 8,339,156 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,582 269,339,507,232 Rls. 7,292,339 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 266,300 205,348,909,175 Rls. 6,169,453 $
13 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 17,500 201,000,000,000 Rls. 5,920,114 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 329,800 195,815,079,000 Rls. 5,571,000 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 416,500 158,890,627,950 Rls. 4,897,072 $
16 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 168,000 114,135,408,000 Rls. 3,519,933 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,564 109,493,837,835 Rls. 3,374,820 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 670,000 60,334,648,800 Rls. 1,851,040 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90192030 ماشين بيهوشي 4,240 58,034,054,739 Rls. 1,776,970 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 14,500 56,197,695,593 Rls. 1,731,878 $
21 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,520 37,923,244,117 Rls. 1,161,188 $
22 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,393 28,706,802,390 Rls. 877,750 $
23 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,200 28,263,000,000 Rls. 865,397 $
24 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,030 25,588,730,378 Rls. 780,067 $
25 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30032010 سا?ر داروها به منظور درمان ?ا پ?شگ?ر? از ب?مار? حاو? آنت? ب?وت?ک ها دارا? تول?د داخل? مشابه 1,061 25,226,549,565 Rls. 732,861 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 750 17,823,080,876 Rls. 549,264 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,604 17,160,401,294 Rls. 494,935 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,510 16,781,186,226 Rls. 447,224 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 99 14,638,455,412 Rls. 406,184 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 250 14,090,941,440 Rls. 421,632 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 600 13,885,470,000 Rls. 426,000 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 849 13,867,556,377 Rls. 407,197 $
33 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,000 13,768,128,000 Rls. 422,400 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 26,000 13,768,128,000 Rls. 422,400 $
35 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,000 13,768,128,000 Rls. 422,400 $
36 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,200 12,731,590,658 Rls. 391,200 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 1,240 11,585,492,198 Rls. 354,741 $
38 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,284 11,412,543,422 Rls. 319,143 $
39 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 32 10,978,524,900 Rls. 327,424 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30032010 سا?ر داروها به منظور درمان ?ا پ?شگ?ر? از ب?مار? حاو? آنت? ب?وت?ک ها دارا? تول?د داخل? مشابه 76 10,716,927,690 Rls. 321,916 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,115 8,718,455,850 Rls. 261,886 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,290 8,385,383,655 Rls. 228,087 $
43 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 72 7,354,836,750 Rls. 200,726 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,185 5,809,520,546 Rls. 161,734 $
45 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 797 5,338,887,000 Rls. 155,101 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 121 4,691,268,090 Rls. 131,902 $
47 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,071 4,445,900,618 Rls. 130,975 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 400 3,573,480,240 Rls. 110,160 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 840 3,487,335,040 Rls. 93,497 $
50 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,675 3,339,465,558 Rls. 102,919 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 990 3,135,007,680 Rls. 84,840 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 210 2,985,717,000 Rls. 79,800 $
53 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 418 2,962,404,812 Rls. 91,353 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,864 2,878,797,299 Rls. 86,931 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 7,000 2,865,660,000 Rls. 84,000 $
56 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 990 2,766,601,740 Rls. 85,260 $
57 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,180 2,750,290,939 Rls. 83,944 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,910 2,694,424,016 Rls. 76,984 $
59 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 515 2,678,559,819 Rls. 75,264 $
60 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,244 2,362,282,920 Rls. 72,708 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 455 2,077,831,328 Rls. 64,016 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 347 2,021,605,292 Rls. 58,177 $
63 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,500 1,921,660,000 Rls. 52,000 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 1,984 1,846,633,652 Rls. 56,908 $
65 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,970 1,832,747,904 Rls. 56,410 $
66 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 11,450 1,636,865,631 Rls. 45,279 $
67 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 12 1,528,731,750 Rls. 47,045 $
68 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 192 1,477,876,783 Rls. 40,725 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 600 1,353,653,211 Rls. 36,489 $
70 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349930 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم 300 1,118,970,000 Rls. 30,000 $
71 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 340 1,103,183,942 Rls. 34,009 $
72 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,050 1,100,926,200 Rls. 33,880 $
73 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 1,044 1,045,147,600 Rls. 32,200 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 75 1,036,696,500 Rls. 31,500 $
75 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,786 934,813,775 Rls. 24,985 $
76 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 992 923,174,554 Rls. 28,454 $
77 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 555 840,789,870 Rls. 23,330 $
78 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 1,895 780,134,840 Rls. 24,042 $
79 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 50 742,001,250 Rls. 21,750 $
80 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 6,603 740,645,844 Rls. 22,602 $
81 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30051030 مشمع طبي 150 665,204,500 Rls. 20,500 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 70 637,799,700 Rls. 19,650 $
83 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,500 616,914,000 Rls. 18,000 $
84 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 13,500 603,528,600 Rls. 16,200 $
85 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,000 583,704,000 Rls. 18,000 $
86 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 90 528,570,000 Rls. 15,000 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349930 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم 150 527,235,000 Rls. 15,000 $
88 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 120 486,525,000 Rls. 14,994 $
89 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 221 435,667,842 Rls. 12,906 $
90 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 70 435,372,000 Rls. 13,419 $
91 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 70 416,317,770 Rls. 11,550 $
92 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 765 411,957,630 Rls. 11,782 $
93 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 656 405,901,240 Rls. 12,472 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 370 357,600,000 Rls. 10,000 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 110 353,040,000 Rls. 10,000 $
96 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6 332,374,380 Rls. 8,970 $
97 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 7,000 310,396,800 Rls. 8,400 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 800 285,454,400 Rls. 8,800 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 22 271,536,000 Rls. 8,000 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349930 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص، پتاسيم 75 266,917,500 Rls. 7,500 $
مجموع کل
7,668,350,937,039 ريال
مجموع کل
223,192,577 دلار