آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 قزوين ترکيه 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 17,600 904,807,200 Rls. 26,400 $
102 12 1396 قزوين ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 24,002 898,034,830 Rls. 24,002 $
103 8 1396 قزوين ترکيه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,000 859,566,840 Rls. 25,080 $
104 7 1396 قزوين ترکيه 39269060 پريفرم (PET) 14,481 825,441,540 Rls. 24,618 $
105 3 1396 قزوين ترکيه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,000 813,871,080 Rls. 25,080 $
106 4 1396 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 20,670 804,796,110 Rls. 24,795 $
107 12 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 93,945 750,674,775 Rls. 20,193 $
108 12 1396 قزوين ترکيه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,800 735,052,500 Rls. 19,500 $
109 9 1396 قزوين ترکيه 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 13,420 709,340,940 Rls. 20,130 $
110 11 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 95,300 706,249,240 Rls. 19,060 $
111 1 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 69,310 674,067,474 Rls. 20,793 $
112 6 1396 قزوين ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,002 669,508,310 Rls. 20,111 $
113 2 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 68,285 664,717,765 Rls. 20,485 $
114 2 1396 قزوين ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 6,800 661,959,600 Rls. 20,400 $
115 6 1396 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 18,258 633,905,440 Rls. 19,186 $
116 10 1396 قزوين ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,800 631,428,600 Rls. 17,400 $
117 10 1396 قزوين ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 270 587,518,910 Rls. 16,190 $
118 5 1396 قزوين ترکيه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 15,000 558,468,900 Rls. 17,100 $
119 8 1396 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 50,000 514,095,000 Rls. 15,000 $
120 7 1396 قزوين ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,160 506,973,600 Rls. 15,120 $
121 8 1396 قزوين ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,706 505,115,474 Rls. 14,738 $
122 11 1396 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 4,340 500,477,888 Rls. 13,544 $
123 6 1396 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 50,000 495,600,000 Rls. 15,000 $
124 9 1396 قزوين ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,660 495,249,455 Rls. 14,028 $
125 5 1396 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 50,000 492,330,000 Rls. 15,000 $
126 12 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 43,710 490,622,895 Rls. 13,113 $
127 7 1396 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 71,901 488,085,960 Rls. 14,380 $
128 6 1396 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,420 485,149,743 Rls. 14,573 $
129 7 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 71,432 484,599,440 Rls. 14,287 $
130 5 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 48,020 479,891,346 Rls. 14,694 $
131 4 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 72,387 470,655,650 Rls. 14,478 $
132 3 1396 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 72,012 467,312,450 Rls. 14,401 $
133 12 1396 قزوين ترکيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,440 466,131,036 Rls. 12,458 $
134 9 1396 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 72,150 457,721,911 Rls. 12,986 $
135 6 1396 قزوين ترکيه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 732 441,876,960 Rls. 13,374 $
136 7 1396 قزوين ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 5,000 377,613,745 Rls. 11,018 $
137 10 1396 قزوين ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,500 360,390,000 Rls. 10,000 $
138 9 1396 قزوين ترکيه 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 22,000 359,571,240 Rls. 10,185 $
139 9 1396 قزوين ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,488 350,688,576 Rls. 9,952 $
140 10 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 48,258 345,155,520 Rls. 9,652 $
141 9 1396 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 47,934 338,459,448 Rls. 9,587 $
142 1 1396 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,759 326,739,401 Rls. 10,079 $
143 9 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,430 322,136,724 Rls. 9,086 $
144 10 1396 قزوين ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,930 316,782,810 Rls. 8,790 $
145 9 1396 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 25,000 266,917,500 Rls. 7,500 $
146 10 1396 قزوين ترکيه 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 23,580 244,950,750 Rls. 6,750 $
147 12 1396 قزوين ترکيه 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 22,990 238,750,899 Rls. 6,401 $
148 9 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 22,030 233,324,136 Rls. 6,609 $
149 6 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 22,525 224,947,287 Rls. 6,757 $
150 4 1396 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 21,990 214,336,530 Rls. 6,597 $
151 7 1396 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 4,536 183,739,351 Rls. 5,443 $
152 2 1396 قزوين ترکيه 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 4,500 178,145,010 Rls. 5,490 $
153 8 1396 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,967 164,304,762 Rls. 4,794 $
154 9 1396 قزوين ترکيه 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 2,000 162,154,600 Rls. 4,600 $
155 1 1396 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 24,122 156,465,100 Rls. 4,825 $
156 2 1396 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,943 155,365,812 Rls. 4,788 $
157 2 1396 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,830 154,604,274 Rls. 4,766 $
158 7 1396 قزوين ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,210 121,713,900 Rls. 3,630 $
159 3 1396 قزوين ترکيه 25081000 بنتونيت 43,200 112,126,464 Rls. 3,456 $
160 6 1396 قزوين ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 820 108,794,320 Rls. 3,280 $
161 5 1396 قزوين ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,093 64,254,950 Rls. 1,967 $
162 5 1396 قزوين ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,800 58,869,000 Rls. 1,800 $
163 5 1396 قزوين ترکيه 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 1,050 51,437,925 Rls. 1,575 $
164 2 1396 قزوين ترکيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 884 49,041,720 Rls. 1,512 $
165 6 1396 قزوين ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 230 37,996,000 Rls. 1,150 $
166 12 1396 قزوين ترکيه 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 24,140 26,078,255 Rls. 697 $
167 5 1396 قزوين ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 210 8,915,907 Rls. 273 $
168 6 1396 قزوين ترکيه 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,778 6,608,000 Rls. 200 $
مجموع کل
27,652,678,778 ريال
مجموع کل
804,906 دلار