آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 غرب تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 23,400 2,277,990,000 Rls. 70,213 $
202 12 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 15,310 2,276,522,650 Rls. 61,238 $
203 6 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,101 2,260,002,080 Rls. 68,402 $
204 4 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,330 2,259,550,590 Rls. 69,322 $
205 2 1396 غرب تهران ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,010 2,239,126,110 Rls. 69,030 $
206 10 1396 غرب تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 2,216,398,500 Rls. 61,500 $
207 12 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,600 2,193,181,200 Rls. 58,800 $
208 3 1396 غرب تهران ترکيه 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 99,781 2,178,141,336 Rls. 67,113 $
209 3 1396 غرب تهران ترکيه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 7,394 2,161,301,502 Rls. 66,602 $
210 8 1396 غرب تهران ترکيه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 8,828 2,159,088,750 Rls. 61,750 $
211 6 1396 غرب تهران ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,610 2,158,297,950 Rls. 64,830 $
212 3 1396 غرب تهران ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 6,015 2,147,583,570 Rls. 66,165 $
213 10 1396 غرب تهران ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 94,500 2,140,106,880 Rls. 59,608 $
214 6 1396 غرب تهران ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 85,560 2,095,519,718 Rls. 63,122 $
215 8 1396 غرب تهران ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,975 2,082,578,250 Rls. 59,250 $
216 5 1396 غرب تهران ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 86,882 2,074,534,727 Rls. 63,322 $
217 8 1396 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 44,000 2,049,255,780 Rls. 59,650 $
218 8 1396 غرب تهران ترکيه 29291090 --- ساير 16,100 2,001,961,745 Rls. 56,956 $
219 11 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 13,430 1,972,688,841 Rls. 53,721 $
220 11 1396 غرب تهران ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 40,600 1,969,529,520 Rls. 53,880 $
221 4 1396 غرب تهران ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 26,000 1,964,155,840 Rls. 60,352 $
222 11 1396 غرب تهران ترکيه 62046200 شلوا ر;شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند;نيم شلوار، شلواركوتاه; زنانه يادخترا نه; ا زپنبه. 1,879 1,954,273,690 Rls. 52,883 $
223 7 1396 غرب تهران ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 47,475 1,910,204,100 Rls. 56,970 $
224 12 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 17,000 1,908,165,000 Rls. 51,000 $
225 7 1396 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 185,500 1,889,521,300 Rls. 55,850 $
226 4 1396 غرب تهران ترکيه 39011050 ک ک ک گريد بادي: 48,210 1,882,793,340 Rls. 57,852 $
227 5 1396 غرب تهران ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 48,030 1,882,334,124 Rls. 57,636 $
228 4 1396 غرب تهران ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 47,900 1,877,239,320 Rls. 57,480 $
229 1 1396 غرب تهران ترکيه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 3,480 1,856,027,754 Rls. 57,253 $
230 3 1396 غرب تهران ترکيه 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 6,784 1,848,840,807 Rls. 56,985 $
231 1 1396 غرب تهران ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,300 1,848,396,000 Rls. 57,000 $
232 3 1396 غرب تهران ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 14,070 1,826,736,240 Rls. 56,280 $
233 4 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 506,030 1,812,896,500 Rls. 55,680 $
234 6 1396 غرب تهران ترکيه 40151920 دستكش معاينه 16,650 1,807,948,800 Rls. 54,720 $
235 11 1396 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 161,500 1,790,658,025 Rls. 48,550 $
236 5 1396 غرب تهران ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 1,900 1,785,365,500 Rls. 54,500 $
237 10 1396 غرب تهران ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,400 1,783,065,120 Rls. 49,862 $
238 12 1396 غرب تهران ترکيه 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 5,523 1,730,419,967 Rls. 46,393 $
239 8 1396 غرب تهران ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 39,700 1,727,271,000 Rls. 49,400 $
240 1 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 44,030 1,713,894,168 Rls. 52,836 $
241 10 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 19,600 1,692,597,592 Rls. 46,966 $
242 11 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 14,266 1,691,559,565 Rls. 45,651 $
243 6 1396 غرب تهران ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 16,770 1,677,105,750 Rls. 50,310 $
244 8 1396 غرب تهران ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 17,806 1,674,441,688 Rls. 48,856 $
245 9 1396 غرب تهران ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 18,958 1,673,246,730 Rls. 47,016 $
246 5 1396 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 167,750 1,654,684,925 Rls. 50,525 $
247 8 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 20,000 1,642,785,200 Rls. 46,984 $
248 11 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 10,305 1,608,449,108 Rls. 44,002 $
249 7 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 20,000 1,607,233,200 Rls. 47,612 $
250 8 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 15,200 1,602,794,400 Rls. 45,600 $
251 6 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 20,000 1,602,466,000 Rls. 48,135 $
252 9 1396 غرب تهران ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 25,300 1,598,985,360 Rls. 45,360 $
253 2 1396 غرب تهران ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,153 1,571,767,665 Rls. 48,459 $
254 4 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,000 1,562,160,000 Rls. 48,000 $
255 12 1396 غرب تهران ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,765 1,541,493,072 Rls. 41,328 $
256 12 1396 غرب تهران ترکيه 41062100 ک ک به حالت مرطوب (از جمله wet-blue) 24,000 1,515,307,500 Rls. 40,500 $
257 9 1396 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 141,750 1,509,040,350 Rls. 42,525 $
258 12 1396 غرب تهران ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 45,480 1,508,048,990 Rls. 40,306 $
259 8 1396 غرب تهران ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 120,000 1,485,064,800 Rls. 42,720 $
260 3 1396 غرب تهران ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 65,616 1,481,028,210 Rls. 45,629 $
261 5 1396 غرب تهران ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 121,000 1,468,333,950 Rls. 44,850 $
262 9 1396 غرب تهران ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,825 1,468,081,536 Rls. 41,584 $
263 9 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,404 1,441,698,048 Rls. 40,510 $
264 2 1396 غرب تهران ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 65,348 1,435,410,020 Rls. 44,244 $
265 9 1396 غرب تهران ترکيه 39011050 ک ک ک گريد بادي: 44,770 1,426,809,912 Rls. 40,524 $
266 7 1396 غرب تهران ترکيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,500 1,405,198,800 Rls. 41,400 $
267 11 1396 غرب تهران ترکيه 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 18,690 1,402,116,744 Rls. 38,054 $
268 3 1396 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 142,350 1,398,922,208 Rls. 43,112 $
269 7 1396 غرب تهران ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,765 1,395,109,296 Rls. 41,328 $
270 8 1396 غرب تهران ترکيه 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 50,015 1,371,359,284 Rls. 40,012 $
271 7 1396 غرب تهران ترکيه 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 49,835 1,353,275,405 Rls. 39,870 $
272 3 1396 غرب تهران ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,852 1,349,442,384 Rls. 41,584 $
273 4 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 20,000 1,342,914,000 Rls. 41,200 $
274 8 1396 غرب تهران ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 61,473 1,340,973,489 Rls. 38,729 $
275 2 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 19,980 1,338,606,996 Rls. 41,259 $
276 5 1396 غرب تهران ترکيه 79031000 گرد روي 19,600 1,325,180,500 Rls. 40,266 $
277 11 1396 غرب تهران ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 43,717 1,318,823,246 Rls. 35,833 $
278 11 1396 غرب تهران ترکيه 32041610 --- گرانول مستربچ 40,575 1,316,015,918 Rls. 35,614 $
279 8 1396 غرب تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 12,475 1,308,565,125 Rls. 37,425 $
280 11 1396 غرب تهران ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,579 1,308,290,689 Rls. 35,791 $
281 4 1396 غرب تهران ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 120,000 1,305,318,240 Rls. 40,176 $
282 9 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 336,000 1,304,875,440 Rls. 36,960 $
283 6 1396 غرب تهران ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,660 1,282,776,000 Rls. 38,825 $
284 8 1396 غرب تهران ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 116,060 1,272,443,652 Rls. 36,966 $
285 1 1396 غرب تهران ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,330 1,262,595,420 Rls. 38,940 $
286 8 1396 غرب تهران ترکيه 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 3,780 1,258,752,473 Rls. 35,812 $
287 5 1396 غرب تهران ترکيه 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 49,245 1,246,439,404 Rls. 38,112 $
288 7 1396 غرب تهران ترکيه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 20,000 1,228,140,000 Rls. 36,000 $
289 3 1396 غرب تهران ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 46,031 1,194,717,856 Rls. 36,824 $
290 10 1396 غرب تهران ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 40,771 1,193,405,069 Rls. 33,029 $
291 4 1396 غرب تهران ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,897 1,192,967,820 Rls. 36,718 $
292 2 1396 غرب تهران ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,908 1,191,721,974 Rls. 36,726 $
293 12 1396 غرب تهران ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,211 1,154,710,935 Rls. 30,633 $
294 2 1396 غرب تهران ترکيه 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 5,630 1,135,540,000 Rls. 35,000 $
295 6 1396 غرب تهران ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 34,000 1,124,650,000 Rls. 34,000 $
296 9 1396 غرب تهران ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 43,199 1,119,669,282 Rls. 31,611 $
297 1 1396 غرب تهران ترکيه 28301000 سولفور سديم 112,250 1,095,255,700 Rls. 33,775 $
298 10 1396 غرب تهران ترکيه 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 5,050 1,092,496,800 Rls. 30,300 $
299 6 1396 غرب تهران ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,900 1,081,524,717 Rls. 32,487 $
300 4 1396 غرب تهران ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,019 1,074,021,930 Rls. 33,057 $
مجموع کل
162,940,976,661 ريال
مجموع کل
4,769,580 دلار