آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,354,000 146,460,048,475 Rls. 3,897,073 $
2 11 1396 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 814,000 46,259,358,469 Rls. 1,258,313 $
3 9 1396 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 594,000 28,721,770,260 Rls. 810,138 $
4 7 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 445,000 28,657,796,675 Rls. 846,550 $
5 4 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,059,520 26,521,058,750 Rls. 815,404 $
6 11 1396 غرب تهران ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 638,000 26,215,487,078 Rls. 708,818 $
7 8 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 49,485 26,104,990,660 Rls. 747,656 $
8 12 1396 غرب تهران ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 267,905 25,879,413,425 Rls. 696,151 $
9 10 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 400,000 25,770,465,420 Rls. 717,051 $
10 10 1396 غرب تهران ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 462,000 25,486,047,489 Rls. 708,579 $
11 2 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 451,250 25,204,369,370 Rls. 776,983 $
12 8 1396 غرب تهران ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 506,000 24,897,182,860 Rls. 727,370 $
13 4 1396 غرب تهران ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,150 23,164,297,830 Rls. 712,967 $
14 9 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 87,224 20,071,054,146 Rls. 569,789 $
15 7 1396 غرب تهران ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 366,446 20,013,144,169 Rls. 586,313 $
16 4 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 54,987 19,551,308,595 Rls. 601,391 $
17 11 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 285,000 18,713,559,359 Rls. 506,761 $
18 6 1396 غرب تهران ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 355,358 18,333,788,560 Rls. 554,248 $
19 6 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 32,390 18,018,696,080 Rls. 540,127 $
20 3 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 717,440 17,564,353,504 Rls. 541,264 $
21 2 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 710,550 16,546,653,683 Rls. 510,082 $
22 12 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 54,670 16,435,571,845 Rls. 439,131 $
23 9 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 542,320 15,658,188,610 Rls. 442,542 $
24 6 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 261,250 15,609,077,838 Rls. 469,537 $
25 11 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 33,300 15,495,855,680 Rls. 421,490 $
26 3 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 285,000 15,472,543,600 Rls. 476,900 $
27 5 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 591,310 15,252,034,865 Rls. 465,484 $
28 7 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 30,650 14,985,766,362 Rls. 441,511 $
29 12 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 33,800 14,771,124,700 Rls. 396,700 $
30 7 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 48,415 14,305,538,949 Rls. 424,260 $
31 6 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 47,410 13,601,713,960 Rls. 410,424 $
32 1 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 213,750 13,545,884,700 Rls. 417,764 $
33 11 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 243,890 13,464,797,025 Rls. 365,835 $
34 5 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 41,697 13,225,319,106 Rls. 403,747 $
35 3 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 336,490 13,150,151,940 Rls. 405,257 $
36 3 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 35,110 12,532,407,910 Rls. 386,210 $
37 2 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 14,918 12,287,819,271 Rls. 378,730 $
38 5 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 213,750 12,253,369,600 Rls. 374,900 $
39 11 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 44,942 11,918,419,100 Rls. 321,650 $
40 11 1396 غرب تهران ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,897,604,000 Rls. 324,000 $
41 3 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 142,500 11,787,323,500 Rls. 363,250 $
42 10 1396 غرب تهران ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,676,636,000 Rls. 324,000 $
43 12 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 44,042 11,342,020,515 Rls. 303,141 $
44 10 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 44,282 11,331,283,064 Rls. 314,269 $
45 8 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 409,880 11,154,631,460 Rls. 320,168 $
46 4 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 31,150 11,145,329,250 Rls. 342,650 $
47 3 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 60,953 11,142,213,808 Rls. 343,312 $
48 7 1396 غرب تهران ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 361,625 10,774,442,580 Rls. 318,230 $
49 8 1396 غرب تهران ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 193,688 10,627,124,556 Rls. 309,900 $
50 5 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 142,700 10,570,970,250 Rls. 323,000 $
51 8 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 202,220 10,550,614,215 Rls. 303,330 $
52 1 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 268,540 10,451,733,744 Rls. 322,257 $
53 8 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 44,242 10,338,450,450 Rls. 301,650 $
54 2 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 169,148 10,217,116,086 Rls. 314,995 $
55 8 1396 غرب تهران ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 195,250 10,081,343,250 Rls. 292,875 $
56 1 1396 غرب تهران ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 8,250 10,052,821,800 Rls. 310,100 $
57 7 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 45,082 9,850,706,250 Rls. 288,750 $
58 2 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 250,330 9,744,104,220 Rls. 300,396 $
59 3 1396 غرب تهران ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 162,525 9,744,042,324 Rls. 300,282 $
60 2 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 117,300 9,732,351,000 Rls. 300,000 $
61 5 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 203,300 9,696,374,530 Rls. 295,842 $
62 6 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 92,000 9,149,040,500 Rls. 276,500 $
63 12 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 161,350 9,096,774,015 Rls. 243,525 $
64 12 1396 غرب تهران ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,460 9,033,525,000 Rls. 243,000 $
65 9 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 137,500 8,911,485,600 Rls. 250,400 $
66 8 1396 غرب تهران ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,750 8,897,090,625 Rls. 253,125 $
67 7 1396 غرب تهران ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 97,000 8,824,920,000 Rls. 260,000 $
68 1 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 19,000 8,770,748,630 Rls. 270,385 $
69 9 1396 غرب تهران ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 228,000 8,721,405,000 Rls. 247,500 $
70 12 1396 غرب تهران ترکيه 39011050 ک ک ک گريد بادي: 192,125 8,598,469,530 Rls. 230,550 $
71 5 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 86,300 8,480,242,500 Rls. 258,900 $
72 1 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 382,600 8,439,474,010 Rls. 260,224 $
73 11 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 2,154,000 8,434,626,505 Rls. 228,790 $
74 2 1396 غرب تهران ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 45,022 8,302,257,380 Rls. 255,895 $
75 12 1396 غرب تهران ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 198,000 8,174,724,668 Rls. 219,978 $
76 7 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 309,560 7,996,445,831 Rls. 237,188 $
77 12 1396 غرب تهران ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 116,250 7,739,312,052 Rls. 207,651 $
78 2 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 194,030 7,553,343,240 Rls. 232,841 $
79 7 1396 غرب تهران ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 2,031,000 7,550,392,080 Rls. 223,410 $
80 1 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 40,746 7,309,715,960 Rls. 225,458 $
81 7 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 71,000 7,200,482,500 Rls. 213,500 $
82 10 1396 غرب تهران ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 131,570 7,086,180,360 Rls. 197,355 $
83 1 1396 غرب تهران ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 97,200 7,052,955,000 Rls. 217,500 $
84 10 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 16,800 7,050,084,000 Rls. 197,150 $
85 4 1396 غرب تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 71,907 7,016,679,945 Rls. 215,721 $
86 9 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 16,500 7,007,898,800 Rls. 198,800 $
87 2 1396 غرب تهران ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,020 6,928,775,766 Rls. 213,594 $
88 2 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 19,400 6,922,696,000 Rls. 213,400 $
89 8 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 15,300 6,643,446,000 Rls. 193,000 $
90 6 1396 غرب تهران ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 14,800 6,484,100,000 Rls. 196,250 $
91 12 1396 غرب تهران ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 24,800 6,453,580,000 Rls. 173,600 $
92 9 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 16,200 6,341,959,800 Rls. 178,200 $
93 11 1396 غرب تهران ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 6,117,615,400 Rls. 165,100 $
94 3 1396 غرب تهران ترکيه 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 6,800 5,982,983,140 Rls. 184,330 $
95 10 1396 غرب تهران ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 186,160 5,929,856,140 Rls. 164,079 $
96 9 1396 غرب تهران ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 111,900 5,912,581,365 Rls. 167,850 $
97 12 1396 غرب تهران ترکيه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 22,284 5,836,291,020 Rls. 155,988 $
98 9 1396 غرب تهران ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 54,700 5,826,444,600 Rls. 164,200 $
99 9 1396 غرب تهران ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,910 5,772,733,560 Rls. 163,515 $
100 7 1396 غرب تهران ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 610,860 5,761,582,488 Rls. 171,042 $
مجموع کل
1,405,342,585,780 ريال
مجموع کل
40,560,991 دلار