آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 83,720 542,921,616 Rls. 16,744 $
202 3 1396 سهلان ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,097 541,814,800 Rls. 16,700 $
203 11 1396 سهلان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 600 532,454,500 Rls. 14,500 $
204 10 1396 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,790 529,712,880 Rls. 14,813 $
205 9 1396 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 23,055 529,030,440 Rls. 14,985 $
206 5 1396 سهلان ترکيه 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 1,601 527,412,779 Rls. 16,069 $
207 7 1396 سهلان ترکيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,460 523,068,000 Rls. 15,600 $
208 6 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 121,580 518,279,364 Rls. 15,625 $
209 7 1396 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 2,450 498,947,400 Rls. 14,700 $
210 3 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 24,115 469,432,236 Rls. 14,469 $
211 10 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 18,000 468,404,160 Rls. 12,908 $
212 11 1396 سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 40,970 454,177,032 Rls. 12,291 $
213 8 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 970 449,590,300 Rls. 13,118 $
214 6 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 970 446,512,900 Rls. 13,361 $
215 2 1396 سهلان ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 38,720 445,827,184 Rls. 13,745 $
216 5 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 970 430,780,250 Rls. 13,089 $
217 8 1396 سهلان ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 72,350 423,229,358 Rls. 12,125 $
218 12 1396 سهلان ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 22,570 416,722,284 Rls. 11,138 $
219 6 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 69,040 415,911,121 Rls. 12,493 $
220 5 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 98,380 404,770,968 Rls. 12,338 $
221 7 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 56,796 403,723,945 Rls. 11,873 $
222 4 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 970 403,440,450 Rls. 12,415 $
223 6 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 9,960 397,894,032 Rls. 11,952 $
224 4 1396 سهلان ترکيه 72111910 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده با ضخامت کمترا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 8,309 393,257,966 Rls. 12,084 $
225 1 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 288,424 392,890,964 Rls. 12,113 $
226 3 1396 سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 40,165 390,984,058 Rls. 12,050 $
227 9 1396 سهلان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,560 390,508,062 Rls. 11,061 $
228 10 1396 سهلان ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 498 359,117,760 Rls. 9,960 $
229 8 1396 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,502 351,378,040 Rls. 9,971 $
230 11 1396 سهلان ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 3,775 345,824,982 Rls. 9,333 $
231 4 1396 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,982 340,388,669 Rls. 10,487 $
232 7 1396 سهلان ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 48,719 326,709,614 Rls. 9,744 $
233 12 1396 سهلان ترکيه 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,056 324,986,187 Rls. 8,713 $
234 8 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 74,480 322,392,364 Rls. 9,366 $
235 8 1396 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 26,070 321,157,260 Rls. 9,330 $
236 7 1396 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,930 319,623,435 Rls. 9,369 $
237 6 1396 سهلان ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 23,010 312,878,040 Rls. 9,362 $
238 2 1396 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,172 309,468,060 Rls. 9,537 $
239 9 1396 سهلان ترکيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,560 305,432,792 Rls. 8,652 $
240 4 1396 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,540 304,165,570 Rls. 9,346 $
241 2 1396 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,530 297,835,920 Rls. 9,179 $
242 10 1396 سهلان ترکيه 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 1,660 297,014,844 Rls. 8,306 $
243 7 1396 سهلان ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,360 295,064,000 Rls. 8,800 $
244 3 1396 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,483 294,396,856 Rls. 9,074 $
245 4 1396 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,890 293,754,800 Rls. 9,040 $
246 9 1396 سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 388 291,302,130 Rls. 8,251 $
247 10 1396 سهلان ترکيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,135 285,762,699 Rls. 7,875 $
248 2 1396 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,480 284,171,572 Rls. 8,761 $
249 7 1396 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,400 278,900,334 Rls. 8,262 $
250 9 1396 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 26,300 268,945,872 Rls. 7,618 $
251 8 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 6,388 263,879,052 Rls. 7,666 $
252 3 1396 سهلان ترکيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 10,000 259,608,000 Rls. 8,000 $
253 12 1396 سهلان ترکيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 625 253,906,632 Rls. 6,786 $
254 2 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 169,598 231,083,817 Rls. 7,121 $
255 4 1396 سهلان ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 16,529 222,623,850 Rls. 6,830 $
256 12 1396 سهلان ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,190 215,784,040 Rls. 5,785 $
257 2 1396 سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 21,900 213,124,230 Rls. 6,568 $
258 11 1396 سهلان ترکيه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 4,986 200,484,068 Rls. 5,485 $
259 2 1396 سهلان ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 17,270 198,881,720 Rls. 6,129 $
260 4 1396 سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 20,000 195,270,000 Rls. 6,000 $
261 8 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 41,400 175,072,320 Rls. 4,968 $
262 10 1396 سهلان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 390 167,690,160 Rls. 4,689 $
263 9 1396 سهلان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 390 165,440,880 Rls. 4,693 $
264 7 1396 سهلان ترکيه 25151190 ک کک ک مرمر?ت 37,110 149,315,796 Rls. 4,453 $
265 12 1396 سهلان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 260 121,020,240 Rls. 3,255 $
266 3 1396 سهلان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 20,170 117,791,186 Rls. 3,631 $
267 6 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 74,156 103,288,266 Rls. 3,114 $
268 2 1396 سهلان ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,852 92,544,548 Rls. 2,852 $
269 4 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 22,600 90,402,432 Rls. 2,774 $
270 4 1396 سهلان ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 205 86,695,318 Rls. 2,671 $
271 4 1396 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 410 79,846,680 Rls. 2,460 $
272 4 1396 سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 71,478,000 Rls. 2,200 $
273 11 1396 سهلان ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 2,202 69,743,484 Rls. 1,887 $
274 1 1396 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 8,200 69,710,200 Rls. 2,150 $
275 11 1396 سهلان ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,483 68,793,516 Rls. 1,862 $
276 4 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 50,052 68,463,290 Rls. 2,102 $
277 4 1396 سهلان ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 240 63,365,250 Rls. 1,950 $
278 2 1396 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 12,900 57,110,240 Rls. 1,760 $
279 4 1396 سهلان ترکيه 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 4,000 45,563,000 Rls. 1,400 $
280 11 1396 سهلان ترکيه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 1,183 40,729,878 Rls. 1,102 $
281 2 1396 سهلان ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 990 37,399,861 Rls. 1,153 $
282 7 1396 سهلان ترکيه 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 600 33,530,000 Rls. 1,000 $
283 1 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,550 33,076,560 Rls. 1,020 $
284 11 1396 سهلان ترکيه 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 970 26,876,178 Rls. 727 $
285 2 1396 سهلان ترکيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 940 22,389,810 Rls. 690 $
286 11 1396 سهلان ترکيه 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 737 18,959,778 Rls. 513 $
287 11 1396 سهلان ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 786 18,682,704 Rls. 506 $
288 11 1396 سهلان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 718 17,059,842 Rls. 462 $
289 12 1396 سهلان ترکيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,370 16,718,772 Rls. 448 $
290 11 1396 سهلان ترکيه 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 621 14,764,086 Rls. 400 $
291 8 1396 سهلان ترکيه 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 210 14,722,289 Rls. 428 $
292 10 1396 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,000 14,415,600 Rls. 400 $
293 11 1396 سهلان ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 485 11,518,362 Rls. 312 $
294 4 1396 سهلان ترکيه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 400 10,921,500 Rls. 336 $
295 10 1396 سهلان ترکيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,135 10,441,566 Rls. 288 $
296 9 1396 سهلان ترکيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 780 10,100,069 Rls. 286 $
297 6 1396 سهلان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 192 9,950,700 Rls. 300 $
298 11 1396 سهلان ترکيه 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 252 8,668,458 Rls. 235 $
299 11 1396 سهلان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 340 8,074,728 Rls. 219 $
300 11 1396 سهلان ترکيه 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 291 7,480,998 Rls. 202 $
مجموع کل
23,976,832,803 ريال
مجموع کل
704,963 دلار