آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 84,660 3,295,542,888 Rls. 101,560 $
102 2 1396 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 104,385 3,112,514,708 Rls. 95,927 $
103 9 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 137,428 2,911,097,232 Rls. 82,458 $
104 1 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 140,093 2,865,347,708 Rls. 88,356 $
105 3 1396 سهلان ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 74,562 2,818,662,169 Rls. 86,865 $
106 8 1396 سهلان ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 66,000 2,766,448,014 Rls. 80,718 $
107 9 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 211,963 2,722,291,497 Rls. 77,058 $
108 8 1396 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 120,375 2,681,690,885 Rls. 78,245 $
109 8 1396 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 36,288 2,664,507,825 Rls. 76,205 $
110 12 1396 سهلان ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,380 2,616,151,860 Rls. 70,140 $
111 11 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 117,384 2,596,467,110 Rls. 70,430 $
112 8 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 123,032 2,557,039,467 Rls. 73,819 $
113 9 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 428,558 2,504,597,961 Rls. 70,869 $
114 5 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 263,313 2,492,780,368 Rls. 76,204 $
115 2 1396 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 36,288 2,471,861,585 Rls. 76,205 $
116 2 1396 سهلان ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 24,000 2,336,328,000 Rls. 72,000 $
117 3 1396 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 66,750 2,269,555,132 Rls. 69,953 $
118 3 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,629,148 2,220,240,908 Rls. 68,422 $
119 4 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 110,515 2,155,436,100 Rls. 66,310 $
120 9 1396 سهلان ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 6,781 2,118,240,000 Rls. 60,000 $
121 9 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,286,375 1,905,137,416 Rls. 54,027 $
122 8 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 44,000 1,852,316,664 Rls. 53,812 $
123 12 1396 سهلان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 33,926 1,789,034,252 Rls. 47,688 $
124 3 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 115,910 1,785,068,880 Rls. 55,020 $
125 12 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 234,160 1,784,178,393 Rls. 47,802 $
126 3 1396 سهلان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 48,000 1,764,622,656 Rls. 54,384 $
127 12 1396 سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 1,680 1,762,673,031 Rls. 47,111 $
128 11 1396 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,800 1,753,877,675 Rls. 47,333 $
129 2 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 121,045 1,733,824,057 Rls. 53,439 $
130 2 1396 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 59,315 1,731,651,664 Rls. 53,365 $
131 7 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,221,674 1,727,650,811 Rls. 51,283 $
132 6 1396 سهلان ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 9,797 1,726,504,551 Rls. 51,861 $
133 7 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 197,230 1,704,438,391 Rls. 50,197 $
134 3 1396 سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 1,855 1,687,199,298 Rls. 51,981 $
135 8 1396 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,988 1,672,813,903 Rls. 47,469 $
136 10 1396 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,800 1,656,136,350 Rls. 45,637 $
137 12 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 176,080 1,655,569,560 Rls. 44,310 $
138 4 1396 سهلان ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 48,000 1,616,835,600 Rls. 49,680 $
139 5 1396 سهلان ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 302,132 1,601,968,569 Rls. 48,935 $
140 5 1396 سهلان ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 11,650 1,585,959,040 Rls. 48,320 $
141 8 1396 سهلان ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 128,990 1,576,233,291 Rls. 45,792 $
142 10 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 150,840 1,567,896,450 Rls. 43,200 $
143 10 1396 سهلان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,990 1,488,554,856 Rls. 41,304 $
144 4 1396 سهلان ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 286,071 1,465,619,360 Rls. 45,022 $
145 12 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 111,230 1,455,150,307 Rls. 39,099 $
146 6 1396 سهلان ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 234,703 1,439,007,040 Rls. 43,328 $
147 7 1396 سهلان ترکيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,120 1,405,530,658 Rls. 41,919 $
148 12 1396 سهلان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 67,647 1,387,740,999 Rls. 37,206 $
149 11 1396 سهلان ترکيه 41041900 چرم وپوست دباغي شده ?ا تازه ازدباغ? درآمده ول? هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنا? کامل دانه دانه، لا?ه لا?ه بر?ده نشده ازح?وانات ازنوع گاو(همچن?ن بوفالو)?اح?وانات ازنوع اسب موکنده 1,360 1,383,057,144 Rls. 37,836 $
150 11 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 153,866 1,379,223,712 Rls. 37,324 $
151 9 1396 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,144 1,342,749,720 Rls. 38,103 $
152 5 1396 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 66,831 1,309,560,582 Rls. 40,098 $
153 1 1396 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,155 1,288,688,720 Rls. 39,740 $
154 9 1396 سهلان ترکيه 41041900 چرم وپوست دباغي شده ?ا تازه ازدباغ? درآمده ول? هنوزرنگ نشده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet ).به استثنا? کامل دانه دانه، لا?ه لا?ه بر?ده نشده ازح?وانات ازنوع گاو(همچن?ن بوفالو)?اح?وانات ازنوع اسب موکنده 1,242 1,280,857,363 Rls. 36,281 $
155 1 1396 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,796 1,280,186,820 Rls. 39,490 $
156 2 1396 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 256,250 1,176,381,737 Rls. 36,260 $
157 10 1396 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 61,556 1,123,144,400 Rls. 31,150 $
158 10 1396 سهلان ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 5,659 1,108,964,803 Rls. 31,011 $
159 12 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,100 1,104,034,644 Rls. 29,698 $
160 8 1396 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 48,055 1,075,240,014 Rls. 31,237 $
161 11 1396 سهلان ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,000 1,067,155,200 Rls. 28,800 $
162 1 1396 سهلان ترکيه 41022900 پوست خام حيوانات از نوع گوسفند يا بره محفوظ شده به نحوه ديگر ولي دباغي نشده بدون پشم بجز اسيد شويي شده (پيکله) 15,000 1,050,732,216 Rls. 32,412 $
163 11 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 150,000 968,789,256 Rls. 26,265 $
164 9 1396 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 66,156 954,408,800 Rls. 27,078 $
165 8 1396 سهلان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 940,546,728 Rls. 27,324 $
166 10 1396 سهلان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 85,250 928,091,175 Rls. 25,575 $
167 11 1396 سهلان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 45,779 924,561,338 Rls. 25,178 $
168 9 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 150,190 923,727,368 Rls. 26,059 $
169 10 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,237 919,421,046 Rls. 25,336 $
170 9 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 24,000 913,925,520 Rls. 25,680 $
171 11 1396 سهلان ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 920 890,941,173 Rls. 24,111 $
172 5 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,438 882,068,834 Rls. 26,926 $
173 4 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,589 880,706,430 Rls. 27,107 $
174 1 1396 سهلان ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 22,180 837,742,120 Rls. 25,840 $
175 10 1396 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,567 813,292,113 Rls. 22,567 $
176 4 1396 سهلان ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 24,000 808,417,800 Rls. 24,840 $
177 5 1396 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 580,993 801,175,032 Rls. 24,401 $
178 8 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 78,220 790,878,789 Rls. 22,627 $
179 6 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,028 779,009,400 Rls. 23,400 $
180 2 1396 سهلان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,000 775,746,246 Rls. 23,907 $
181 8 1396 سهلان ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,800 753,845,400 Rls. 21,560 $
182 4 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 70,187 721,090,814 Rls. 22,182 $
183 12 1396 سهلان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,090 717,604,028 Rls. 19,229 $
184 10 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,400 679,907,376 Rls. 19,013 $
185 10 1396 سهلان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,269 672,852,780 Rls. 18,542 $
186 1 1396 سهلان ترکيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,729 669,210,150 Rls. 20,637 $
187 12 1396 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 15,775 657,956,341 Rls. 17,640 $
188 7 1396 سهلان ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 150,408 657,352,800 Rls. 19,373 $
189 5 1396 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 71,200 651,812,020 Rls. 19,940 $
190 5 1396 سهلان ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 98,080 641,541,280 Rls. 19,616 $
191 7 1396 سهلان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,984 622,263,741 Rls. 18,240 $
192 7 1396 سهلان ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 107,910 618,941,622 Rls. 18,143 $
193 9 1396 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,272 609,298,708 Rls. 17,285 $
194 2 1396 سهلان ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 45,970 607,836,943 Rls. 18,739 $
195 10 1396 سهلان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 46,640 592,381,636 Rls. 16,324 $
196 12 1396 سهلان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,493 582,311,988 Rls. 15,612 $
197 11 1396 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 84,400 564,280,512 Rls. 15,270 $
198 4 1396 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,440 562,669,159 Rls. 17,267 $
199 12 1396 سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,920 553,838,727 Rls. 14,947 $
200 11 1396 سهلان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,920 546,365,327 Rls. 14,947 $
مجموع کل
143,846,782,734 ريال
مجموع کل
4,190,435 دلار