آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 67,660 4,250,515,610 Rls. 115,022 $
102 7 1396 بازرگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 41,238 4,148,130,420 Rls. 123,714 $
103 5 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 73,600 4,128,996,140 Rls. 125,920 $
104 2 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 50,230 4,073,282,725 Rls. 125,575 $
105 8 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 314,012 4,045,956,192 Rls. 117,138 $
106 6 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 19,915 3,993,355,800 Rls. 119,490 $
107 5 1396 بازرگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 3,938,640,000 Rls. 120,000 $
108 2 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 20,000 3,892,680,000 Rls. 120,000 $
109 2 1396 بازرگان ترکيه 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 9,000 3,892,440,000 Rls. 120,000 $
110 7 1396 بازرگان ترکيه 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 20,500 3,826,960,500 Rls. 112,750 $
111 11 1396 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 77,194 3,826,288,546 Rls. 103,906 $
112 2 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 202,104 3,780,192,958 Rls. 116,532 $
113 8 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 962,680 3,692,523,266 Rls. 105,898 $
114 9 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 261,785 3,675,600,615 Rls. 103,776 $
115 3 1396 بازرگان ترکيه 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 20,500 3,659,639,500 Rls. 112,750 $
116 12 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 253,749 3,619,020,018 Rls. 96,686 $
117 4 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 228,588 3,596,601,660 Rls. 110,423 $
118 5 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 324,480 3,520,545,831 Rls. 107,615 $
119 11 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 378,000 3,488,814,000 Rls. 94,500 $
120 1 1396 بازرگان ترکيه 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 21,500 3,486,010,000 Rls. 107,500 $
121 8 1396 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 160,783 3,426,093,408 Rls. 97,976 $
122 2 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 329,295 3,425,281,533 Rls. 105,599 $
123 10 1396 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 146,679 3,336,326,321 Rls. 92,327 $
124 12 1396 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 183,143 3,312,171,709 Rls. 88,799 $
125 9 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 127,989 3,307,553,841 Rls. 93,323 $
126 8 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 378,000 3,299,761,500 Rls. 94,500 $
127 11 1396 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 162,368 3,271,427,286 Rls. 88,738 $
128 12 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 431,950 3,243,389,532 Rls. 86,845 $
129 10 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 814,800 3,236,418,343 Rls. 89,664 $
130 9 1396 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 65,631 3,143,091,129 Rls. 88,601 $
131 11 1396 بازرگان ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 41,366 3,141,183,467 Rls. 85,007 $
132 5 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 141,970 3,136,936,246 Rls. 95,971 $
133 12 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 336,000 3,124,049,250 Rls. 84,000 $
134 11 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 434,260 3,108,789,694 Rls. 84,436 $
135 7 1396 بازرگان ترکيه 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، که در جاي ديگر مذکور نباشد 15,426 3,103,402,680 Rls. 92,556 $
136 11 1396 بازرگان ترکيه 61161000 دستکش ، دستكش انگشتي ونيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيک ياکائوچو. 23,740 3,098,307,200 Rls. 83,840 $
137 7 1396 بازرگان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 58,830 3,057,507,822 Rls. 91,187 $
138 4 1396 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 46,536 3,026,710,240 Rls. 93,072 $
139 10 1396 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 48,800 2,978,222,520 Rls. 82,960 $
140 7 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 269,600 2,964,278,684 Rls. 87,115 $
141 7 1396 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 14,325 2,922,406,200 Rls. 86,100 $
142 4 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 357,000 2,904,483,750 Rls. 89,250 $
143 7 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 297,436 2,886,179,684 Rls. 85,041 $
144 7 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 336,000 2,847,642,000 Rls. 84,000 $
145 2 1396 بازرگان ترکيه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 192,000 2,783,993,355 Rls. 85,833 $
146 5 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 767,520 2,770,753,920 Rls. 84,480 $
147 7 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 715,640 2,667,976,437 Rls. 78,854 $
148 10 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 294,000 2,655,964,500 Rls. 73,500 $
149 3 1396 بازرگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 38,890 2,580,980,010 Rls. 79,520 $
150 2 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 315,000 2,554,671,000 Rls. 78,750 $
151 6 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 215,590 2,514,796,593 Rls. 75,454 $
152 8 1396 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 42,400 2,510,509,000 Rls. 72,080 $
153 3 1396 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 250,000 2,465,747,893 Rls. 76,000 $
154 8 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 68,000 2,460,430,000 Rls. 70,000 $
155 5 1396 بازرگان ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 72,350 2,368,435,980 Rls. 72,350 $
156 8 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 202,221 2,367,883,110 Rls. 68,429 $
157 12 1396 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 215,100 2,364,985,000 Rls. 63,000 $
158 6 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 67,445 2,363,494,545 Rls. 70,995 $
159 6 1396 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 112,030 2,319,648,780 Rls. 69,409 $
160 8 1396 بازرگان ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 66,181 2,309,613,913 Rls. 66,181 $
161 5 1396 بازرگان ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 7,000 2,293,130,000 Rls. 70,000 $
162 8 1396 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 43,291 2,288,344,640 Rls. 64,936 $
163 3 1396 بازرگان ترکيه 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 10,628 2,271,570,000 Rls. 70,000 $
164 5 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 273,000 2,233,796,250 Rls. 68,250 $
165 10 1396 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 24,200 2,181,388,000 Rls. 60,500 $
166 8 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,560 2,158,148,600 Rls. 61,400 $
167 10 1396 بازرگان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 119,860 2,148,019,280 Rls. 59,930 $
168 9 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,240 2,135,544,000 Rls. 60,600 $
169 11 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 526,148 2,132,751,855 Rls. 57,877 $
170 7 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,890 2,122,805,875 Rls. 62,225 $
171 3 1396 بازرگان ترکيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 21,800 2,122,295,400 Rls. 65,400 $
172 2 1396 بازرگان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 65,500 2,119,404,300 Rls. 65,325 $
173 6 1396 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 573,840 2,107,403,760 Rls. 63,360 $
174 8 1396 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 151,166 2,105,743,042 Rls. 60,467 $
175 8 1396 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,636 2,102,758,414 Rls. 60,486 $
176 12 1396 بازرگان ترکيه 44189900 ک ک ساير 18,400 2,080,764,000 Rls. 55,200 $
177 1 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 25,620 2,077,013,400 Rls. 64,050 $
178 6 1396 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 237,960 2,059,930,018 Rls. 62,088 $
179 12 1396 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 134,234 2,024,906,780 Rls. 54,092 $
180 5 1396 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 293,246 2,001,988,907 Rls. 61,273 $
181 4 1396 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 24,380 1,980,265,500 Rls. 60,950 $
182 10 1396 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 160,539 1,978,068,356 Rls. 54,616 $
183 10 1396 بازرگان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 178,964 1,938,289,471 Rls. 53,776 $
184 12 1396 بازرگان ترکيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 9,225 1,919,055,639 Rls. 51,291 $
185 7 1396 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 74,457 1,914,636,884 Rls. 56,524 $
186 9 1396 بازرگان ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 210,000 1,850,152,500 Rls. 52,500 $
187 10 1396 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 126,765 1,839,524,047 Rls. 50,528 $
188 2 1396 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,910 1,835,276,786 Rls. 56,578 $
189 12 1396 بازرگان ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,500 1,833,335,000 Rls. 49,000 $
190 5 1396 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 93,580 1,824,758,566 Rls. 55,649 $
191 12 1396 بازرگان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 136,400 1,814,060,017 Rls. 48,226 $
192 4 1396 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 74,781 1,801,878,756 Rls. 55,423 $
193 1 1396 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 267,676 1,796,859,600 Rls. 55,400 $
194 6 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 167,180 1,787,260,371 Rls. 53,622 $
195 1 1396 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 170,420 1,786,912,512 Rls. 55,104 $
196 12 1396 بازرگان ترکيه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 22,575 1,773,732,905 Rls. 47,407 $
197 9 1396 بازرگان ترکيه 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 26,055 1,741,930,538 Rls. 49,088 $
198 8 1396 بازرگان ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 43,560 1,735,970,304 Rls. 50,432 $
199 3 1396 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 117,242 1,646,044,828 Rls. 50,728 $
200 12 1396 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,400 1,627,411,680 Rls. 43,920 $
مجموع کل
271,090,822,637 ريال
مجموع کل
7,893,158 دلار