آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 226,102 49,665,710,006 Rls. 1,345,298 $
2 10 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 1,703,010 49,256,954,653 Rls. 1,363,237 $
3 12 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 214,892 47,682,235,200 Rls. 1,278,610 $
4 8 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 1,095,500 29,753,964,674 Rls. 853,913 $
5 10 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 113,110 24,282,035,795 Rls. 673,019 $
6 12 1396 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 449,624 22,480,851,650 Rls. 603,275 $
7 7 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 107,244 21,624,066,969 Rls. 638,105 $
8 8 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 104,423 21,603,940,921 Rls. 621,333 $
9 9 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 101,735 21,393,532,212 Rls. 605,301 $
10 6 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 99,334 19,599,283,610 Rls. 591,035 $
11 11 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 18,382,162,000 Rls. 499,000 $
12 12 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 278,027 16,374,566,768 Rls. 439,174 $
13 5 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 16,348,986,500 Rls. 499,000 $
14 4 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 16,204,526,000 Rls. 499,000 $
15 2 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 16,186,063,000 Rls. 498,815 $
16 2 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 553,310 15,803,253,517 Rls. 487,034 $
17 4 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 80,057 15,489,891,169 Rls. 476,331 $
18 10 1396 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 304,680 15,218,494,099 Rls. 422,185 $
19 11 1396 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 269,595 14,797,784,691 Rls. 402,007 $
20 3 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 558,750 14,122,827,921 Rls. 435,215 $
21 1 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 588,120 13,632,660,485 Rls. 420,506 $
22 1 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 65,923 12,718,504,008 Rls. 392,240 $
23 3 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 64,701 12,492,395,470 Rls. 384,970 $
24 11 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 216,867 12,166,612,946 Rls. 329,102 $
25 11 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 240,000 12,035,332,560 Rls. 326,505 $
26 3 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 231,235 12,005,762,563 Rls. 369,974 $
27 8 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 411,250 11,944,047,119 Rls. 347,918 $
28 8 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 203,435 11,330,139,565 Rls. 325,494 $
29 2 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 56,828 10,969,153,231 Rls. 338,043 $
30 5 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 411,250 10,095,465,527 Rls. 308,849 $
31 2 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 240,000 10,016,941,536 Rls. 308,698 $
32 11 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 324,890 9,990,925,152 Rls. 271,284 $
33 5 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 50,008 9,737,840,065 Rls. 297,551 $
34 7 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 317,500 9,570,091,230 Rls. 283,455 $
35 6 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 171,202 9,131,547,848 Rls. 273,923 $
36 2 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 309,237 9,028,627,126 Rls. 278,285 $
37 2 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 179,375 9,019,169,193 Rls. 277,948 $
38 1 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 176,916 8,892,539,437 Rls. 274,220 $
39 11 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 182,700 8,878,463,656 Rls. 241,222 $
40 9 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,795,124,500 Rls. 249,500 $
41 8 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,769,675,500 Rls. 249,500 $
42 7 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,551,113,500 Rls. 249,500 $
43 1 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 288,433 8,416,786,620 Rls. 259,590 $
44 6 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,306,104,500 Rls. 249,500 $
45 5 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 180,540 8,101,436,625 Rls. 247,185 $
46 3 1396 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,094,778,000 Rls. 249,500 $
47 5 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 290,400 7,733,066,664 Rls. 236,676 $
48 7 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 168,000 7,722,712,800 Rls. 228,049 $
49 7 1396 اصفهان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 88,500 7,538,757,450 Rls. 221,250 $
50 9 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 153,600 7,336,368,768 Rls. 207,408 $
51 6 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 157,860 7,239,344,220 Rls. 217,665 $
52 4 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 168,000 7,236,974,640 Rls. 222,682 $
53 4 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 135,321 7,050,933,078 Rls. 216,512 $
54 8 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 144,000 6,846,250,800 Rls. 195,031 $
55 1 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 168,000 6,829,140,672 Rls. 210,575 $
56 12 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 208,750 6,794,291,376 Rls. 182,441 $
57 11 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 216,000 6,750,792,720 Rls. 184,680 $
58 12 1396 اصفهان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 268,240 6,499,549,771 Rls. 174,356 $
59 3 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 157,860 6,441,312,819 Rls. 198,509 $
60 9 1396 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 127,512 6,306,565,482 Rls. 178,862 $
61 5 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 144,000 6,280,447,200 Rls. 191,699 $
62 7 1396 اصفهان ترکيه 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 114,803 6,251,863,101 Rls. 183,686 $
63 9 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 154,525 6,006,305,785 Rls. 169,980 $
64 10 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 118,860 5,956,691,472 Rls. 166,084 $
65 4 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 135,180 5,900,282,775 Rls. 181,395 $
66 10 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 100,097 5,796,938,582 Rls. 160,155 $
67 4 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 196,220 5,201,303,990 Rls. 159,920 $
68 8 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 129,500 4,947,462,442 Rls. 142,450 $
69 3 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 120,000 4,765,170,000 Rls. 146,856 $
70 4 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 166,250 4,564,629,065 Rls. 140,481 $
71 12 1396 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 13,570 4,555,326,870 Rls. 122,130 $
72 8 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 90,540 4,530,865,260 Rls. 130,190 $
73 10 1396 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 335,000 4,459,619,145 Rls. 124,050 $
74 10 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 131,908 4,262,947,256 Rls. 118,718 $
75 7 1396 اصفهان ترکيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 88,965 4,062,534,137 Rls. 120,346 $
76 7 1396 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 132,109 4,056,205,270 Rls. 118,898 $
77 12 1396 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 53,030 3,956,874,264 Rls. 105,756 $
78 5 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 75,197 3,941,405,637 Rls. 120,315 $
79 2 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 90,180 3,913,289,325 Rls. 120,598 $
80 8 1396 اصفهان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 363,000 3,842,166,624 Rls. 110,352 $
81 3 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 107,625 3,841,269,022 Rls. 118,388 $
82 6 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 102,375 3,750,850,499 Rls. 112,671 $
83 11 1396 اصفهان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 112,988 3,722,428,719 Rls. 100,696 $
84 12 1396 اصفهان ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 29,250 3,717,128,250 Rls. 99,990 $
85 11 1396 اصفهان ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 16,000 3,705,013,582 Rls. 100,266 $
86 6 1396 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 80,750 3,630,821,205 Rls. 109,063 $
87 7 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 96,250 3,599,751,548 Rls. 105,876 $
88 12 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 86,100 3,511,081,048 Rls. 94,152 $
89 9 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 112,500 3,419,616,048 Rls. 96,862 $
90 9 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 60,596 3,417,371,211 Rls. 96,954 $
91 6 1396 اصفهان ترکيه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 85,775 3,414,313,008 Rls. 102,930 $
92 10 1396 اصفهان ترکيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 4,265 3,356,513,888 Rls. 93,136 $
93 1 1396 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 112,240 3,318,649,708 Rls. 102,363 $
94 1 1396 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 68,040 3,310,282,080 Rls. 102,060 $
95 7 1396 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 61,716 3,269,586,863 Rls. 97,721 $
96 3 1396 اصفهان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 132,020 3,212,555,115 Rls. 99,015 $
97 9 1396 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 9,601 3,075,209,901 Rls. 86,409 $
98 2 1396 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,997,806,360 Rls. 92,386 $
99 11 1396 اصفهان ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 44,310 2,993,112,000 Rls. 81,000 $
100 9 1396 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 104,060 2,852,995,160 Rls. 80,959 $
مجموع کل
992,657,113,992 ريال
مجموع کل
28,717,001 دلار