آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 896,068,800 Rls. 26,400 $
202 4 1396 غرب تهران تركمنستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 6,865 895,058,700 Rls. 27,460 $
203 11 1396 غرب تهران تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 18,010 893,364,042 Rls. 24,440 $
204 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 14,465 891,823,350 Rls. 27,483 $
205 8 1396 غرب تهران تركمنستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,400 874,999,125 Rls. 25,025 $
206 4 1396 غرب تهران تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 6,540 849,938,400 Rls. 26,160 $
207 12 1396 غرب تهران تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,652 839,656,125 Rls. 22,275 $
208 8 1396 غرب تهران تركمنستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 15,200 837,143,040 Rls. 24,320 $
209 2 1396 غرب تهران تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,500 827,092,500 Rls. 25,500 $
210 8 1396 غرب تهران تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,250 821,181,080 Rls. 23,960 $
211 11 1396 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,480 793,728,960 Rls. 21,480 $
212 10 1396 غرب تهران تركمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 26,550 773,774,880 Rls. 21,638 $
213 5 1396 غرب تهران تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 751,157,000 Rls. 23,000 $
214 10 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 12,150 749,549,295 Rls. 20,655 $
215 8 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 25,800 739,078,023 Rls. 21,027 $
216 2 1396 غرب تهران تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,100 735,723,105 Rls. 22,683 $
217 6 1396 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,180 732,827,200 Rls. 22,180 $
218 12 1396 غرب تهران تركمنستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,917 730,409,644 Rls. 19,522 $
219 12 1396 غرب تهران تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 25,420 722,905,050 Rls. 19,446 $
220 12 1396 غرب تهران تركمنستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 11,258 720,616,680 Rls. 19,320 $
221 9 1396 غرب تهران تركمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 25,010 719,601,432 Rls. 20,383 $
222 2 1396 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,120 717,506,440 Rls. 22,120 $
223 12 1396 غرب تهران تركمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 26,500 709,299,000 Rls. 19,080 $
224 9 1396 غرب تهران تركمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,000 706,080,000 Rls. 20,000 $
225 9 1396 غرب تهران تركمنستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 5,740 705,124,857 Rls. 19,813 $
226 11 1396 غرب تهران تركمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 26,040 694,688,392 Rls. 18,748 $
227 12 1396 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 4,831 677,834,727 Rls. 18,173 $
228 12 1396 غرب تهران تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,210 674,702,805 Rls. 17,899 $
229 7 1396 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 27,280 663,021,237 Rls. 19,641 $
230 9 1396 غرب تهران تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 22,000 659,193,700 Rls. 18,700 $
231 11 1396 غرب تهران تركمنستان 39076190 ک ک ک سا?ر 14,525 644,073,360 Rls. 17,430 $
232 6 1396 غرب تهران تركمنستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,000 617,848,000 Rls. 18,700 $
233 10 1396 غرب تهران تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,561 612,246,960 Rls. 17,121 $
234 5 1396 غرب تهران تركمنستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 4,603 603,093,190 Rls. 18,410 $
235 9 1396 غرب تهران تركمنستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 5,413 595,477,995 Rls. 16,732 $
236 12 1396 غرب تهران تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 594,800,000 Rls. 16,000 $
237 9 1396 غرب تهران تركمنستان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 4,153 591,204,468 Rls. 16,612 $
238 10 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,000 590,040,000 Rls. 16,500 $
239 8 1396 غرب تهران تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 50,000 577,813,239 Rls. 16,650 $
240 2 1396 غرب تهران تركمنستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,444 572,970,057 Rls. 17,663 $
241 9 1396 غرب تهران تركمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 4,000 569,424,000 Rls. 16,000 $
242 3 1396 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 25,080 551,548,000 Rls. 17,000 $
243 10 1396 غرب تهران تركمنستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 9,600 549,273,600 Rls. 15,360 $
244 4 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,760 538,241,235 Rls. 16,513 $
245 10 1396 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 14,980 535,684,800 Rls. 14,980 $
246 12 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,250 530,357,625 Rls. 14,175 $
247 8 1396 غرب تهران تركمنستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,766 529,484,536 Rls. 15,064 $
248 5 1396 غرب تهران تركمنستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 33,600 519,730,512 Rls. 15,792 $
249 1 1396 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 4,695 517,807,794 Rls. 15,963 $
250 10 1396 غرب تهران تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 22,600 501,069,120 Rls. 14,012 $
251 5 1396 غرب تهران تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 71,793 499,682,128 Rls. 15,224 $
252 8 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,250 498,237,075 Rls. 14,175 $
253 2 1396 غرب تهران تركمنستان 84239090 ساير اجزاوقطعات ماشين الات توزين غير مذكور در جاي ديگر 11,350 497,907,950 Rls. 15,350 $
254 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,708 486,150,140 Rls. 14,840 $
255 7 1396 غرب تهران تركمنستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,662 471,759,858 Rls. 13,899 $
256 6 1396 غرب تهران تركمنستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,686 464,681,706 Rls. 13,904 $
257 3 1396 غرب تهران تركمنستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 3,807 455,124,432 Rls. 14,028 $
258 11 1396 غرب تهران تركمنستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,060 449,465,040 Rls. 12,240 $
259 5 1396 غرب تهران تركمنستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,407 430,103,455 Rls. 13,151 $
260 8 1396 غرب تهران تركمنستان 34012010 صابون مايع 23,000 425,876,298 Rls. 12,426 $
261 9 1396 غرب تهران تركمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,757 423,012,000 Rls. 12,000 $
262 5 1396 غرب تهران تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 421,698,270 Rls. 12,894 $
263 12 1396 غرب تهران تركمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 6,000 418,414,500 Rls. 11,100 $
264 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 8,000 415,283,200 Rls. 12,800 $
265 3 1396 غرب تهران تركمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,000 415,283,200 Rls. 12,800 $
266 10 1396 غرب تهران تركمنستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 2,575 388,746,960 Rls. 10,871 $
267 8 1396 غرب تهران تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,685 387,503,259 Rls. 11,171 $
268 10 1396 غرب تهران تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,590 385,135,200 Rls. 10,770 $
269 4 1396 غرب تهران تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 19,440 380,188,080 Rls. 11,664 $
270 7 1396 غرب تهران تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,537 374,139,205 Rls. 10,967 $
271 5 1396 غرب تهران تركمنستان 34011150 صابون رختشويي 7,680 373,317,428 Rls. 11,374 $
272 3 1396 غرب تهران تركمنستان 34011150 صابون رختشويي 7,680 369,097,674 Rls. 11,374 $
273 6 1396 غرب تهران تركمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 9,050 361,540,260 Rls. 10,860 $
274 2 1396 غرب تهران تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,218 344,469,812 Rls. 10,620 $
275 11 1396 غرب تهران تركمنستان 25202000 ک گچ 216,000 322,343,200 Rls. 8,800 $
276 6 1396 غرب تهران تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 850 322,140,000 Rls. 9,750 $
277 10 1396 غرب تهران تركمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,000 321,840,000 Rls. 9,000 $
278 9 1396 غرب تهران تركمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 3,000 317,142,000 Rls. 9,000 $
279 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,200 313,968,000 Rls. 9,600 $
280 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,050 312,152,250 Rls. 9,150 $
281 3 1396 غرب تهران تركمنستان 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 1,264 307,701,840 Rls. 9,480 $
282 8 1396 غرب تهران تركمنستان 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 25,040 306,433,260 Rls. 8,764 $
283 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 4,767 303,992,975 Rls. 9,295 $
284 2 1396 غرب تهران تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 26,170 297,090,483 Rls. 9,159 $
285 9 1396 غرب تهران تركمنستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 130 282,008,000 Rls. 8,000 $
286 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,800 272,580,000 Rls. 8,400 $
287 3 1396 غرب تهران تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 104,381 270,920,377 Rls. 8,350 $
288 11 1396 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 10,130 269,512,815 Rls. 7,293 $
289 11 1396 غرب تهران تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,620 264,206,800 Rls. 7,150 $
290 9 1396 غرب تهران تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,400 256,240,800 Rls. 7,200 $
291 9 1396 غرب تهران تركمنستان 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 1,000 249,123,000 Rls. 7,000 $
292 2 1396 غرب تهران تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 24,000 238,824,640 Rls. 7,360 $
293 6 1396 غرب تهران تركمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 850 228,603,760 Rls. 6,919 $
294 7 1396 غرب تهران تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,960 227,275,632 Rls. 6,696 $
295 8 1396 غرب تهران تركمنستان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,635 225,119,880 Rls. 6,540 $
296 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,635 223,112,100 Rls. 6,540 $
297 4 1396 غرب تهران تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,840 221,516,820 Rls. 6,818 $
298 12 1396 غرب تهران تركمنستان 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 1,500 217,688,625 Rls. 5,775 $
299 4 1396 غرب تهران تركمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 110 215,355,165 Rls. 6,607 $
300 2 1396 غرب تهران تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 969 212,637,645 Rls. 6,555 $
مجموع کل
51,481,683,277 ريال
مجموع کل
1,490,911 دلار