آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 15,490 2,113,765,400 Rls. 61,960 $
102 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 20,781 2,110,400,298 Rls. 64,422 $
103 12 1396 غرب تهران تركمنستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 4,732 2,105,342,050 Rls. 56,270 $
104 8 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 14,935 2,099,801,260 Rls. 59,740 $
105 7 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,360 2,095,240,955 Rls. 61,417 $
106 12 1396 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 66,500 2,076,661,500 Rls. 55,860 $
107 10 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 66,500 2,066,498,394 Rls. 57,196 $
108 2 1396 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 17,980 2,043,972,000 Rls. 63,000 $
109 9 1396 غرب تهران تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 93,096 2,043,470,560 Rls. 57,720 $
110 4 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 15,602 2,034,188,760 Rls. 62,408 $
111 4 1396 غرب تهران تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,264 2,031,939,705 Rls. 62,339 $
112 12 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 13,546 2,027,294,360 Rls. 54,184 $
113 8 1396 غرب تهران تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 93,400 2,001,119,688 Rls. 57,908 $
114 12 1396 غرب تهران تركمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 74,240 1,999,906,580 Rls. 53,452 $
115 4 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 81,750 1,999,005,750 Rls. 61,425 $
116 5 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 15,198 1,991,485,128 Rls. 60,792 $
117 7 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 82,944 1,969,107,464 Rls. 58,066 $
118 6 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 81,350 1,964,279,191 Rls. 59,121 $
119 11 1396 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 13,340 1,959,506,002 Rls. 53,362 $
120 11 1396 غرب تهران تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 21,388 1,954,542,380 Rls. 53,470 $
121 4 1396 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,906 1,943,444,280 Rls. 59,624 $
122 9 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 82,000 1,928,420,370 Rls. 54,682 $
123 4 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 84,840 1,899,957,275 Rls. 58,355 $
124 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 22,650 1,849,315,875 Rls. 56,625 $
125 8 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,700 1,843,986,540 Rls. 53,570 $
126 1 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 30,345 1,805,390,838 Rls. 55,691 $
127 8 1396 غرب تهران تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,700 1,798,861,838 Rls. 51,448 $
128 8 1396 غرب تهران تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 226,600 1,759,849,912 Rls. 50,385 $
129 11 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,390 1,756,328,560 Rls. 47,530 $
130 10 1396 غرب تهران تركمنستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,430 1,737,792,960 Rls. 48,596 $
131 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 10,085 1,723,598,097 Rls. 52,514 $
132 6 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,000 1,658,450,000 Rls. 50,000 $
133 8 1396 غرب تهران تركمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,994 1,636,309,665 Rls. 47,421 $
134 2 1396 غرب تهران تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 62,330 1,617,538,296 Rls. 49,864 $
135 2 1396 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 164,030 1,596,148,521 Rls. 49,209 $
136 8 1396 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,281 1,578,007,746 Rls. 45,843 $
137 8 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 26,208 1,571,100,293 Rls. 45,634 $
138 2 1396 غرب تهران تركمنستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 7,940 1,557,552,000 Rls. 48,000 $
139 1 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,556,544,000 Rls. 48,000 $
140 2 1396 غرب تهران تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 68,260 1,538,879,848 Rls. 47,440 $
141 11 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 24,100 1,537,187,674 Rls. 41,581 $
142 10 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,750 1,532,388,375 Rls. 42,525 $
143 8 1396 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,257 1,457,910,222 Rls. 41,478 $
144 9 1396 غرب تهران تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 24,200 1,450,226,140 Rls. 41,140 $
145 8 1396 غرب تهران تركمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 19,232 1,450,056,357 Rls. 42,309 $
146 9 1396 غرب تهران تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,850 1,448,560,588 Rls. 41,212 $
147 4 1396 غرب تهران تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,500 1,440,307,860 Rls. 44,188 $
148 8 1396 غرب تهران تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 13,610 1,410,660,390 Rls. 40,145 $
149 5 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 61,750 1,404,225,306 Rls. 42,882 $
150 11 1396 غرب تهران تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,192 1,393,942,600 Rls. 37,720 $
151 5 1396 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 41,455 1,377,262,880 Rls. 42,040 $
152 10 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 21,888 1,350,313,690 Rls. 37,210 $
153 5 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 23,280 1,345,215,576 Rls. 41,064 $
154 4 1396 غرب تهران تركمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 23,860 1,342,806,700 Rls. 41,260 $
155 2 1396 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 78,060 1,339,960,202 Rls. 41,307 $
156 9 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 21,888 1,313,647,718 Rls. 37,210 $
157 7 1396 غرب تهران تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 15,200 1,296,370,000 Rls. 38,000 $
158 10 1396 غرب تهران تركمنستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 9,000 1,294,464,000 Rls. 36,000 $
159 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 13,000 1,283,529,000 Rls. 39,000 $
160 12 1396 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 49,060 1,275,828,531 Rls. 34,121 $
161 4 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,847 1,269,401,452 Rls. 39,004 $
162 7 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 21,888 1,262,981,820 Rls. 37,210 $
163 6 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 21,915 1,230,905,200 Rls. 37,255 $
164 5 1396 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 21,888 1,221,293,491 Rls. 37,210 $
165 11 1396 غرب تهران تركمنستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 10,569 1,200,758,309 Rls. 32,668 $
166 8 1396 غرب تهران تركمنستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 20,160 1,198,320,480 Rls. 34,272 $
167 12 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,200 1,180,513,350 Rls. 31,650 $
168 7 1396 غرب تهران تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 223,012 1,170,904,561 Rls. 34,238 $
169 9 1396 غرب تهران تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 9,908 1,170,011,961 Rls. 33,175 $
170 8 1396 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 46,740 1,162,734,718 Rls. 33,669 $
171 3 1396 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,990 1,135,540,000 Rls. 35,000 $
172 10 1396 غرب تهران تركمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 38,020 1,124,414,665 Rls. 30,985 $
173 2 1396 غرب تهران تركمنستان 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 20,160 1,111,680,864 Rls. 34,272 $
174 8 1396 غرب تهران تركمنستان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 16,718 1,110,661,826 Rls. 31,765 $
175 11 1396 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 39,480 1,087,701,120 Rls. 29,610 $
176 8 1396 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,728 1,082,998,917 Rls. 30,974 $
177 5 1396 غرب تهران تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 48,420 1,069,159,541 Rls. 32,698 $
178 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 25,000 1,068,765,775 Rls. 32,725 $
179 1 1396 غرب تهران تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 19,114 1,053,455,480 Rls. 32,494 $
180 2 1396 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 9,524 1,050,374,820 Rls. 32,380 $
181 9 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 37,750 1,047,753,525 Rls. 29,575 $
182 6 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 44,100 1,022,730,975 Rls. 30,870 $
183 11 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,080 1,022,245,752 Rls. 27,588 $
184 9 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 26,060 1,012,024,464 Rls. 28,666 $
185 10 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,200 1,005,931,080 Rls. 27,720 $
186 4 1396 غرب تهران تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,285 1,005,526,725 Rls. 30,855 $
187 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 18,400 1,004,345,600 Rls. 29,440 $
188 10 1396 غرب تهران تركمنستان 25202000 ک گچ 672,000 1,000,886,400 Rls. 27,840 $
189 12 1396 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,300 1,000,102,950 Rls. 26,730 $
190 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10,068 999,898,130 Rls. 29,821 $
191 10 1396 غرب تهران تركمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 16,320 981,489,874 Rls. 27,046 $
192 6 1396 غرب تهران تركمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 18,260 970,078,972 Rls. 29,139 $
193 7 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 40,500 962,085,600 Rls. 28,350 $
194 7 1396 غرب تهران تركمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 14,987 945,872,490 Rls. 27,726 $
195 5 1396 غرب تهران تركمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 943,459,200 Rls. 28,800 $
196 5 1396 غرب تهران تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 11,200 921,508,000 Rls. 28,000 $
197 2 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 40,500 919,929,150 Rls. 28,350 $
198 1 1396 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,500 919,333,800 Rls. 28,350 $
199 2 1396 غرب تهران تركمنستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 17,600 913,482,240 Rls. 28,160 $
200 7 1396 غرب تهران تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,663 909,232,980 Rls. 26,652 $
مجموع کل
145,260,364,405 ريال
مجموع کل
4,239,867 دلار