آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (باجگيران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 639 186,623,838 Rls. 5,751 $
202 1 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,891 183,951,576 Rls. 5,673 $
203 12 1396 باجگيران تركمنستان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 1,075 177,138,875 Rls. 4,765 $
204 1 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 990 176,624,910 Rls. 5,445 $
205 4 1396 باجگيران تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 15,615 175,873,433 Rls. 5,396 $
206 5 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 590 173,968,920 Rls. 5,310 $
207 3 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 972 173,445,624 Rls. 5,346 $
208 3 1396 باجگيران تركمنستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,967 171,044,768 Rls. 5,272 $
209 12 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 2,901 164,010,945 Rls. 4,351 $
210 7 1396 باجگيران تركمنستان 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 163,752,000 Rls. 4,800 $
211 2 1396 باجگيران تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,400 163,482,480 Rls. 5,038 $
212 10 1396 باجگيران تركمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 10,150 163,315,920 Rls. 4,567 $
213 9 1396 باجگيران تركمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,819 160,865,973 Rls. 4,547 $
214 8 1396 باجگيران تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,120 158,580,000 Rls. 4,500 $
215 7 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,814 154,283,350 Rls. 4,535 $
216 3 1396 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 11,698 151,492,237 Rls. 4,668 $
217 3 1396 باجگيران تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,500 150,961,932 Rls. 4,653 $
218 9 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 735 142,431,996 Rls. 4,042 $
219 2 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,455 141,622,245 Rls. 4,365 $
220 12 1396 باجگيران تركمنستان 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 685 140,375,420 Rls. 3,767 $
221 9 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 915 138,699,822 Rls. 3,934 $
222 9 1396 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 13,652 134,729,322 Rls. 3,822 $
223 4 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 750 134,454,375 Rls. 4,125 $
224 5 1396 باجگيران تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,625 133,684,482 Rls. 4,062 $
225 10 1396 باجگيران تركمنستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,015 129,701,520 Rls. 3,627 $
226 11 1396 باجگيران تركمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,347 123,499,828 Rls. 3,367 $
227 4 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 420 122,831,100 Rls. 3,780 $
228 5 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 675 121,512,308 Rls. 3,712 $
229 2 1396 باجگيران تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 24,005 116,777,510 Rls. 3,599 $
230 1 1396 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 9,162 114,039,446 Rls. 3,517 $
231 12 1396 باجگيران تركمنستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 135 111,525,000 Rls. 3,000 $
232 5 1396 باجگيران تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,350 110,774,250 Rls. 3,375 $
233 12 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 688 110,673,570 Rls. 2,958 $
234 5 1396 باجگيران تركمنستان 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 730 108,656,493 Rls. 3,327 $
235 2 1396 باجگيران تركمنستان 56041000 نخ وطناب پلاستيكي ، پوشانده شده بامنسوج. 770 107,405,529 Rls. 3,310 $
236 3 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 600 107,065,200 Rls. 3,300 $
237 12 1396 باجگيران تركمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 480 107,064,000 Rls. 2,880 $
238 12 1396 باجگيران تركمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,112 104,090,100 Rls. 2,780 $
239 1 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 102,116,700 Rls. 3,150 $
240 5 1396 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 11,104 101,919,561 Rls. 3,109 $
241 5 1396 باجگيران تركمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 700 98,794,220 Rls. 3,010 $
242 1 1396 باجگيران تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,010 98,287,140 Rls. 3,030 $
243 3 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,001 97,429,332 Rls. 3,003 $
244 6 1396 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 7,325 96,807,200 Rls. 2,930 $
245 4 1396 باجگيران تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 4,893 95,523,766 Rls. 2,936 $
246 12 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 450 93,177,513 Rls. 2,475 $
247 8 1396 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 9,027 88,356,555 Rls. 2,527 $
248 2 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 2,445 87,247,276 Rls. 2,689 $
249 1 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 384 85,583,520 Rls. 2,640 $
250 4 1396 باجگيران تركمنستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 625 85,430,625 Rls. 2,625 $
251 12 1396 باجگيران تركمنستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,104 82,356,192 Rls. 2,208 $
252 12 1396 باجگيران تركمنستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 680 81,227,375 Rls. 2,185 $
253 7 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 264 80,646,192 Rls. 2,376 $
254 11 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 490 77,857,864 Rls. 2,107 $
255 11 1396 باجگيران تركمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 600 77,599,200 Rls. 2,100 $
256 12 1396 باجگيران تركمنستان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 565 77,547,050 Rls. 2,086 $
257 9 1396 باجگيران تركمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 4,857 77,023,435 Rls. 2,185 $
258 7 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 900 76,369,500 Rls. 2,250 $
259 1 1396 باجگيران تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 560 76,270,656 Rls. 2,352 $
260 11 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 343 76,053,390 Rls. 2,058 $
261 10 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 385 76,000,160 Rls. 2,118 $
262 4 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 520 72,647,640 Rls. 2,236 $
263 8 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 840 72,286,200 Rls. 2,100 $
264 1 1396 باجگيران تركمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 396 70,606,404 Rls. 2,178 $
265 5 1396 باجگيران تركمنستان 08083000 گلابيکها تازه 2,965 70,043,829 Rls. 2,133 $
266 12 1396 باجگيران تركمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 69,145,500 Rls. 1,860 $
267 6 1396 باجگيران تركمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 420 69,113,100 Rls. 2,100 $
268 10 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 142 69,086,763 Rls. 1,917 $
269 2 1396 باجگيران تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,730 68,142,900 Rls. 2,100 $
270 7 1396 باجگيران تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 800 67,884,000 Rls. 2,000 $
271 5 1396 باجگيران تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,445 67,604,383 Rls. 2,066 $
272 12 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 414 67,097,100 Rls. 1,780 $
273 12 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 700 65,476,250 Rls. 1,750 $
274 7 1396 باجگيران تركمنستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 450 64,150,380 Rls. 1,890 $
275 1 1396 باجگيران تركمنستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 618 64,102,248 Rls. 1,977 $
276 3 1396 باجگيران تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,262 63,504,872 Rls. 1,957 $
277 8 1396 باجگيران تركمنستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 9,212 63,405,324 Rls. 1,842 $
278 7 1396 باجگيران تركمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 200 61,407,000 Rls. 1,800 $
279 10 1396 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 6,042 61,364,699 Rls. 1,691 $
280 2 1396 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 5,316 60,339,498 Rls. 1,860 $
281 2 1396 باجگيران تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 608 59,161,440 Rls. 1,823 $
282 1 1396 باجگيران تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,726 57,685,256 Rls. 1,779 $
283 12 1396 باجگيران تركمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 3,407 57,179,367 Rls. 1,533 $
284 4 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 585 57,116,475 Rls. 1,755 $
285 11 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 600 55,581,000 Rls. 1,500 $
286 6 1396 باجگيران تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 670 55,125,925 Rls. 1,675 $
287 2 1396 باجگيران تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 400 54,490,800 Rls. 1,679 $
288 12 1396 باجگيران تركمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 576 54,280,800 Rls. 1,440 $
289 12 1396 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 452 54,102,090 Rls. 1,446 $
290 3 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 240 53,550,420 Rls. 1,650 $
291 10 1396 باجگيران تركمنستان 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 264 52,691,628 Rls. 1,452 $
292 2 1396 باجگيران تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 360 52,567,380 Rls. 1,620 $
293 3 1396 باجگيران تركمنستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 350 52,244,500 Rls. 1,610 $
294 5 1396 باجگيران تركمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 300 49,366,500 Rls. 1,500 $
295 6 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 600 49,366,500 Rls. 1,500 $
296 12 1396 باجگيران تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 522 49,191,975 Rls. 1,305 $
297 1 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 500 48,657,000 Rls. 1,500 $
298 5 1396 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 4,144 47,720,950 Rls. 1,450 $
299 1 1396 باجگيران تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 360 46,690,560 Rls. 1,440 $
300 1 1396 باجگيران تركمنستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 4,795 46,592,726 Rls. 1,437 $
مجموع کل
9,721,426,101 ريال
مجموع کل
285,746 دلار