آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (باجگيران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 3,200 648,134,400 Rls. 19,200 $
102 12 1396 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 11,604 648,050,993 Rls. 17,404 $
103 6 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 17,783 646,324,640 Rls. 19,580 $
104 12 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 2,875 644,759,262 Rls. 17,250 $
105 5 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 3,256 639,923,124 Rls. 19,536 $
106 11 1396 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 11,523 636,682,171 Rls. 17,284 $
107 11 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,100 627,071,170 Rls. 17,050 $
108 3 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,402 623,186,685 Rls. 19,206 $
109 4 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,400 614,977,305 Rls. 18,899 $
110 5 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,400 610,723,300 Rls. 18,700 $
111 4 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,306 591,765,735 Rls. 18,183 $
112 9 1396 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 11,016 584,100,720 Rls. 16,524 $
113 5 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,070 581,418,075 Rls. 17,745 $
114 8 1396 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 11,016 575,568,504 Rls. 16,524 $
115 10 1396 باجگيران تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,400 572,160,000 Rls. 16,000 $
116 4 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 11,685 570,275,205 Rls. 17,526 $
117 5 1396 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 43,318 567,656,603 Rls. 17,326 $
118 4 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,496 558,525,000 Rls. 17,160 $
119 5 1396 باجگيران تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 6,500 551,409,600 Rls. 16,800 $
120 9 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,440 548,119,348 Rls. 15,540 $
121 11 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,352 529,840,486 Rls. 14,380 $
122 3 1396 باجگيران تركمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,239 525,430,580 Rls. 16,195 $
123 12 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 960 524,167,500 Rls. 14,100 $
124 6 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 10,540 523,803,345 Rls. 15,810 $
125 10 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,740 522,580,800 Rls. 14,430 $
126 2 1396 باجگيران تركمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 4,459 518,436,539 Rls. 15,977 $
127 4 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,749 514,641,600 Rls. 15,840 $
128 11 1396 باجگيران تركمنستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 7,006 514,534,652 Rls. 14,012 $
129 1 1396 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,928 511,357,060 Rls. 15,769 $
130 4 1396 باجگيران تركمنستان 08092100 آلبالوها? ترش 15,244 496,192,685 Rls. 15,244 $
131 9 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,147 495,714,399 Rls. 14,021 $
132 9 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 2,310 488,410,560 Rls. 13,860 $
133 4 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,939 481,458,915 Rls. 14,817 $
134 1 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 13,494 481,231,520 Rls. 14,840 $
135 8 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,932 473,600,834 Rls. 13,762 $
136 4 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,050 458,109,000 Rls. 14,100 $
137 5 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 9,237 453,779,425 Rls. 13,855 $
138 3 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 9,081 441,932,368 Rls. 13,620 $
139 2 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,472 435,347,880 Rls. 13,416 $
140 5 1396 باجگيران تركمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 21,917 430,036,172 Rls. 13,150 $
141 11 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,333 427,386,040 Rls. 11,665 $
142 12 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,632 419,260,380 Rls. 11,220 $
143 11 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,941 416,636,440 Rls. 11,260 $
144 7 1396 باجگيران تركمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 4,800 409,380,000 Rls. 12,000 $
145 7 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 8,043 407,119,053 Rls. 12,064 $
146 5 1396 باجگيران تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 34,545 396,087,157 Rls. 12,091 $
147 5 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 2,802 394,378,140 Rls. 12,048 $
148 3 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,461 393,074,690 Rls. 12,113 $
149 12 1396 باجگيران تركمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,971 388,198,770 Rls. 10,398 $
150 10 1396 باجگيران تركمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,120 384,663,400 Rls. 10,600 $
151 8 1396 باجگيران تركمنستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,592 383,583,416 Rls. 11,192 $
152 2 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,224 366,002,413 Rls. 11,279 $
153 8 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,158 360,652,014 Rls. 10,422 $
154 7 1396 باجگيران تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,270 358,616,880 Rls. 10,512 $
155 7 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 1,910 356,636,830 Rls. 10,505 $
156 8 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 1,872 352,737,716 Rls. 10,292 $
157 8 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 1,630 337,966,650 Rls. 9,780 $
158 5 1396 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 10,304 336,518,336 Rls. 10,304 $
159 8 1396 باجگيران تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,160 335,664,000 Rls. 9,600 $
160 3 1396 باجگيران تركمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 1,900 324,440,000 Rls. 10,000 $
161 3 1396 باجگيران تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 24,321 315,624,840 Rls. 9,727 $
162 3 1396 باجگيران تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 55,735 310,995,363 Rls. 9,585 $
163 2 1396 باجگيران تركمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 2,200 306,854,020 Rls. 9,457 $
164 9 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 4,961 301,803,806 Rls. 8,562 $
165 2 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 1,524 296,629,416 Rls. 9,141 $
166 8 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,460 296,373,420 Rls. 8,610 $
167 3 1396 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 34,410 295,554,177 Rls. 9,108 $
168 1 1396 باجگيران تركمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 2,040 284,388,756 Rls. 8,772 $
169 7 1396 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 5,496 280,530,954 Rls. 8,244 $
170 7 1396 باجگيران تركمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,641 279,913,575 Rls. 8,205 $
171 6 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 938 278,635,752 Rls. 8,442 $
172 12 1396 باجگيران تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,070 270,231,255 Rls. 7,245 $
173 3 1396 باجگيران تركمنستان 08092100 آلبالوها? ترش 8,295 269,171,285 Rls. 8,295 $
174 4 1396 باجگيران تركمنستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 960 262,039,680 Rls. 8,064 $
175 10 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,910 261,242,100 Rls. 7,275 $
176 9 1396 باجگيران تركمنستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 21,136 260,704,262 Rls. 7,397 $
177 1 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 1,320 256,829,760 Rls. 7,920 $
178 5 1396 باجگيران تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,094 253,869,234 Rls. 7,734 $
179 4 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 1,300 253,461,000 Rls. 7,800 $
180 1 1396 باجگيران تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 51,654 251,196,408 Rls. 7,746 $
181 12 1396 باجگيران تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,682 250,357,420 Rls. 6,704 $
182 6 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 594 245,619,360 Rls. 7,434 $
183 1 1396 باجگيران تركمنستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,425 235,402,566 Rls. 7,257 $
184 10 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,500 234,064,050 Rls. 6,450 $
185 6 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 230,377,000 Rls. 7,000 $
186 8 1396 باجگيران تركمنستان 08109010 انار تازه 10,908 229,890,125 Rls. 6,545 $
187 10 1396 باجگيران تركمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 2,066 229,591,670 Rls. 6,396 $
188 5 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 588 223,178,920 Rls. 6,824 $
189 12 1396 باجگيران تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,375 222,132,855 Rls. 5,937 $
190 12 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 2,078 208,563,775 Rls. 5,609 $
191 3 1396 باجگيران تركمنستان 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 1,798 204,170,092 Rls. 6,293 $
192 10 1396 باجگيران تركمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 935 202,274,160 Rls. 5,610 $
193 9 1396 باجگيران تركمنستان 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 1,040 201,635,720 Rls. 5,720 $
194 6 1396 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 15,001 198,154,231 Rls. 6,001 $
195 5 1396 باجگيران تركمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 999 195,758,046 Rls. 5,994 $
196 11 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 672 195,106,560 Rls. 5,280 $
197 11 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 480 195,106,560 Rls. 5,280 $
198 7 1396 باجگيران تركمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,326 192,925,957 Rls. 5,701 $
199 1 1396 باجگيران تركمنستان 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 1,696 192,457,048 Rls. 5,936 $
200 6 1396 باجگيران تركمنستان 08081000 سيب , تازه 20,785 192,116,844 Rls. 5,820 $
مجموع کل
39,275,372,507 ريال
مجموع کل
1,155,100 دلار