آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 6 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,504 1,009,454,310 Rls. 30,318 $
402 3 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 65,488 1,007,496,320 Rls. 31,040 $
403 4 1396 مشهد تاجيكستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 16,585 1,001,824,084 Rls. 30,698 $
404 1 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 65,099 999,122,760 Rls. 30,820 $
405 10 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 25,075 992,145,198 Rls. 27,582 $
406 5 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 10,456 991,220,295 Rls. 30,185 $
407 2 1396 مشهد تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 24,006 987,228,376 Rls. 30,424 $
408 12 1396 مشهد تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 24,002 984,768,198 Rls. 26,402 $
409 8 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,937 978,415,188 Rls. 28,356 $
410 7 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 36,000 977,529,600 Rls. 28,800 $
411 11 1396 مشهد تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 24,000 975,612,000 Rls. 26,400 $
412 9 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,735 972,293,265 Rls. 27,549 $
413 7 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,370 949,306,524 Rls. 28,110 $
414 6 1396 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,790 947,228,400 Rls. 28,470 $
415 9 1396 مشهد تاجيكستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 8,820 935,598,000 Rls. 26,550 $
416 2 1396 مشهد تاجيكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 24,100 934,906,440 Rls. 28,824 $
417 7 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 9,357 929,667,865 Rls. 27,251 $
418 1 1396 مشهد تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 12,986 926,721,222 Rls. 28,569 $
419 6 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,435 923,668,344 Rls. 27,755 $
420 12 1396 مشهد تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,269 922,605,825 Rls. 24,807 $
421 4 1396 مشهد تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 12,805 916,825,195 Rls. 28,171 $
422 6 1396 مشهد تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 5,380 914,682,000 Rls. 27,400 $
423 4 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 11,193 910,709,790 Rls. 27,982 $
424 8 1396 مشهد تاجيكستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 24,050 910,634,010 Rls. 26,455 $
425 8 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10,921 909,625,579 Rls. 26,432 $
426 11 1396 مشهد تاجيكستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 22,300 896,669,620 Rls. 24,530 $
427 11 1396 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,064 894,003,264 Rls. 24,192 $
428 7 1396 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,303 891,088,560 Rls. 26,424 $
429 12 1396 مشهد تاجيكستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 4,750 885,851,250 Rls. 23,750 $
430 11 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 26,423 882,238,587 Rls. 23,874 $
431 9 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 10,500 876,897,630 Rls. 24,885 $
432 11 1396 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 7,950 875,795,850 Rls. 23,850 $
433 7 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,917 869,393,450 Rls. 25,640 $
434 4 1396 مشهد تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,800 866,247,000 Rls. 26,600 $
435 5 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 6,600 865,885,248 Rls. 26,400 $
436 6 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,302 865,837,727 Rls. 26,083 $
437 11 1396 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,937 863,149,048 Rls. 23,496 $
438 2 1396 مشهد تاجيكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 859,622,900 Rls. 26,491 $
439 3 1396 مشهد تاجيكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 856,706,400 Rls. 26,400 $
440 8 1396 مشهد تاجيكستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 22,400 844,486,720 Rls. 24,640 $
441 2 1396 مشهد تاجيكستان 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 14,750 840,754,002 Rls. 25,918 $
442 10 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 25,920 834,209,280 Rls. 23,328 $
443 10 1396 مشهد تاجيكستان 39011020 ک ک ک گريد لوله 19,000 827,897,246 Rls. 22,814 $
444 9 1396 مشهد تاجيكستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,746 827,017,182 Rls. 23,238 $
445 8 1396 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 394,670 824,615,498 Rls. 23,723 $
446 10 1396 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,513 823,578,855 Rls. 22,695 $
447 7 1396 مشهد تاجيكستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,010 806,061,200 Rls. 24,040 $
448 8 1396 مشهد تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 20,950 804,818,770 Rls. 23,043 $
449 5 1396 مشهد تاجيكستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 61,110 798,002,000 Rls. 24,400 $
450 7 1396 مشهد تاجيكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 11,000 791,706,300 Rls. 23,100 $
451 9 1396 مشهد تاجيكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,050 790,787,580 Rls. 22,220 $
452 8 1396 مشهد تاجيكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 65,450 788,539,176 Rls. 22,908 $
453 8 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,350 787,003,440 Rls. 22,960 $
454 9 1396 مشهد تاجيكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,382 784,926,450 Rls. 22,275 $
455 9 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 5,137 783,342,784 Rls. 22,170 $
456 2 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3,016 782,929,472 Rls. 24,128 $
457 6 1396 مشهد تاجيكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 10,200 775,547,136 Rls. 23,296 $
458 3 1396 مشهد تاجيكستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 5,950 772,333,800 Rls. 23,800 $
459 7 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 25,851 771,960,928 Rls. 22,829 $
460 9 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 7,561 771,170,904 Rls. 21,827 $
461 9 1396 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 362,924 771,158,178 Rls. 21,848 $
462 1 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 9,950 764,920,478 Rls. 23,581 $
463 1 1396 مشهد تاجيكستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,850 763,914,900 Rls. 23,550 $
464 12 1396 مشهد تاجيكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,215 763,808,922 Rls. 20,478 $
465 8 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,305 763,347,217 Rls. 21,930 $
466 2 1396 مشهد تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 4,190 759,025,800 Rls. 23,395 $
467 4 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,991 758,892,309 Rls. 23,357 $
468 10 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 5,240 755,877,600 Rls. 20,960 $
469 1 1396 مشهد تاجيكستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 5,800 752,561,600 Rls. 23,200 $
470 1 1396 مشهد تاجيكستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 5,800 752,561,600 Rls. 23,200 $
471 6 1396 مشهد تاجيكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 64,930 750,834,000 Rls. 22,725 $
472 8 1396 مشهد تاجيكستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,943 747,021,835 Rls. 21,415 $
473 5 1396 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,600 742,974,120 Rls. 22,680 $
474 12 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 6,858 741,781,654 Rls. 19,798 $
475 2 1396 مشهد تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,062 740,703,678 Rls. 22,834 $
476 1 1396 مشهد تاجيكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 20,625 737,056,012 Rls. 22,729 $
477 6 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,630 734,836,200 Rls. 22,050 $
478 6 1396 مشهد تاجيكستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,960 731,070,360 Rls. 21,960 $
479 12 1396 مشهد تاجيكستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,651 729,869,538 Rls. 19,414 $
480 9 1396 مشهد تاجيكستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,859 729,213,027 Rls. 20,577 $
481 2 1396 مشهد تاجيكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 23,000 725,183,928 Rls. 22,348 $
482 4 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,685 722,826,720 Rls. 22,176 $
483 3 1396 مشهد تاجيكستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 7,419 722,417,706 Rls. 22,257 $
484 6 1396 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 832 717,511,808 Rls. 21,632 $
485 8 1396 مشهد تاجيكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,206 717,461,388 Rls. 20,412 $
486 6 1396 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,692 711,879,856 Rls. 21,536 $
487 11 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 64,583 706,695,645 Rls. 19,245 $
488 10 1396 مشهد تاجيكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,534 705,349,293 Rls. 19,437 $
489 8 1396 مشهد تاجيكستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 719 705,018,642 Rls. 20,058 $
490 7 1396 مشهد تاجيكستان 27101910 روغن موتور 33,263 704,270,060 Rls. 20,644 $
491 8 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 4,992 701,855,232 Rls. 19,968 $
492 10 1396 مشهد تاجيكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 802 698,040,780 Rls. 19,324 $
493 10 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,458 693,422,160 Rls. 19,391 $
494 7 1396 مشهد تاجيكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,880 690,943,680 Rls. 20,160 $
495 3 1396 مشهد تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 16,269 686,158,156 Rls. 21,149 $
496 7 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 4,982 681,322,256 Rls. 19,928 $
497 2 1396 مشهد تاجيكستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 7,997 674,679,608 Rls. 20,792 $
498 6 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 5,052 672,307,140 Rls. 20,208 $
499 2 1396 مشهد تاجيكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 18,800 670,755,800 Rls. 20,680 $
500 12 1396 مشهد تاجيكستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,958 660,211,740 Rls. 17,748 $
مجموع کل
81,950,104,671 ريال
مجموع کل
2,398,091 دلار