آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 7 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,393 1,768,115,499 Rls. 52,072 $
302 10 1396 مشهد تاجيكستان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 44,000 1,754,790,884 Rls. 48,356 $
303 9 1396 مشهد تاجيكستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 19,079 1,748,625,855 Rls. 49,605 $
304 6 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 20,872 1,718,840,880 Rls. 51,629 $
305 12 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,126 1,713,052,365 Rls. 45,851 $
306 12 1396 مشهد تاجيكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 130,840 1,710,691,943 Rls. 45,793 $
307 12 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,684 1,708,812,192 Rls. 45,334 $
308 4 1396 مشهد تاجيكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,500 1,695,930,500 Rls. 52,250 $
309 7 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 107,372 1,692,411,035 Rls. 49,609 $
310 10 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,247 1,673,167,286 Rls. 46,584 $
311 8 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 18,126 1,647,830,520 Rls. 47,128 $
312 11 1396 مشهد تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 14,750 1,646,211,600 Rls. 44,550 $
313 4 1396 مشهد تاجيكستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 12,570 1,638,876,600 Rls. 50,280 $
314 5 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,978 1,629,648,122 Rls. 49,790 $
315 4 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 31,004 1,616,907,570 Rls. 49,606 $
316 9 1396 مشهد تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 25,222 1,616,871,027 Rls. 45,742 $
317 7 1396 مشهد تاجيكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 23,655 1,613,980,650 Rls. 47,310 $
318 1 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,805 1,600,804,928 Rls. 49,376 $
319 7 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 26,007 1,593,919,137 Rls. 46,763 $
320 2 1396 مشهد تاجيكستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 18,752 1,581,648,465 Rls. 48,746 $
321 1 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,237 1,579,776,708 Rls. 48,711 $
322 4 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 13,835 1,578,315,090 Rls. 48,422 $
323 10 1396 مشهد تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 40,000 1,573,440,000 Rls. 44,000 $
324 10 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 12,470 1,560,745,200 Rls. 43,645 $
325 12 1396 مشهد تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 55,676 1,559,528,715 Rls. 41,757 $
326 9 1396 مشهد تاجيكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 7,254 1,538,509,824 Rls. 43,524 $
327 2 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,537,419,000 Rls. 47,400 $
328 7 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 55,750 1,514,884,356 Rls. 44,600 $
329 5 1396 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 15,381 1,514,505,546 Rls. 46,143 $
330 7 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 6,609 1,513,109,768 Rls. 44,872 $
331 11 1396 مشهد تاجيكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,222 1,502,582,298 Rls. 41,004 $
332 10 1396 مشهد تاجيكستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,995 1,501,383,600 Rls. 41,985 $
333 2 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,633 1,501,145,660 Rls. 46,270 $
334 3 1396 مشهد تاجيكستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 11,400 1,479,720,000 Rls. 45,600 $
335 4 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 6,480 1,478,509,200 Rls. 45,360 $
336 3 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,425 1,467,158,274 Rls. 45,219 $
337 2 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,031 1,461,430,990 Rls. 45,040 $
338 7 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 14,854 1,447,154,494 Rls. 42,881 $
339 8 1396 مشهد تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 32,417 1,444,332,766 Rls. 42,142 $
340 11 1396 مشهد تاجيكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,760 1,442,723,200 Rls. 39,040 $
341 10 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 10,000 1,442,240,000 Rls. 40,000 $
342 8 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,790 1,442,075,895 Rls. 41,370 $
343 12 1396 مشهد تاجيكستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,616 1,440,250,560 Rls. 38,208 $
344 3 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 5,985 1,404,215,379 Rls. 43,281 $
345 11 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 4,767 1,403,791,704 Rls. 38,136 $
346 4 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 93,206 1,401,043,695 Rls. 43,061 $
347 11 1396 مشهد تاجيكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 67,350 1,368,905,588 Rls. 37,042 $
348 7 1396 مشهد تاجيكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 36,750 1,363,253,375 Rls. 40,425 $
349 10 1396 مشهد تاجيكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 12,490 1,351,018,320 Rls. 37,470 $
350 2 1396 مشهد تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 13,723 1,335,401,955 Rls. 41,156 $
351 6 1396 مشهد تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 10,800 1,325,433,240 Rls. 39,960 $
352 5 1396 مشهد تاجيكستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 10,000 1,312,880,000 Rls. 40,000 $
353 6 1396 مشهد تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 13,000 1,303,380,000 Rls. 39,000 $
354 10 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 11,935 1,290,376,395 Rls. 35,805 $
355 5 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,077 1,290,033,393 Rls. 39,231 $
356 9 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 45,216 1,287,325,308 Rls. 36,172 $
357 5 1396 مشهد تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 13,099 1,285,913,895 Rls. 39,297 $
358 12 1396 مشهد تاجيكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 29,000 1,275,411,510 Rls. 34,290 $
359 12 1396 مشهد تاجيكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 11,315 1,270,052,175 Rls. 33,945 $
360 7 1396 مشهد تاجيكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,320 1,266,730,080 Rls. 36,960 $
361 3 1396 مشهد تاجيكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 33,000 1,249,933,314 Rls. 38,514 $
362 5 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,554 1,248,150,104 Rls. 38,060 $
363 3 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 13,321 1,247,679,539 Rls. 38,452 $
364 6 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 46,572 1,240,586,732 Rls. 37,257 $
365 7 1396 مشهد تاجيكستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 12,028 1,231,005,660 Rls. 36,084 $
366 12 1396 مشهد تاجيكستان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 30,000 1,222,782,000 Rls. 33,000 $
367 12 1396 مشهد تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 14,826 1,212,536,975 Rls. 32,617 $
368 2 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 8,040 1,206,404,736 Rls. 37,190 $
369 11 1396 مشهد تاجيكستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 64,954 1,203,402,758 Rls. 32,477 $
370 3 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,820 1,197,059,184 Rls. 36,891 $
371 9 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 4,215 1,194,867,960 Rls. 33,720 $
372 8 1396 مشهد تاجيكستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 62,720 1,182,281,408 Rls. 34,496 $
373 11 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 6,852 1,172,540,656 Rls. 31,784 $
374 8 1396 مشهد تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 22,727 1,166,924,425 Rls. 33,667 $
375 2 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 128,416 1,166,268,096 Rls. 35,949 $
376 1 1396 مشهد تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 11,732 1,141,335,888 Rls. 35,196 $
377 12 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 7,611 1,139,931,412 Rls. 30,444 $
378 12 1396 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,050 1,136,504,250 Rls. 30,150 $
379 1 1396 مشهد تاجيكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 31,400 1,130,489,712 Rls. 34,854 $
380 8 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 4,036 1,123,224,016 Rls. 32,288 $
381 11 1396 مشهد تاجيكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 10,080 1,117,428,480 Rls. 30,240 $
382 12 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 12,675 1,116,699,825 Rls. 30,039 $
383 3 1396 مشهد تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,039 1,105,864,876 Rls. 34,078 $
384 11 1396 مشهد تاجيكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 9,968 1,105,012,608 Rls. 29,904 $
385 4 1396 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 6,483 1,104,888,320 Rls. 33,998 $
386 7 1396 مشهد تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 32,435 1,101,788,302 Rls. 32,435 $
387 4 1396 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 11,725 1,101,289,540 Rls. 33,844 $
388 5 1396 مشهد تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 24,269 1,098,610,641 Rls. 33,579 $
389 2 1396 مشهد تاجيكستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 11,247 1,094,440,077 Rls. 33,740 $
390 10 1396 مشهد تاجيكستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 66,100 1,091,118,758 Rls. 30,222 $
391 5 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,100 1,090,497,348 Rls. 33,300 $
392 3 1396 مشهد تاجيكستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 18,510 1,081,435,644 Rls. 33,318 $
393 8 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 54,304 1,076,522,605 Rls. 30,733 $
394 9 1396 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,434 1,072,620,852 Rls. 30,418 $
395 9 1396 مشهد تاجيكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,569 1,072,260,981 Rls. 30,129 $
396 8 1396 مشهد تاجيكستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 10,250 1,066,655,250 Rls. 30,750 $
397 6 1396 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 35,488 1,051,144,429 Rls. 31,939 $
398 9 1396 مشهد تاجيكستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 14,408 1,025,532,624 Rls. 28,816 $
399 8 1396 مشهد تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 31,500 1,015,523,490 Rls. 29,502 $
400 11 1396 مشهد تاجيكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,168 1,013,334,696 Rls. 27,423 $
مجموع کل
135,843,822,385 ريال
مجموع کل
3,950,295 دلار