آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 مشهد تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 23,200 2,623,572,000 Rls. 69,600 $
202 5 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 2,616,400,000 Rls. 80,000 $
203 10 1396 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,082 2,613,327,119 Rls. 72,470 $
204 12 1396 مشهد تاجيكستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 17,520 2,605,224,000 Rls. 70,080 $
205 10 1396 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 89,200 2,580,116,501 Rls. 71,359 $
206 8 1396 مشهد تاجيكستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,864 2,563,199,808 Rls. 74,464 $
207 10 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,472 2,553,764,439 Rls. 70,731 $
208 12 1396 مشهد تاجيكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 17,000 2,539,500,000 Rls. 68,000 $
209 8 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 34,504 2,538,142,870 Rls. 73,990 $
210 1 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 77,830 2,524,096,740 Rls. 77,830 $
211 9 1396 مشهد تاجيكستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 66,000 2,495,626,320 Rls. 70,818 $
212 10 1396 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,053 2,491,629,336 Rls. 68,984 $
213 1 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 29,377 2,476,985,424 Rls. 76,380 $
214 11 1396 مشهد تاجيكستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 8,617 2,476,861,920 Rls. 67,680 $
215 3 1396 مشهد تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 61,235 2,470,540,670 Rls. 76,115 $
216 11 1396 مشهد تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 51,200 2,443,742,467 Rls. 66,265 $
217 11 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 28,212 2,431,980,640 Rls. 65,731 $
218 10 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 83,683 2,420,865,504 Rls. 66,946 $
219 2 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,592 2,418,273,555 Rls. 74,525 $
220 7 1396 مشهد تاجيكستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 126,620 2,394,500,690 Rls. 71,414 $
221 8 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 86,777 2,387,614,072 Rls. 69,422 $
222 12 1396 مشهد تاجيكستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 16,000 2,387,136,000 Rls. 64,000 $
223 10 1396 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 27,740 2,370,485,666 Rls. 65,744 $
224 4 1396 مشهد تاجيكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,079 2,347,045,110 Rls. 72,239 $
225 6 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 70,453 2,337,769,560 Rls. 70,453 $
226 12 1396 مشهد تاجيكستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 10,008 2,336,254,700 Rls. 63,050 $
227 9 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 135,619 2,325,170,215 Rls. 65,931 $
228 8 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 22,964 2,313,274,143 Rls. 66,349 $
229 9 1396 مشهد تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 31,114 2,295,353,817 Rls. 64,625 $
230 4 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,376 2,284,237,515 Rls. 70,128 $
231 2 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 69,900 2,267,260,860 Rls. 69,890 $
232 9 1396 مشهد تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 17,166 2,266,714,311 Rls. 64,175 $
233 11 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 9,720 2,264,009,247 Rls. 61,236 $
234 7 1396 مشهد تاجيكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 191,750 2,263,535,500 Rls. 67,112 $
235 10 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,806 2,249,155,152 Rls. 62,418 $
236 11 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 37,950 2,243,907,600 Rls. 60,720 $
237 2 1396 مشهد تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,566 2,230,015,262 Rls. 68,724 $
238 2 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 30,192 2,213,014,349 Rls. 68,212 $
239 3 1396 مشهد تاجيكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 51,363 2,210,302,512 Rls. 68,112 $
240 3 1396 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 10,800 2,207,489,760 Rls. 68,040 $
241 11 1396 مشهد تاجيكستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 15,003 2,193,678,648 Rls. 60,012 $
242 6 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,969 2,190,209,235 Rls. 65,907 $
243 10 1396 مشهد تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 55,356 2,188,592,720 Rls. 60,747 $
244 12 1396 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,291 2,182,734,056 Rls. 58,328 $
245 9 1396 مشهد تاجيكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 18,769 2,182,695,120 Rls. 61,938 $
246 7 1396 مشهد تاجيكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 16,000 2,172,288,000 Rls. 64,000 $
247 4 1396 مشهد تاجيكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 30,158 2,159,295,660 Rls. 66,348 $
248 11 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 19,593 2,148,607,566 Rls. 58,779 $
249 1 1396 مشهد تاجيكستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 42,450 2,148,109,236 Rls. 66,222 $
250 3 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,756 2,120,109,222 Rls. 65,346 $
251 8 1396 مشهد تاجيكستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 15,450 2,118,071,400 Rls. 61,800 $
252 5 1396 مشهد تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,400 2,117,489,872 Rls. 64,688 $
253 5 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 80,055 2,099,599,142 Rls. 64,044 $
254 5 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,251 2,097,643,386 Rls. 63,753 $
255 12 1396 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 132,536 2,091,091,520 Rls. 55,664 $
256 10 1396 مشهد تاجيكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 47,970 2,088,939,996 Rls. 57,564 $
257 5 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 63,670 2,086,943,292 Rls. 63,670 $
258 4 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 63,686 2,076,985,970 Rls. 63,686 $
259 4 1396 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 79,022 2,059,710,220 Rls. 63,216 $
260 2 1396 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 39,580 2,054,613,632 Rls. 63,328 $
261 7 1396 مشهد تاجيكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 20,000 2,036,520,000 Rls. 60,000 $
262 7 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 59,446 2,020,942,115 Rls. 59,446 $
263 2 1396 مشهد تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 17,220 2,016,159,600 Rls. 62,160 $
264 7 1396 مشهد تاجيكستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 15,000 2,011,800,000 Rls. 60,000 $
265 3 1396 مشهد تاجيكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 15,501 2,011,657,776 Rls. 62,004 $
266 9 1396 مشهد تاجيكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,000 2,008,091,520 Rls. 56,880 $
267 3 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 44,044 2,000,993,562 Rls. 61,662 $
268 9 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,484 1,984,933,421 Rls. 56,142 $
269 9 1396 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 18,452 1,970,064,684 Rls. 55,356 $
270 12 1396 مشهد تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,800 1,949,457,000 Rls. 52,440 $
271 2 1396 مشهد تاجيكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 15,000 1,946,100,000 Rls. 60,000 $
272 1 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 15,000 1,945,680,000 Rls. 60,000 $
273 4 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,954 1,945,575,000 Rls. 59,862 $
274 4 1396 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 130,617 1,924,230,000 Rls. 59,180 $
275 11 1396 مشهد تاجيكستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,083 1,923,392,405 Rls. 52,130 $
276 7 1396 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 37,009 1,920,000,695 Rls. 56,931 $
277 3 1396 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 58,948 1,913,069,544 Rls. 58,948 $
278 3 1396 مشهد تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 38,195 1,909,751,172 Rls. 58,863 $
279 6 1396 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,470 1,908,185,628 Rls. 57,570 $
280 11 1396 مشهد تاجيكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 17,389 1,906,912,518 Rls. 52,167 $
281 11 1396 مشهد تاجيكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 44,000 1,903,653,361 Rls. 51,841 $
282 11 1396 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,084 1,893,485,679 Rls. 51,252 $
283 6 1396 مشهد تاجيكستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 8,000 1,887,244,800 Rls. 57,120 $
284 6 1396 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 7,099 1,874,402,880 Rls. 56,792 $
285 9 1396 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,290 1,873,184,829 Rls. 53,026 $
286 2 1396 مشهد تاجيكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 52,550 1,870,138,761 Rls. 57,641 $
287 1 1396 مشهد تاجيكستان 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 23,900 1,859,496,480 Rls. 57,360 $
288 4 1396 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,290 1,853,781,930 Rls. 57,057 $
289 6 1396 مشهد تاجيكستان 39012090 ک ک ک ساير: 46,150 1,847,550,627 Rls. 55,497 $
290 4 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,580 1,843,482,600 Rls. 56,740 $
291 5 1396 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 18,612 1,829,857,085 Rls. 55,837 $
292 8 1396 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,496 1,808,469,024 Rls. 52,488 $
293 11 1396 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 30,287 1,793,194,185 Rls. 48,459 $
294 4 1396 مشهد تاجيكستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,159 1,793,033,955 Rls. 55,050 $
295 2 1396 مشهد تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 42,641 1,789,008,782 Rls. 55,150 $
296 2 1396 مشهد تاجيكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 47,775 1,782,497,814 Rls. 54,932 $
297 9 1396 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 1,779,450,000 Rls. 50,000 $
298 8 1396 مشهد تاجيكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 12,620 1,774,321,520 Rls. 50,480 $
299 2 1396 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 21,030 1,773,699,642 Rls. 54,678 $
300 11 1396 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 8,645 1,771,057,890 Rls. 48,045 $
مجموع کل
214,510,031,731 ريال
مجموع کل
6,254,188 دلار