آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 3,283,410 2,275,340,425 Rls. 65,667 $
102 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 168,338 2,244,046,985 Rls. 68,437 $
103 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 25,840 2,096,205,400 Rls. 64,600 $
104 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 13,840 2,086,795,200 Rls. 55,360 $
105 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,784,000 2,080,867,200 Rls. 55,680 $
106 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,589 2,050,006,584 Rls. 63,186 $
107 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 100,000 2,032,184,000 Rls. 56,000 $
108 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 36,579 1,981,407,065 Rls. 60,440 $
109 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 127,100 1,970,664,966 Rls. 60,735 $
110 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 17,800 1,951,983,600 Rls. 53,400 $
111 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 230,900 1,950,990,148 Rls. 53,020 $
112 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 126,020 1,947,625,260 Rls. 51,668 $
113 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 39,500 1,921,869,750 Rls. 59,250 $
114 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 64,300 1,915,776,072 Rls. 54,012 $
115 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 35,000 1,874,124,920 Rls. 57,740 $
116 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 145,826 1,839,765,786 Rls. 51,039 $
117 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 16,000 1,809,360,000 Rls. 48,000 $
118 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,000 1,784,420,000 Rls. 55,000 $
119 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 246,000 1,740,436,800 Rls. 49,200 $
120 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 279,400 1,735,262,416 Rls. 53,496 $
121 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 142,746 1,730,539,129 Rls. 49,960 $
122 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 58,780 1,722,813,948 Rls. 49,374 $
123 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 77,700 1,714,073,600 Rls. 48,640 $
124 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,403,280 1,621,627,875 Rls. 48,065 $
125 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 94,200 1,582,001,884 Rls. 48,761 $
126 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 57,950 1,581,714,561 Rls. 48,761 $
127 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,000 1,579,665,000 Rls. 45,000 $
128 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 47,900 1,578,692,511 Rls. 47,421 $
129 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34011150 صابون رختشويي 49,950 1,573,339,002 Rls. 45,333 $
130 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 39,875 1,562,733,150 Rls. 47,850 $
131 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,100 1,552,566,900 Rls. 45,300 $
132 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 179,740 1,516,607,902 Rls. 42,853 $
133 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 10,000 1,491,960,000 Rls. 40,000 $
134 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 25,468 1,487,068,638 Rls. 45,842 $
135 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,200 1,480,084,800 Rls. 45,600 $
136 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 53,213 1,471,917,714 Rls. 41,763 $
137 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,000 1,471,725,000 Rls. 45,000 $
138 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,000 1,466,775,000 Rls. 45,000 $
139 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 23,710 1,462,700,723 Rls. 40,307 $
140 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 25,000 1,459,980,000 Rls. 45,000 $
141 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 1,459,575,000 Rls. 45,000 $
142 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,099,500 1,450,323,120 Rls. 43,980 $
143 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70134230 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از،00005 0،ناشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 29,000 1,427,757,000 Rls. 43,500 $
144 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 13,500 1,427,665,500 Rls. 40,500 $
145 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 50,566 1,424,186,750 Rls. 42,475 $
146 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,450 1,424,186,610 Rls. 43,890 $
147 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 49,400 1,408,457,232 Rls. 41,496 $
148 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 24,900 1,383,966,900 Rls. 37,350 $
149 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 97,970 1,376,677,864 Rls. 40,168 $
150 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 28,000 1,363,089,000 Rls. 42,000 $
151 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 175,900 1,352,366,584 Rls. 39,712 $
152 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 24,000 1,346,940,000 Rls. 36,000 $
153 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 24,470 1,345,140,174 Rls. 38,173 $
154 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 56,550 1,344,906,351 Rls. 40,467 $
155 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 28,125 1,344,576,000 Rls. 37,600 $
156 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 150,500 1,338,802,112 Rls. 37,138 $
157 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 44,000 1,317,008,000 Rls. 35,200 $
158 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,275 1,302,734,160 Rls. 39,429 $
159 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 42,400 1,301,907,264 Rls. 35,616 $
160 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 67,742 1,272,513,275 Rls. 35,225 $
161 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 147,800 1,267,582,000 Rls. 39,012 $
162 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 159,350 1,252,595,540 Rls. 37,736 $
163 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 44,350 1,240,676,637 Rls. 33,263 $
164 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 15,200 1,233,062,000 Rls. 38,000 $
165 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 25,000 1,230,825,000 Rls. 37,500 $
166 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,800 1,215,663,800 Rls. 37,480 $
167 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 43,650 1,197,474,894 Rls. 36,666 $
168 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 25,212 1,186,343,658 Rls. 36,558 $
169 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 42,940 1,170,873,762 Rls. 36,069 $
170 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 1,798,528 1,169,164,990 Rls. 35,969 $
171 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 69,610 1,158,693,255 Rls. 34,805 $
172 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,495 1,149,988,840 Rls. 31,460 $
173 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 100,370 1,148,114,853 Rls. 35,129 $
174 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 25,376 1,147,850,445 Rls. 30,451 $
175 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,000 1,122,450,000 Rls. 30,000 $
176 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 97,776 1,115,433,495 Rls. 34,221 $
177 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84411000 ماشينهاي برش 7,604 1,109,860,830 Rls. 34,218 $
178 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 9,800 1,035,997,200 Rls. 29,400 $
179 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 83,584 1,033,801,061 Rls. 29,252 $
180 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,400 1,017,276,150 Rls. 31,350 $
181 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 51,498 1,002,285,621 Rls. 30,899 $
182 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,000 995,070,000 Rls. 30,000 $
183 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 25,500 992,633,400 Rls. 30,600 $
184 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 80,270 991,071,496 Rls. 28,094 $
185 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 22,000 975,532,800 Rls. 26,400 $
186 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,528 952,162,680 Rls. 25,384 $
187 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 72,469 941,859,337 Rls. 25,363 $
188 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 45,931 939,078,449 Rls. 25,261 $
189 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 22,000 930,283,200 Rls. 26,400 $
190 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,000 923,800,000 Rls. 25,000 $
191 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 76,533 898,033,990 Rls. 26,783 $
192 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 69,500 886,347,360 Rls. 24,786 $
193 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 318,350 882,306,864 Rls. 25,468 $
194 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 72,281 880,105,379 Rls. 25,297 $
195 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,500 874,125,000 Rls. 25,000 $
196 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,763 859,816,548 Rls. 23,052 $
197 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 856,891,200 Rls. 26,400 $
198 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,400 849,995,300 Rls. 26,194 $
199 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,560 844,156,852 Rls. 26,026 $
200 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 7,900 835,188,000 Rls. 23,700 $
مجموع کل
139,324,970,696 ريال
مجموع کل
4,061,325 دلار