آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,680 327,988,224 Rls. 9,216 $
102 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 1,200 323,681,280 Rls. 9,984 $
103 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,440 315,218,160 Rls. 9,720 $
104 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 22,360 290,635,280 Rls. 8,944 $
105 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,120 281,129,400 Rls. 7,560 $
106 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,576 264,861,744 Rls. 7,728 $
107 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 4,050 249,231,918 Rls. 6,682 $
108 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,970 225,551,580 Rls. 6,749 $
109 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,760 225,296,640 Rls. 6,912 $
110 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,970 219,308,755 Rls. 6,749 $
111 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,000 194,628,000 Rls. 6,000 $
112 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 558 188,977,590 Rls. 5,310 $
113 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 3,560 173,218,920 Rls. 5,340 $
114 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,200 134,785,860 Rls. 3,740 $
مجموع کل
3,414,513,351 ريال
مجموع کل
100,634 دلار