آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 تبريز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 37,815 817,568,571 Rls. 22,689 $
202 1 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 44,930 801,451,888 Rls. 24,711 $
203 5 1396 تبريز افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,860 770,099,220 Rls. 23,580 $
204 2 1396 تبريز افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,354 758,586,015 Rls. 23,385 $
205 11 1396 تبريز افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 24,130 728,703,964 Rls. 19,666 $
206 4 1396 تبريز افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 27,456 713,610,360 Rls. 21,964 $
207 6 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 7,110 710,097,030 Rls. 21,330 $
208 12 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 687,737,500 Rls. 18,500 $
209 5 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,612 683,567,205 Rls. 20,901 $
210 4 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 17,280 673,712,640 Rls. 20,736 $
211 1 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 17,280 672,634,368 Rls. 20,736 $
212 3 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 4,125 669,157,500 Rls. 20,625 $
213 9 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 653,124,000 Rls. 18,500 $
214 12 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,830 652,359,510 Rls. 17,490 $
215 8 1396 تبريز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 91,954 630,000,000 Rls. 17,912 $
216 7 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 627,927,000 Rls. 18,500 $
217 11 1396 تبريز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,714 613,203,979 Rls. 16,699 $
218 5 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 606,041,500 Rls. 18,500 $
219 12 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 13,440 603,429,120 Rls. 16,128 $
220 9 1396 تبريز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 19,200 575,116,800 Rls. 16,320 $
221 4 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 24,460 554,115,000 Rls. 17,000 $
222 2 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 45,000 545,623,980 Rls. 16,820 $
223 2 1396 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 20,680 536,753,536 Rls. 16,541 $
224 9 1396 تبريز افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,310 526,629,768 Rls. 14,917 $
225 9 1396 تبريز افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,500 523,284,300 Rls. 14,850 $
226 4 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,190 507,504,150 Rls. 15,570 $
227 10 1396 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 17,440 506,304,128 Rls. 13,952 $
228 9 1396 تبريز افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 22,620 502,326,750 Rls. 14,250 $
229 4 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,222 480,168,930 Rls. 14,754 $
230 7 1396 تبريز افغانستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,170 471,431,800 Rls. 14,060 $
231 3 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 23,990 451,458,260 Rls. 13,915 $
232 11 1396 تبريز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,152 446,130,160 Rls. 12,040 $
233 9 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,974 445,889,899 Rls. 12,649 $
234 11 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,340 440,796,798 Rls. 11,934 $
235 1 1396 تبريز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 22,290 433,558,332 Rls. 13,374 $
236 1 1396 تبريز افغانستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,363 433,302,936 Rls. 13,362 $
237 6 1396 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 59,700 423,516,734 Rls. 12,834 $
238 5 1396 تبريز افغانستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,141 422,460,064 Rls. 12,896 $
239 1 1396 تبريز افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,600 420,364,042 Rls. 12,959 $
240 4 1396 تبريز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,240 414,052,560 Rls. 12,744 $
241 7 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,036 413,780,835 Rls. 12,129 $
242 7 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,270 410,675,440 Rls. 12,248 $
243 3 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,485 401,202,504 Rls. 12,366 $
244 1 1396 تبريز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 24,300 394,112,700 Rls. 12,150 $
245 2 1396 تبريز افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,372 393,221,280 Rls. 12,118 $
246 11 1396 تبريز افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 92,800 377,236,640 Rls. 10,208 $
247 1 1396 تبريز افغانستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 24,290 370,139,140 Rls. 11,417 $
248 2 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,754 365,328,018 Rls. 11,262 $
249 2 1396 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 52,000 352,077,748 Rls. 10,852 $
250 6 1396 تبريز افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,450 347,400,900 Rls. 10,395 $
251 11 1396 تبريز افغانستان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 25,000 338,124,500 Rls. 9,250 $
252 2 1396 تبريز افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,315 332,437,446 Rls. 10,245 $
253 10 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 330,780,000 Rls. 9,250 $
254 8 1396 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 45,250 327,249,954 Rls. 9,507 $
255 12 1396 تبريز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,298 317,190,696 Rls. 8,504 $
256 2 1396 تبريز افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,442 309,012,563 Rls. 9,527 $
257 6 1396 تبريز افغانستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 2,890 304,612,650 Rls. 9,150 $
258 8 1396 تبريز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,473 299,475,225 Rls. 8,565 $
259 7 1396 تبريز افغانستان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,700 295,734,600 Rls. 8,820 $
260 11 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,420 293,657,837 Rls. 7,997 $
261 5 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,640 283,824,464 Rls. 8,624 $
262 2 1396 تبريز افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 10,920 283,351,786 Rls. 8,734 $
263 4 1396 تبريز افغانستان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,025 274,286,925 Rls. 8,415 $
264 3 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,780 270,147,934 Rls. 8,323 $
265 11 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,400 264,391,200 Rls. 7,200 $
266 4 1396 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 9,750 253,851,000 Rls. 7,800 $
267 1 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 253,016,400 Rls. 7,800 $
268 9 1396 تبريز افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 9,480 244,600,000 Rls. 6,939 $
269 10 1396 تبريز افغانستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,880 234,749,788 Rls. 6,422 $
270 7 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,808 230,854,050 Rls. 6,885 $
271 2 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,908 228,161,858 Rls. 7,034 $
272 7 1396 تبريز افغانستان 08081000 سيب , تازه 23,212 220,589,058 Rls. 6,499 $
273 10 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,188 219,758,750 Rls. 6,126 $
274 10 1396 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 28,800 209,024,640 Rls. 5,760 $
275 11 1396 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 28,430 207,846,044 Rls. 5,686 $
276 9 1396 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 23,080 179,238,408 Rls. 5,077 $
277 10 1396 تبريز افغانستان 84194090 --- سا?ر 3,000 168,662,520 Rls. 4,680 $
278 12 1396 تبريز افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,110 163,765,455 Rls. 4,377 $
279 2 1396 تبريز افغانستان 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,500 145,975,500 Rls. 4,500 $
280 2 1396 تبريز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,550 138,703,725 Rls. 4,275 $
281 11 1396 تبريز افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 879 135,941,142 Rls. 3,702 $
282 11 1396 تبريز افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,360 131,652,862 Rls. 3,553 $
283 8 1396 تبريز افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,320 126,741,554 Rls. 3,698 $
284 4 1396 تبريز افغانستان 62102000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111،لغايت 620119،,ا زپارچه مشمول 5906، 5903 يا 5907 357 116,185,650 Rls. 3,570 $
285 8 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,069 112,722,843 Rls. 3,207 $
286 4 1396 تبريز افغانستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 1,100 107,217,000 Rls. 3,300 $
287 9 1396 تبريز افغانستان 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 3,800 107,163,040 Rls. 3,040 $
288 9 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,224 99,380,760 Rls. 2,815 $
289 3 1396 تبريز افغانستان 87082920 اتاقك استقرار كاربرد تراكتور 1,330 77,865,600 Rls. 2,400 $
290 9 1396 تبريز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 10,980 75,000,000 Rls. 2,128 $
291 3 1396 تبريز افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,480 64,380,800 Rls. 1,984 $
292 8 1396 تبريز افغانستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,200 63,268,200 Rls. 1,800 $
293 8 1396 تبريز افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 443 63,114,616 Rls. 1,800 $
294 10 1396 تبريز افغانستان 72162200 ک ک پروفيل با مقطع T 5,000 63,068,250 Rls. 1,750 $
295 7 1396 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,600 61,393,500 Rls. 1,800 $
296 12 1396 تبريز افغانستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 353 52,595,190 Rls. 1,415 $
297 8 1396 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,880 50,010,705 Rls. 1,440 $
298 9 1396 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,205 38,972,478 Rls. 1,102 $
299 6 1396 تبريز افغانستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 720 37,110,528 Rls. 1,123 $
300 9 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 180 17,793,216 Rls. 504 $
مجموع کل
36,183,628,412 ريال
مجموع کل
1,063,540 دلار