آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,523 2,518,497,944 Rls. 77,626 $
102 5 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 25,327 2,492,666,271 Rls. 75,981 $
103 8 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 176,100 2,432,335,464 Rls. 70,440 $
104 12 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 167,795 2,344,905,541 Rls. 62,803 $
105 1 1396 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 24,148 2,334,096,000 Rls. 72,000 $
106 12 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 150,790 2,308,982,520 Rls. 61,896 $
107 10 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 78,120 2,295,661,727 Rls. 63,669 $
108 7 1396 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,800 2,293,452,000 Rls. 68,400 $
109 4 1396 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,000 2,241,810,000 Rls. 69,000 $
110 1 1396 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,720 2,217,980,688 Rls. 68,376 $
111 3 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,690 2,208,827,535 Rls. 68,070 $
112 3 1396 تبريز افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 17,000 2,206,192,000 Rls. 68,000 $
113 10 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 30,417 2,203,543,836 Rls. 60,834 $
114 5 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 115,325 2,078,336,847 Rls. 63,428 $
115 5 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,078,161,804 Rls. 63,145 $
116 3 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 39,062 2,028,400,044 Rls. 62,520 $
117 4 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 20,160 1,971,345,600 Rls. 60,480 $
118 11 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 148,189 1,932,415,469 Rls. 52,654 $
119 2 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 168,600 1,914,783,041 Rls. 59,009 $
120 12 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 255,870 1,911,401,734 Rls. 51,174 $
121 9 1396 تبريز افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 14,570 1,906,843,313 Rls. 53,871 $
122 9 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 150,113 1,855,150,761 Rls. 52,539 $
123 11 1396 تبريز افغانستان 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 1,842,321,600 Rls. 50,400 $
124 6 1396 تبريز افغانستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,462 1,801,609,047 Rls. 54,117 $
125 11 1396 تبريز افغانستان 87019490 ک ک ک سا?ر 16,210 1,791,984,800 Rls. 48,800 $
126 3 1396 تبريز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 59,880 1,749,226,536 Rls. 53,892 $
127 5 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 152,550 1,747,203,854 Rls. 53,392 $
128 8 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 90,820 1,734,979,167 Rls. 49,950 $
129 3 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 265,640 1,723,953,016 Rls. 53,128 $
130 2 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 149,630 1,699,321,681 Rls. 52,369 $
131 1 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 148,420 1,684,504,888 Rls. 51,946 $
132 4 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 14,887 1,683,552,640 Rls. 51,712 $
133 8 1396 تبريز افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,473 1,641,466,890 Rls. 46,946 $
134 4 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 90,750 1,625,571,405 Rls. 49,911 $
135 2 1396 تبريز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 54,400 1,588,703,040 Rls. 48,960 $
136 9 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 21,578 1,523,579,424 Rls. 43,156 $
137 7 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 22,387 1,519,719,108 Rls. 44,774 $
138 4 1396 تبريز افغانستان 22029990 --- ساير 58,176 1,512,052,110 Rls. 46,539 $
139 4 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 230,875 1,502,593,795 Rls. 46,175 $
140 7 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,217 1,498,501,375 Rls. 43,925 $
141 8 1396 تبريز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 50,400 1,494,661,080 Rls. 42,840 $
142 2 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 22,396 1,453,007,688 Rls. 44,792 $
143 3 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,648 1,426,804,818 Rls. 43,977 $
144 2 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,484 1,420,409,860 Rls. 43,780 $
145 12 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,418,934,038 Rls. 37,642 $
146 3 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 122,140 1,387,376,408 Rls. 42,748 $
147 12 1396 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,379,071,575 Rls. 36,585 $
148 11 1396 تبريز افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 12,450 1,365,291,900 Rls. 37,350 $
149 2 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,235 1,348,832,568 Rls. 41,584 $
150 8 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 54,670 1,333,420,756 Rls. 37,996 $
151 6 1396 تبريز افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,036 1,320,960,247 Rls. 39,679 $
152 1 1396 تبريز افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,435 1,306,688,100 Rls. 40,305 $
153 6 1396 تبريز افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 13,000 1,293,591,000 Rls. 39,000 $
154 2 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,839 1,271,368,215 Rls. 39,195 $
155 7 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 54,320 1,269,530,950 Rls. 37,753 $
156 2 1396 تبريز افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,000 1,265,043,000 Rls. 39,000 $
157 2 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 193,440 1,254,936,610 Rls. 38,688 $
158 3 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,399 1,239,214,802 Rls. 38,196 $
159 12 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 40,250 1,224,423,605 Rls. 32,803 $
160 1 1396 تبريز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 44,400 1,223,538,960 Rls. 37,740 $
161 6 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,222,480,000 Rls. 37,000 $
162 11 1396 تبريز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 69,580 1,208,441,256 Rls. 32,703 $
163 3 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 1,200,687,000 Rls. 37,000 $
164 12 1396 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 16,334 1,196,160,070 Rls. 32,130 $
165 6 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 65,180 1,193,546,182 Rls. 35,847 $
166 2 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 66,845 1,192,551,688 Rls. 36,762 $
167 11 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,421 1,173,566,170 Rls. 32,105 $
168 6 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 99,580 1,160,257,932 Rls. 34,852 $
169 12 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,346 1,155,404,855 Rls. 30,953 $
170 6 1396 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,134,203,615 Rls. 33,938 $
171 7 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,635 1,126,025,850 Rls. 33,175 $
172 12 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 15,045 1,125,817,350 Rls. 30,090 $
173 5 1396 تبريز افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,000 1,117,786,032 Rls. 34,056 $
174 4 1396 تبريز افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 5,176 1,111,672,110 Rls. 34,158 $
175 3 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 18,708 1,092,519,256 Rls. 33,674 $
176 7 1396 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,066,756,950 Rls. 31,815 $
177 5 1396 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,410 1,048,195,250 Rls. 32,050 $
178 10 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,184 1,038,041,280 Rls. 29,028 $
179 3 1396 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 10,600 1,031,719,200 Rls. 31,800 $
180 9 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,890 1,031,544,696 Rls. 29,156 $
181 5 1396 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,010,430,850 Rls. 30,785 $
182 4 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 17,000 993,214,800 Rls. 30,600 $
183 1 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 16,842 982,751,670 Rls. 30,315 $
184 12 1396 تبريز افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,950 981,889,570 Rls. 26,393 $
185 2 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 977,915,250 Rls. 30,150 $
186 8 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 968,794,312 Rls. 27,562 $
187 6 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 71,800 948,908,800 Rls. 28,720 $
188 1 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 937,199,690 Rls. 28,895 $
189 6 1396 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,318 932,520,960 Rls. 28,224 $
190 5 1396 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 35,600 931,790,560 Rls. 28,480 $
191 11 1396 تبريز افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 45,755 929,897,080 Rls. 25,165 $
192 9 1396 تبريز افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,660 924,602,220 Rls. 25,980 $
193 7 1396 تبريز افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,970 913,379,220 Rls. 26,910 $
194 12 1396 تبريز افغانستان 87019490 ک ک ک سا?ر 8,120 910,095,600 Rls. 24,400 $
195 1 1396 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 9,302 904,975,986 Rls. 27,906 $
196 12 1396 تبريز افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 7,875 892,200,000 Rls. 24,000 $
197 12 1396 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,250 889,581,150 Rls. 23,850 $
198 4 1396 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 72,000 866,551,100 Rls. 26,640 $
199 2 1396 تبريز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 31,200 860,245,016 Rls. 26,520 $
200 3 1396 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 6,780 835,757,440 Rls. 25,760 $
مجموع کل
145,563,818,711 ريال
مجموع کل
4,297,207 دلار