آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 251,506 53,215,669,595 Rls. 1,526,590 $
2 9 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 143,187 31,642,891,657 Rls. 894,673 $
3 7 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 113,415 23,802,478,190 Rls. 707,758 $
4 12 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 94,743 21,889,324,506 Rls. 586,202 $
5 12 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 255,170 21,347,355,911 Rls. 572,472 $
6 1 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,286,290 16,563,458,268 Rls. 510,835 $
7 3 1396 تبريز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 161,040 15,382,349,280 Rls. 474,120 $
8 12 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 129,961 14,809,235,350 Rls. 397,285 $
9 11 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 977,330 14,705,764,933 Rls. 398,801 $
10 7 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 120,243 12,488,589,683 Rls. 366,847 $
11 8 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 153,697 11,757,119,671 Rls. 338,292 $
12 10 1396 تبريز افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 394,990 11,688,115,043 Rls. 321,917 $
13 10 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 144,490 11,656,988,353 Rls. 323,924 $
14 3 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,856 11,644,032,878 Rls. 358,867 $
15 10 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 225,000 11,525,792,288 Rls. 318,712 $
16 8 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 109,929 11,490,971,400 Rls. 329,787 $
17 11 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 131,685 11,490,951,580 Rls. 312,400 $
18 12 1396 تبريز افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 397,170 11,330,848,777 Rls. 304,595 $
19 9 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,519,480 10,738,502,420 Rls. 303,896 $
20 10 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,479,090 10,672,734,734 Rls. 295,818 $
21 2 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,299 10,356,868,292 Rls. 319,224 $
22 2 1396 تبريز افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 97,439 9,484,199,163 Rls. 292,317 $
23 1 1396 تبريز افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 96,537 9,393,364,818 Rls. 289,611 $
24 2 1396 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 95,350 9,278,454,750 Rls. 286,050 $
25 9 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 78,390 8,608,275,540 Rls. 243,369 $
26 2 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 125,176 7,993,422,207 Rls. 246,391 $
27 6 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 80,064 7,951,347,072 Rls. 240,192 $
28 9 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 88,995 7,759,591,055 Rls. 219,724 $
29 2 1396 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 86,862 7,711,656,896 Rls. 237,733 $
30 4 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 128,962 7,588,175,050 Rls. 233,119 $
31 1 1396 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 87,985 7,508,347,736 Rls. 231,566 $
32 10 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 564,860 7,130,815,743 Rls. 197,699 $
33 10 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 483,824 7,008,378,444 Rls. 193,529 $
34 10 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 551,006 6,966,201,801 Rls. 192,848 $
35 11 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,753 6,930,943,442 Rls. 187,982 $
36 11 1396 تبريز افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 223,240 6,684,621,137 Rls. 181,941 $
37 3 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 83,739 6,657,179,539 Rls. 205,148 $
38 7 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 555,900 6,646,566,962 Rls. 194,563 $
39 10 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 58,137 6,637,933,544 Rls. 183,319 $
40 6 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 95,193 6,582,200,286 Rls. 198,006 $
41 8 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 945,440 6,581,073,252 Rls. 189,088 $
42 6 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,506 6,398,017,440 Rls. 191,786 $
43 8 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 516,130 6,263,441,841 Rls. 180,642 $
44 3 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 93,035 6,038,813,652 Rls. 186,070 $
45 12 1396 تبريز افغانستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 53,170 5,949,563,490 Rls. 159,510 $
46 11 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 803,530 5,930,032,124 Rls. 160,760 $
47 10 1396 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 5,560,382,025 Rls. 153,225 $
48 9 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 431,657 5,333,939,194 Rls. 151,077 $
49 11 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 410,391 5,273,822,380 Rls. 143,633 $
50 7 1396 تبريز افغانستان 39012090 ک ک ک ساير: 135,000 5,018,131,688 Rls. 147,487 $
51 10 1396 تبريز افغانستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 45,870 4,977,792,090 Rls. 137,610 $
52 9 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 103,680 4,973,227,788 Rls. 140,484 $
53 11 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 42,360 4,757,457,120 Rls. 128,580 $
54 7 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 398,370 4,734,650,438 Rls. 139,427 $
55 5 1396 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 48,060 4,720,262,925 Rls. 143,655 $
56 4 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 70,668 4,602,661,136 Rls. 141,336 $
57 8 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 64,817 4,519,480,118 Rls. 129,634 $
58 5 1396 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 43,122 4,456,986,810 Rls. 136,362 $
59 6 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 665,920 4,424,081,442 Rls. 133,184 $
60 1 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 663,570 4,303,799,076 Rls. 132,714 $
61 7 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 314,330 4,273,518,428 Rls. 125,732 $
62 5 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 323,131 4,253,812,572 Rls. 129,252 $
63 2 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,252 4,189,557,945 Rls. 129,123 $
64 9 1396 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 4,144,959,945 Rls. 117,540 $
65 5 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 103,680 4,069,025,280 Rls. 124,416 $
66 1 1396 تبريز افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 155,400 4,031,706,644 Rls. 124,318 $
67 2 1396 تبريز افغانستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 20,471 3,990,166,730 Rls. 123,004 $
68 7 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 64,946 3,968,619,727 Rls. 117,693 $
69 5 1396 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,537 3,963,843,723 Rls. 120,807 $
70 2 1396 تبريز افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 151,613 3,934,623,880 Rls. 121,282 $
71 1 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 74,843 3,884,255,872 Rls. 119,744 $
72 2 1396 تبريز افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 52,270 3,730,525,520 Rls. 114,994 $
73 4 1396 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,418 3,684,679,810 Rls. 113,218 $
74 5 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 530,310 3,475,569,038 Rls. 106,062 $
75 8 1396 تبريز افغانستان 39012090 ک ک ک ساير: 90,000 3,346,321,950 Rls. 97,425 $
76 11 1396 تبريز افغانستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 106,510 3,196,191,945 Rls. 86,805 $
77 2 1396 تبريز افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 3,174,592,464 Rls. 97,874 $
78 2 1396 تبريز افغانستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 3,167,277,750 Rls. 97,650 $
79 8 1396 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 256,910 3,129,277,631 Rls. 89,916 $
80 7 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 3,103,345,739 Rls. 91,866 $
81 5 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 46,861 3,070,600,492 Rls. 93,722 $
82 2 1396 تبريز افغانستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 46,995 3,049,313,790 Rls. 93,990 $
83 6 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 45,462 3,015,292,436 Rls. 90,924 $
84 11 1396 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 39,777 2,930,605,338 Rls. 79,554 $
85 2 1396 تبريز افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 25,445 2,888,774,346 Rls. 89,058 $
86 7 1396 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 422,690 2,873,283,978 Rls. 84,538 $
87 4 1396 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,844,820,913 Rls. 87,367 $
88 10 1396 تبريز افغانستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 50,005 2,776,191,123 Rls. 78,007 $
89 8 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 51,840 2,736,920,340 Rls. 78,276 $
90 1 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 238,590 2,707,745,288 Rls. 83,506 $
91 8 1396 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 40,239 2,698,271,736 Rls. 78,388 $
92 9 1396 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,890 2,636,149,680 Rls. 74,670 $
93 11 1396 تبريز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 55,080 2,629,894,420 Rls. 71,452 $
94 8 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,888 2,589,029,566 Rls. 74,594 $
95 6 1396 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 221,670 2,584,961,557 Rls. 77,582 $
96 7 1396 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,215 2,568,699,770 Rls. 76,609 $
97 5 1396 تبريز افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 26,000 2,555,553,000 Rls. 78,000 $
98 12 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,416 2,551,628,170 Rls. 68,198 $
99 4 1396 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,050 2,543,125,500 Rls. 78,150 $
100 2 1396 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 195,610 2,537,949,236 Rls. 78,244 $
مجموع کل
729,040,017,295 ريال
مجموع کل
21,107,936 دلار