آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 31,250 4,009,365,750 Rls. 123,602 $
202 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي 94,540 3,987,574,318 Rls. 122,902 $
203 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 28,200 3,931,249,200 Rls. 121,260 $
204 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 139,320 3,928,935,456 Rls. 111,456 $
205 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 92,800 3,917,032,320 Rls. 111,360 $
206 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 127,556 3,886,445,274 Rls. 114,800 $
207 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 112,638 3,883,981,236 Rls. 112,638 $
208 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 59,700 3,874,098,000 Rls. 119,400 $
209 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 205,153 3,785,066,874 Rls. 102,577 $
210 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 619,333 3,661,611,350 Rls. 111,480 $
211 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,612 3,658,813,600 Rls. 98,800 $
212 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 30,050 3,577,976,700 Rls. 110,312 $
213 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 75,340 3,577,437,122 Rls. 108,302 $
214 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 30,678 3,575,085,096 Rls. 95,964 $
215 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 100,752 3,574,357,926 Rls. 95,716 $
216 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 296,277 3,572,042,194 Rls. 101,222 $
217 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 134,784 3,539,097,794 Rls. 107,827 $
218 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 22,380 3,509,582,980 Rls. 108,170 $
219 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 29,160 3,507,210,420 Rls. 102,060 $
220 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 51,466 3,339,665,808 Rls. 102,932 $
221 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 62,932 3,332,189,753 Rls. 94,397 $
222 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 46,626 3,326,600,022 Rls. 102,576 $
223 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 50,735 3,302,102,411 Rls. 91,323 $
224 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,484 3,300,052,558 Rls. 99,422 $
225 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 112,958 3,299,140,900 Rls. 101,661 $
226 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 50,000 3,241,960,000 Rls. 100,000 $
227 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,027 3,220,849,112 Rls. 98,646 $
228 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 49,630 3,220,757,400 Rls. 99,260 $
229 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 170,370 3,188,579,877 Rls. 85,184 $
230 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 100,564 3,125,782,732 Rls. 96,331 $
231 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 89,643 3,065,734,232 Rls. 85,160 $
232 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 30,110 3,038,980,000 Rls. 93,236 $
233 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 145,152 2,920,161,230 Rls. 87,091 $
234 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 17,103 2,888,076,609 Rls. 89,031 $
235 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,887 2,838,792,030 Rls. 78,770 $
236 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 10,400 2,802,643,200 Rls. 86,400 $
237 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 100,263 2,799,955,938 Rls. 77,654 $
238 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 40169970 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول از کائوچويولکانيزه ، غيرا سفنجي 21,500 2,789,410,000 Rls. 86,000 $
239 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 68,353 2,773,345,695 Rls. 78,275 $
240 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 15,865 2,732,558,571 Rls. 82,081 $
241 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 12,132 2,715,684,186 Rls. 72,698 $
242 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 94,100 2,640,686,040 Rls. 81,192 $
243 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 44,101 2,605,545,312 Rls. 74,088 $
244 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 80,949 2,603,941,500 Rls. 76,899 $
245 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 104,902 2,595,687,636 Rls. 70,368 $
246 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 122,272 2,568,295,075 Rls. 73,363 $
247 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,233 2,564,209,724 Rls. 79,052 $
248 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 10,878 2,441,043,549 Rls. 71,796 $
249 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 44,000 2,426,906,400 Rls. 74,800 $
250 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 15,664 2,417,571,952 Rls. 73,784 $
251 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 56,150 2,355,941,700 Rls. 67,380 $
252 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,575 2,355,709,920 Rls. 62,880 $
253 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 38,650 2,325,236,370 Rls. 65,705 $
254 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 35,192 2,283,749,648 Rls. 70,384 $
255 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 16,792 2,263,716,858 Rls. 69,758 $
256 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08061000 انگور تازه 119,310 2,226,085,980 Rls. 65,652 $
257 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 26,901 2,197,309,835 Rls. 67,253 $
258 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 73,875 2,189,891,400 Rls. 59,100 $
259 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,190 2,153,051,995 Rls. 61,255 $
260 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 38,710 2,133,415,340 Rls. 65,807 $
261 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 12,908 2,112,651,420 Rls. 62,115 $
262 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 8,668 2,108,782,670 Rls. 57,209 $
263 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 56,197 2,094,519,980 Rls. 59,999 $
264 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 61,380 2,075,230,179 Rls. 58,311 $
265 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 355,234 2,074,310,768 Rls. 63,942 $
266 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 21,822 2,056,450,725 Rls. 54,555 $
267 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 346,490 2,022,398,224 Rls. 62,368 $
268 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 42,500 2,016,825,960 Rls. 62,048 $
269 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 46,368 2,006,227,952 Rls. 55,642 $
270 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 8,625 1,997,783,463 Rls. 56,923 $
271 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 16,861 1,965,158,217 Rls. 54,153 $
272 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 17,467 1,961,536,500 Rls. 56,100 $
273 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 62,436 1,954,234,173 Rls. 52,447 $
274 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 119,748 1,917,694,291 Rls. 54,559 $
275 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 55,639 1,913,781,735 Rls. 53,165 $
276 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,500 1,903,363,200 Rls. 52,800 $
277 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 28,730 1,900,214,740 Rls. 57,460 $
278 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 82,844 1,892,939,623 Rls. 56,903 $
279 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 60,602 1,873,673,098 Rls. 57,574 $
280 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 25,885 1,828,256,530 Rls. 51,770 $
281 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 33,204 1,822,836,357 Rls. 50,619 $
282 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 28,000 1,817,144,000 Rls. 56,000 $
283 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,937 1,813,129,620 Rls. 49,280 $
284 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 12,583 1,790,974,386 Rls. 50,574 $
285 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 20,000 1,784,057,000 Rls. 55,000 $
286 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 97,995 1,752,132,720 Rls. 48,997 $
287 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,416 1,747,095,169 Rls. 51,707 $
288 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 31,150 1,717,673,965 Rls. 52,955 $
289 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 23,847 1,713,468,396 Rls. 47,694 $
290 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 7,447 1,710,763,230 Rls. 48,070 $
291 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 16,708 1,695,764,232 Rls. 45,891 $
292 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 46,145 1,688,575,476 Rls. 46,194 $
293 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 25,690 1,666,676,340 Rls. 51,380 $
294 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 77,600 1,664,985,600 Rls. 46,560 $
295 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 23,500 1,656,797,000 Rls. 47,000 $
296 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,850 1,645,982,075 Rls. 50,747 $
297 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 28,560 1,628,571,102 Rls. 47,981 $
298 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,035 1,624,571,596 Rls. 49,198 $
299 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 30,043 1,616,621,822 Rls. 44,645 $
300 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,052 1,613,419,905 Rls. 49,499 $
مجموع کل
257,415,255,547 ريال
مجموع کل
7,528,526 دلار