آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 738,750 9,226,372,600 Rls. 261,026 $
102 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 709,200 9,197,496,600 Rls. 283,680 $
103 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 79,689 9,146,231,384 Rls. 278,912 $
104 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 140,169 9,120,088,890 Rls. 280,338 $
105 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 156,275 9,119,199,732 Rls. 281,294 $
106 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 160,151 9,056,322,077 Rls. 242,327 $
107 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 65,372 8,921,892,190 Rls. 274,562 $
108 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 114,072 8,849,344,701 Rls. 262,536 $
109 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 62,499 8,822,436,840 Rls. 249,870 $
110 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 63,054 8,816,355,657 Rls. 264,827 $
111 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 132,233 8,805,388,169 Rls. 261,451 $
112 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 347,616 8,726,714,686 Rls. 266,234 $
113 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,073,650 8,623,319,578 Rls. 265,948 $
114 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 52,585 8,548,564,080 Rls. 251,610 $
115 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 206,547 8,453,439,209 Rls. 260,589 $
116 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 418,634 8,359,021,256 Rls. 257,740 $
117 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08061000 انگور تازه 340,132 8,205,088,296 Rls. 237,123 $
118 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 53,428 8,135,366,310 Rls. 217,818 $
119 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 314,129 8,096,786,680 Rls. 248,904 $
120 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 324,607 8,072,209,299 Rls. 248,815 $
121 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 378,300 8,008,878,720 Rls. 226,980 $
122 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 68,427 7,962,568,926 Rls. 219,387 $
123 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 88,154 7,840,593,548 Rls. 213,862 $
124 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 242,830 7,740,284,020 Rls. 218,417 $
125 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 51,105 7,727,629,740 Rls. 236,452 $
126 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 615,500 7,673,924,599 Rls. 212,962 $
127 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 217,564 7,529,656,555 Rls. 201,807 $
128 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 94,213 7,411,549,314 Rls. 205,914 $
129 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 52,269 7,290,971,854 Rls. 224,756 $
130 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 51,190 7,283,297,492 Rls. 214,997 $
131 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 279,936 7,260,394,160 Rls. 223,946 $
132 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 246,250 7,088,690,400 Rls. 197,000 $
133 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 48,516 7,068,967,950 Rls. 196,110 $
134 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 52,820 7,064,141,625 Rls. 214,875 $
135 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 134,589 7,005,860,446 Rls. 215,341 $
136 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 488,265 6,997,134,624 Rls. 198,063 $
137 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 391,985 6,916,973,213 Rls. 195,992 $
138 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,536 6,841,556,975 Rls. 186,776 $
139 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 45,978 6,823,199,061 Rls. 193,108 $
140 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 230,739 6,804,564,316 Rls. 207,665 $
141 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 226,568 6,788,820,752 Rls. 181,256 $
142 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 60,295 6,768,516,810 Rls. 203,610 $
143 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 145,994 6,765,868,413 Rls. 208,499 $
144 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 257,263 6,718,507,305 Rls. 190,549 $
145 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 390,749 6,574,304,081 Rls. 175,836 $
146 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 248,832 6,461,251,770 Rls. 199,065 $
147 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 391,492 6,459,172,761 Rls. 189,833 $
148 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 55,681 6,381,632,425 Rls. 195,975 $
149 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 239,500 6,341,303,757 Rls. 191,601 $
150 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 43,400 6,321,856,080 Rls. 171,360 $
151 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 344,750 6,276,684,400 Rls. 178,150 $
152 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 136,029 6,095,477,782 Rls. 184,329 $
153 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 23,292 6,061,160,700 Rls. 163,044 $
154 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 210,363 6,034,423,551 Rls. 167,840 $
155 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 184,872 6,023,621,837 Rls. 163,862 $
156 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 61,250 5,961,144,750 Rls. 183,750 $
157 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 106,000 5,846,765,800 Rls. 180,200 $
158 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 694,902 5,811,684,270 Rls. 177,198 $
159 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 132,928 5,796,262,916 Rls. 158,554 $
160 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 92,032 5,786,055,874 Rls. 165,656 $
161 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 1,183,500 5,757,607,800 Rls. 177,525 $
162 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 60,651 5,740,999,176 Rls. 153,472 $
163 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 74,955 5,604,452,739 Rls. 157,752 $
164 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 394,000 5,586,368,400 Rls. 157,600 $
165 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 195,457 5,447,987,524 Rls. 167,916 $
166 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 305,683 5,365,020,366 Rls. 152,840 $
167 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 80,873 5,155,760,245 Rls. 137,485 $
168 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 864,350 5,150,663,964 Rls. 155,583 $
169 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 28,473 5,133,112,440 Rls. 142,365 $
170 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 76,534 5,084,109,318 Rls. 153,068 $
171 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 36,376 5,075,301,228 Rls. 156,417 $
172 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 79,132 5,019,134,843 Rls. 142,435 $
173 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 74,342 4,992,987,802 Rls. 152,138 $
174 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 23,206 4,968,766,507 Rls. 153,163 $
175 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 113,959 4,967,368,910 Rls. 148,147 $
176 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 74,088 4,897,595,652 Rls. 133,358 $
177 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 321,068 4,778,348,365 Rls. 128,427 $
178 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 268,790 4,743,949,269 Rls. 129,189 $
179 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 163,388 4,615,876,432 Rls. 125,692 $
180 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 41,462 4,611,835,782 Rls. 125,283 $
181 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 80,320 4,526,377,940 Rls. 134,938 $
182 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 32,530 4,516,316,670 Rls. 130,080 $
183 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 80,844 4,506,937,238 Rls. 138,895 $
184 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 64,637 4,465,971,802 Rls. 129,274 $
185 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 341,204 4,450,935,563 Rls. 119,421 $
186 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 68,466 4,441,902,868 Rls. 136,932 $
187 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 139,056 4,380,357,762 Rls. 125,150 $
188 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 64,888 4,379,027,848 Rls. 129,940 $
189 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 78,162 4,374,076,484 Rls. 133,559 $
190 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 61,562 4,337,075,154 Rls. 131,146 $
191 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 443,250 4,311,256,350 Rls. 132,975 $
192 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 37,860 4,299,644,440 Rls. 132,510 $
193 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي 101,870 4,296,957,002 Rls. 132,431 $
194 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 31,498 4,288,609,638 Rls. 132,291 $
195 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 55,037 4,240,048,024 Rls. 129,092 $
196 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 19,432 4,161,461,152 Rls. 128,249 $
197 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 58,682 4,160,600,796 Rls. 117,364 $
198 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 60,268 4,093,457,332 Rls. 120,536 $
199 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 65,138 4,045,664,137 Rls. 122,483 $
200 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 148,528 4,044,839,435 Rls. 114,737 $
مجموع کل
634,935,756,203 ريال
مجموع کل
18,552,039 دلار