آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 جلفا ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 81,410 22,772,005,200 Rls. 651,280 $
2 8 1396 جلفا ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 57,658 16,332,445,219 Rls. 465,455 $
3 5 1396 جلفا ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 363,091 11,622,766,229 Rls. 354,985 $
4 6 1396 جلفا ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 390,699 10,369,646,160 Rls. 312,479 $
5 2 1396 جلفا ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 84,504 9,611,037,343 Rls. 296,288 $
6 7 1396 جلفا ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 69,792 9,315,249,378 Rls. 273,257 $
7 9 1396 جلفا ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 55,685 7,905,916,080 Rls. 224,180 $
8 7 1396 جلفا ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 120,224 7,739,852,520 Rls. 229,284 $
9 4 1396 جلفا ازبكستان 94061090 ک ک ک ساير 74,053 7,233,775,605 Rls. 222,159 $
10 10 1396 جلفا ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 22,240 3,196,253,280 Rls. 88,960 $
11 12 1396 جلفا ازبكستان 94069090 ک ک ک ساير 12,744 1,895,032,800 Rls. 50,976 $
12 3 1396 جلفا ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 39,870 1,764,677,826 Rls. 54,392 $
13 5 1396 جلفا ازبكستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 60,227 1,582,888,868 Rls. 48,182 $
مجموع کل
111,341,546,508 ريال
مجموع کل
3,271,877 دلار