آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 10,000 252,392,000 Rls. 7,000 $
202 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 7,290 249,089,425 Rls. 7,655 $
203 1 1396 غرب تهران ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 3,700 239,893,200 Rls. 7,400 $
204 2 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 8,784 232,605,727 Rls. 7,171 $
205 4 1396 غرب تهران ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 2,330 227,489,550 Rls. 6,990 $
206 10 1396 غرب تهران ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 226,634,800 Rls. 6,200 $
207 11 1396 غرب تهران ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,600 226,313,125 Rls. 6,191 $
208 4 1396 غرب تهران ارمنستان 28301000 سولفور سديم 23,000 224,905,500 Rls. 6,900 $
209 3 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 23,000 210,559,287 Rls. 6,489 $
210 11 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 3,840 210,494,048 Rls. 5,687 $
211 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 23,000 208,092,730 Rls. 6,394 $
212 1 1396 غرب تهران ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 855 207,928,336 Rls. 6,412 $
213 10 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 3,840 205,050,472 Rls. 5,687 $
214 5 1396 غرب تهران ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,570 202,130,250 Rls. 6,158 $
215 11 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 16,000 198,303,988 Rls. 5,425 $
216 9 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 8,100 192,926,778 Rls. 5,467 $
217 3 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 5,650 192,540,856 Rls. 5,932 $
218 3 1396 غرب تهران ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 786 191,292,750 Rls. 5,895 $
219 12 1396 غرب تهران ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 46,000 189,319,900 Rls. 5,060 $
220 5 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,920 188,380,800 Rls. 5,760 $
221 2 1396 غرب تهران ارمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,439 186,127,464 Rls. 5,736 $
222 8 1396 غرب تهران ارمنستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 2,650 185,314,500 Rls. 5,300 $
223 1 1396 غرب تهران ارمنستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 2,850 184,839,600 Rls. 5,700 $
224 8 1396 غرب تهران ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,700 183,566,250 Rls. 5,250 $
225 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 4,840 180,611,732 Rls. 5,550 $
226 6 1396 غرب تهران ارمنستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 694 164,186,550 Rls. 4,950 $
227 6 1396 غرب تهران ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,879 160,869,650 Rls. 4,850 $
228 5 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 128,520 158,031,360 Rls. 4,820 $
229 1 1396 غرب تهران ارمنستان 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 93,000 156,870,168 Rls. 4,836 $
230 9 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 12,000 154,701,868 Rls. 4,390 $
231 11 1396 غرب تهران ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 19,127 153,699,992 Rls. 4,148 $
232 10 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,050 153,310,112 Rls. 4,252 $
233 7 1396 غرب تهران ارمنستان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,000 151,906,500 Rls. 4,500 $
234 3 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,536 149,534,208 Rls. 4,608 $
235 8 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,050 149,453,548 Rls. 4,252 $
236 1 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 6,500 147,547,400 Rls. 4,550 $
237 3 1396 غرب تهران ارمنستان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 999 145,835,780 Rls. 4,495 $
238 5 1396 غرب تهران ارمنستان 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 518 144,613,732 Rls. 4,406 $
239 3 1396 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,470 143,078,040 Rls. 4,410 $
240 7 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,050 142,569,560 Rls. 4,252 $
241 8 1396 غرب تهران ارمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 812 137,010,802 Rls. 3,898 $
242 6 1396 غرب تهران ارمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 986 135,992,900 Rls. 4,100 $
243 6 1396 غرب تهران ارمنستان 52091100 ک ک ساده باف 423 133,704,239 Rls. 4,031 $
244 9 1396 غرب تهران ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 497 131,380,477 Rls. 3,727 $
245 12 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,152 129,306,240 Rls. 3,456 $
246 1 1396 غرب تهران ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 902 128,674,304 Rls. 3,968 $
247 6 1396 غرب تهران ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,000 127,752,881 Rls. 3,837 $
248 2 1396 غرب تهران ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,200 122,847,791 Rls. 3,787 $
249 12 1396 غرب تهران ارمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 23,000 115,986,500 Rls. 3,100 $
250 7 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,152 115,879,680 Rls. 3,456 $
251 2 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,152 112,109,184 Rls. 3,456 $
252 3 1396 غرب تهران ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 855 111,006,360 Rls. 3,420 $
253 5 1396 غرب تهران ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,500 109,742,650 Rls. 3,350 $
254 5 1396 غرب تهران ارمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 23,000 108,318,960 Rls. 3,312 $
255 5 1396 غرب تهران ارمنستان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,300 104,828,800 Rls. 3,200 $
256 6 1396 غرب تهران ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,457 101,364,464 Rls. 3,056 $
257 9 1396 غرب تهران ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,000 97,978,907 Rls. 2,780 $
258 2 1396 غرب تهران ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 3,080 97,325,434 Rls. 3,000 $
259 2 1396 غرب تهران ارمنستان 76110000 مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)،ک از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر، بدون دستگاهکهاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت. 250 97,311,000 Rls. 3,000 $
260 6 1396 غرب تهران ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 3,000 96,478,317 Rls. 2,898 $
261 4 1396 غرب تهران ارمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 22,000 93,585,600 Rls. 2,880 $
262 12 1396 غرب تهران ارمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 950 93,537,500 Rls. 2,500 $
263 10 1396 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,300 92,976,000 Rls. 2,600 $
264 10 1396 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,375 91,257,736 Rls. 2,531 $
265 11 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 768 85,372,416 Rls. 2,304 $
266 9 1396 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 768 81,340,416 Rls. 2,304 $
267 11 1396 غرب تهران ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 20,000 81,294,400 Rls. 2,200 $
268 1 1396 غرب تهران ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 820 79,772,880 Rls. 2,460 $
269 6 1396 غرب تهران ارمنستان 85287210 ---گيرنده تلويزيون حتي توأم شده با دستگاه پخش ويديو وبازي از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه 85 74,961,940 Rls. 2,260 $
270 9 1396 غرب تهران ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,200 71,851,339 Rls. 2,039 $
271 8 1396 غرب تهران ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 278 71,459,205 Rls. 2,085 $
272 9 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 42,840 70,608,000 Rls. 2,000 $
273 12 1396 غرب تهران ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 730 70,153,125 Rls. 1,875 $
274 6 1396 غرب تهران ارمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 325 69,654,900 Rls. 2,100 $
275 5 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,025 69,563,535 Rls. 2,127 $
276 3 1396 غرب تهران ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 521 66,976,800 Rls. 2,064 $
277 9 1396 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 719 65,873,917 Rls. 1,869 $
278 4 1396 غرب تهران ارمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 4,000 65,190,000 Rls. 2,000 $
279 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,000 64,624,606 Rls. 1,986 $
280 11 1396 غرب تهران ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 1,000 64,448,723 Rls. 1,763 $
281 5 1396 غرب تهران ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 648 63,805,968 Rls. 1,944 $
282 4 1396 غرب تهران ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 1,000 63,763,140 Rls. 1,959 $
283 9 1396 غرب تهران ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 905 57,402,702 Rls. 1,629 $
284 12 1396 غرب تهران ارمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,400 57,394,610 Rls. 1,534 $
285 8 1396 غرب تهران ارمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 946 56,721,815 Rls. 1,655 $
286 6 1396 غرب تهران ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 221 54,961,033 Rls. 1,657 $
287 4 1396 غرب تهران ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 220 53,781,750 Rls. 1,650 $
288 6 1396 غرب تهران ارمنستان 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 73 51,909,485 Rls. 1,565 $
289 4 1396 غرب تهران ارمنستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 2,500 48,729,525 Rls. 1,495 $
290 2 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 64,260 48,673,500 Rls. 1,500 $
291 12 1396 غرب تهران ارمنستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 440 46,469,430 Rls. 1,242 $
292 6 1396 غرب تهران ارمنستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 187 44,943,995 Rls. 1,355 $
293 12 1396 غرب تهران ارمنستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 430 42,091,875 Rls. 1,125 $
294 6 1396 غرب تهران ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 127 39,802,800 Rls. 1,200 $
295 6 1396 غرب تهران ارمنستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 100 37,149,280 Rls. 1,120 $
296 6 1396 غرب تهران ارمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 500 34,960,126 Rls. 1,054 $
297 3 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 42,840 31,152,960 Rls. 960 $
298 11 1396 غرب تهران ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 1,000 29,745,452 Rls. 814 $
299 6 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 21,420 29,743,800 Rls. 890 $
300 2 1396 غرب تهران ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 1,000 28,569,027 Rls. 881 $
مجموع کل
12,234,286,737 ريال
مجموع کل
361,136 دلار