آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 غرب تهران ارمنستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 8,900 665,987,000 Rls. 17,800 $
102 5 1396 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 16,850 665,460,420 Rls. 20,220 $
103 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 14,490 661,730,976 Rls. 20,333 $
104 9 1396 غرب تهران ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,369 660,533,238 Rls. 18,738 $
105 4 1396 غرب تهران ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 6,767 660,294,519 Rls. 20,301 $
106 4 1396 غرب تهران ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 12,000 641,469,600 Rls. 19,680 $
107 3 1396 غرب تهران ارمنستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 6,400 639,146,800 Rls. 19,700 $
108 11 1396 غرب تهران ارمنستان 72179090 مفتول ازآهن يا فولاد غيرممزوج، که درجاي ديگرگفته نشده 23,950 638,959,176 Rls. 17,244 $
109 11 1396 غرب تهران ارمنستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,703 621,872,598 Rls. 16,829 $
110 3 1396 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 15,950 620,978,160 Rls. 19,140 $
111 1 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 36,320 614,478,172 Rls. 18,949 $
112 2 1396 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 15,450 601,419,060 Rls. 18,540 $
113 8 1396 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 9,135 594,373,896 Rls. 17,423 $
114 3 1396 غرب تهران ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 85,758 591,191,984 Rls. 18,216 $
115 7 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 11,520 575,689,323 Rls. 17,061 $
116 8 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,120 571,388,228 Rls. 16,372 $
117 7 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 23,175 565,077,554 Rls. 16,722 $
118 12 1396 غرب تهران ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 19,400 562,095,930 Rls. 15,070 $
119 12 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 14,310 560,873,408 Rls. 15,024 $
120 7 1396 غرب تهران ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 20,100 556,003,902 Rls. 16,381 $
121 9 1396 غرب تهران ارمنستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 4,042 555,010,455 Rls. 15,595 $
122 6 1396 غرب تهران ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,520 551,298,960 Rls. 16,560 $
123 7 1396 غرب تهران ارمنستان 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 2,056 549,497,128 Rls. 16,107 $
124 7 1396 غرب تهران ارمنستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 800 542,393,160 Rls. 15,980 $
125 1 1396 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,990 541,156,666 Rls. 16,683 $
126 12 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 20,500 535,971,450 Rls. 14,350 $
127 2 1396 غرب تهران ارمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 5,500 535,210,500 Rls. 16,500 $
128 2 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,523 534,746,415 Rls. 16,485 $
129 9 1396 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 18,550 532,728,084 Rls. 15,118 $
130 7 1396 غرب تهران ارمنستان 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 12,600 518,207,760 Rls. 15,120 $
131 4 1396 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 9,950 517,240,800 Rls. 15,920 $
132 3 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 10,752 516,457,728 Rls. 15,915 $
133 6 1396 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,561 512,660,064 Rls. 15,456 $
134 8 1396 غرب تهران ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,828 509,858,037 Rls. 14,506 $
135 7 1396 غرب تهران ارمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 5,000 509,130,000 Rls. 15,000 $
136 6 1396 غرب تهران ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 797 504,832,180 Rls. 15,220 $
137 4 1396 غرب تهران ارمنستان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,800 501,963,000 Rls. 15,400 $
138 9 1396 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,500 492,632,725 Rls. 13,975 $
139 2 1396 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,800 491,452,987 Rls. 15,151 $
140 12 1396 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 17,370 486,130,766 Rls. 13,026 $
141 11 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 12,420 480,393,120 Rls. 13,040 $
142 8 1396 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,389 480,199,003 Rls. 14,011 $
143 4 1396 غرب تهران ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 66,956 469,038,540 Rls. 14,412 $
144 2 1396 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,005 467,222,548 Rls. 14,404 $
145 7 1396 غرب تهران ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 63,392 466,977,080 Rls. 13,896 $
146 4 1396 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,289 465,424,005 Rls. 14,279 $
147 11 1396 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,450 457,987,440 Rls. 12,360 $
148 9 1396 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,879 447,158,935 Rls. 12,685 $
149 5 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 29,870 445,582,281 Rls. 13,568 $
150 6 1396 غرب تهران ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 64,160 440,917,476 Rls. 13,260 $
151 12 1396 غرب تهران ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,300 434,949,375 Rls. 11,625 $
152 8 1396 غرب تهران ارمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,925 432,822,228 Rls. 12,574 $
153 11 1396 غرب تهران ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 5,000 432,085,251 Rls. 11,692 $
154 12 1396 غرب تهران ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,130 426,551,364 Rls. 11,436 $
155 3 1396 غرب تهران ارمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,735 425,924,832 Rls. 13,128 $
156 10 1396 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,607 417,891,360 Rls. 11,686 $
157 1 1396 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,905 413,521,856 Rls. 12,752 $
158 12 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 22,000 408,925,000 Rls. 11,000 $
159 3 1396 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,087 391,599,080 Rls. 12,070 $
160 6 1396 غرب تهران ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 17,600 388,672,425 Rls. 11,675 $
161 6 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 16,080 382,365,852 Rls. 11,472 $
162 12 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 6,912 382,188,356 Rls. 10,236 $
163 2 1396 غرب تهران ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 669 378,215,420 Rls. 11,660 $
164 7 1396 غرب تهران ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 377,681,920 Rls. 11,264 $
165 9 1396 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 7,560 376,856,315 Rls. 10,695 $
166 8 1396 غرب تهران ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,240 372,579,400 Rls. 10,600 $
167 7 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 22,000 371,327,000 Rls. 11,000 $
168 6 1396 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 7,980 370,011,488 Rls. 11,114 $
169 2 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 7,680 368,949,812 Rls. 11,374 $
170 6 1396 غرب تهران ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,950 355,737,525 Rls. 10,725 $
171 12 1396 غرب تهران ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,900 355,442,500 Rls. 9,500 $
172 8 1396 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 5,000 349,650,000 Rls. 10,000 $
173 5 1396 غرب تهران ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 110,212 347,245,444 Rls. 10,576 $
174 10 1396 غرب تهران ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 44,475 344,011,200 Rls. 9,620 $
175 7 1396 غرب تهران ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 6,600 341,150,000 Rls. 10,000 $
176 9 1396 غرب تهران ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 5,900 339,412,416 Rls. 9,632 $
177 10 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 22,000 321,675,200 Rls. 8,800 $
178 9 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 6,144 320,855,754 Rls. 9,099 $
179 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,000 318,941,000 Rls. 9,800 $
180 8 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 6,144 315,686,302 Rls. 9,099 $
181 11 1396 غرب تهران ارمنستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 502 314,217,920 Rls. 8,480 $
182 8 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 22,000 307,692,000 Rls. 8,800 $
183 6 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 6,144 303,354,957 Rls. 9,099 $
184 5 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 6,144 298,787,022 Rls. 9,100 $
185 4 1396 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 6,144 295,899,505 Rls. 9,099 $
186 4 1396 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,000 292,455,000 Rls. 9,000 $
187 5 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 22,000 289,616,800 Rls. 8,800 $
188 3 1396 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,860 289,157,310 Rls. 8,910 $
189 3 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 22,000 285,568,800 Rls. 8,800 $
190 4 1396 غرب تهران ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,910 284,554,350 Rls. 8,730 $
191 6 1396 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 8,100 284,237,100 Rls. 8,505 $
192 6 1396 غرب تهران ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 9,020 283,940,271 Rls. 8,529 $
193 2 1396 غرب تهران ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 40,550 281,051,496 Rls. 8,664 $
194 6 1396 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 21,000 279,644,400 Rls. 8,400 $
195 4 1396 غرب تهران ارمنستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 38,252 270,939,064 Rls. 8,296 $
196 8 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 23,000 267,200,775 Rls. 7,762 $
197 7 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 226,440 261,320,900 Rls. 7,660 $
198 7 1396 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 22,300 260,671,166 Rls. 7,680 $
199 4 1396 غرب تهران ارمنستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 3,965 257,685,350 Rls. 7,930 $
200 11 1396 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 149,940 254,284,800 Rls. 6,900 $
مجموع کل
44,253,707,898 ريال
مجموع کل
1,298,773 دلار