آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 تبريز ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 12,720 658,929,858 Rls. 20,301 $
202 7 1396 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 4,950 656,713,750 Rls. 19,250 $
203 9 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 52,900 652,937,994 Rls. 18,514 $
204 11 1396 تبريز ارمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 44,203 649,591,717 Rls. 17,679 $
205 3 1396 تبريز ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 10,617 646,370,456 Rls. 19,923 $
206 3 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 53,600 643,496,748 Rls. 19,832 $
207 12 1396 تبريز ارمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 26,130 642,520,786 Rls. 17,218 $
208 12 1396 تبريز ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,412 641,884,050 Rls. 17,118 $
209 12 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 49,140 641,642,746 Rls. 17,198 $
210 10 1396 تبريز ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 21,820 640,881,537 Rls. 17,783 $
211 3 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 56,320 639,663,522 Rls. 19,711 $
212 11 1396 تبريز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 14,140 628,732,272 Rls. 16,968 $
213 4 1396 تبريز ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 21,500 628,681,500 Rls. 19,350 $
214 11 1396 تبريز ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 14,040 615,861,792 Rls. 16,848 $
215 3 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 93,565 615,222,037 Rls. 18,961 $
216 12 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 29,777 610,375,664 Rls. 16,376 $
217 11 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,726 604,749,376 Rls. 16,544 $
218 7 1396 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,900 600,155,400 Rls. 17,700 $
219 7 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,940 597,504,600 Rls. 17,820 $
220 2 1396 تبريز ارمنستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 6,100 593,585,700 Rls. 18,300 $
221 9 1396 تبريز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,000 593,089,200 Rls. 16,830 $
222 6 1396 تبريز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,000 582,330,000 Rls. 17,625 $
223 6 1396 تبريز ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,600 568,163,978 Rls. 17,098 $
224 2 1396 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 11,560 562,457,580 Rls. 17,340 $
225 8 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 74,960 555,454,842 Rls. 15,937 $
226 11 1396 تبريز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,000 554,280,000 Rls. 15,000 $
227 11 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 40,500 550,155,960 Rls. 14,985 $
228 6 1396 تبريز ارمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 23,470 541,052,728 Rls. 16,312 $
229 12 1396 تبريز ارمنستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 17,000 540,646,750 Rls. 14,450 $
230 6 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 78,720 539,161,930 Rls. 16,258 $
231 12 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 40,580 529,225,994 Rls. 14,202 $
232 8 1396 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,905 528,566,134 Rls. 15,102 $
233 4 1396 تبريز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 13,700 511,958,725 Rls. 15,755 $
234 8 1396 تبريز ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 14,150 505,184,020 Rls. 14,740 $
235 11 1396 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 9,100 498,962,100 Rls. 13,650 $
236 6 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 42,240 493,865,463 Rls. 14,784 $
237 1 1396 تبريز ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 13,490 472,297,842 Rls. 14,569 $
238 4 1396 تبريز ارمنستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,796 468,395,370 Rls. 14,388 $
239 10 1396 تبريز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 21,745 468,259,330 Rls. 13,045 $
240 3 1396 تبريز ارمنستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 6,850 466,706,940 Rls. 14,385 $
241 4 1396 تبريز ارمنستان 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,825 464,249,610 Rls. 14,289 $
242 5 1396 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 3,600 460,754,000 Rls. 14,000 $
243 5 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 86,930 455,644,931 Rls. 13,909 $
244 8 1396 تبريز ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 18,580 455,054,120 Rls. 12,913 $
245 9 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 36,508 450,670,872 Rls. 12,776 $
246 2 1396 تبريز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 115,000 447,630,600 Rls. 13,800 $
247 12 1396 تبريز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 39,435 442,104,800 Rls. 11,830 $
248 6 1396 تبريز ارمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,995 418,108,815 Rls. 12,585 $
249 11 1396 تبريز ارمنستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 6,000 417,958,422 Rls. 11,382 $
250 8 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 32,000 411,726,380 Rls. 11,840 $
251 7 1396 تبريز ارمنستان 28011000 کلر 36,400 390,926,214 Rls. 11,466 $
252 5 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,980 389,948,460 Rls. 11,940 $
253 11 1396 تبريز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 19,116 389,328,152 Rls. 10,523 $
254 9 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 52,980 384,480,567 Rls. 10,871 $
255 12 1396 تبريز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 18,500 380,844,750 Rls. 10,250 $
256 5 1396 تبريز ارمنستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 3,000 377,742,750 Rls. 11,550 $
257 6 1396 تبريز ارمنستان 25151120 ک کک ک تراورتن 93,527 373,710,520 Rls. 11,224 $
258 7 1396 تبريز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 22,000 373,362,000 Rls. 11,000 $
259 3 1396 تبريز ارمنستان 28011000 کلر 36,400 372,091,633 Rls. 11,466 $
260 10 1396 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,852 371,760,960 Rls. 10,396 $
261 10 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 29,670 371,331,840 Rls. 10,384 $
262 11 1396 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 369,520,000 Rls. 10,000 $
263 9 1396 تبريز ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 990 367,492,014 Rls. 10,326 $
264 8 1396 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,471 366,954,120 Rls. 10,413 $
265 2 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 32,110 364,612,526 Rls. 11,238 $
266 12 1396 تبريز ارمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 2,400 361,872,000 Rls. 9,600 $
267 6 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,600 356,832,000 Rls. 10,800 $
268 3 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,400 354,288,480 Rls. 10,920 $
269 5 1396 تبريز ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 54,160 354,260,560 Rls. 10,832 $
270 2 1396 تبريز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 72,335 351,940,926 Rls. 10,850 $
271 1 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 28,000 349,918,024 Rls. 10,788 $
272 9 1396 تبريز ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,500 348,984,900 Rls. 9,900 $
273 12 1396 تبريز ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,780 348,701,500 Rls. 9,380 $
274 6 1396 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 348,274,500 Rls. 10,500 $
275 4 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 52,800 343,516,790 Rls. 10,560 $
276 11 1396 تبريز ارمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 25,805 340,275,106 Rls. 9,289 $
277 2 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,040 339,031,524 Rls. 10,452 $
278 3 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,459 336,733,650 Rls. 10,377 $
279 11 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,000 328,986,000 Rls. 9,000 $
280 4 1396 تبريز ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 3,340 325,599,900 Rls. 10,020 $
281 6 1396 تبريز ارمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 5,000 322,140,000 Rls. 9,750 $
282 11 1396 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,500 321,675,200 Rls. 8,800 $
283 11 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 41,950 320,019,227 Rls. 8,669 $
284 2 1396 تبريز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 16,413 319,403,867 Rls. 9,846 $
285 4 1396 تبريز ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,829 319,300,920 Rls. 9,816 $
286 12 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 41,840 318,620,947 Rls. 8,533 $
287 2 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 6,000 315,268,200 Rls. 9,720 $
288 12 1396 تبريز ارمنستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 19,340 307,551,300 Rls. 8,220 $
289 7 1396 تبريز ارمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 23,925 301,240,310 Rls. 8,882 $
290 6 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 25,810 301,054,422 Rls. 9,033 $
291 12 1396 تبريز ارمنستان 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 18,750 298,160,135 Rls. 7,969 $
292 3 1396 تبريز ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 9,832 287,096,956 Rls. 8,849 $
293 9 1396 تبريز ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 4,000 284,712,000 Rls. 8,000 $
294 10 1396 تبريز ارمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 21,985 283,040,400 Rls. 7,915 $
295 12 1396 تبريز ارمنستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 6,800 282,408,420 Rls. 7,548 $
296 5 1396 تبريز ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 9,530 280,973,943 Rls. 8,577 $
297 5 1396 تبريز ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 22,490 279,110,346 Rls. 8,546 $
298 6 1396 تبريز ارمنستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 2,750 275,715,000 Rls. 8,250 $
299 7 1396 تبريز ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 39,970 272,715,310 Rls. 7,994 $
300 6 1396 تبريز ارمنستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 6,227 271,576,906 Rls. 8,220 $
مجموع کل
44,358,725,116 ريال
مجموع کل
1,288,625 دلار