آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 8,010 1,738,293,000 Rls. 53,400 $
102 6 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 17,000 1,685,040,000 Rls. 51,000 $
103 12 1396 تبريز ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 25,787 1,678,162,648 Rls. 44,852 $
104 5 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 7,260 1,650,297,000 Rls. 50,400 $
105 10 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,670 1,629,765,000 Rls. 45,300 $
106 12 1396 تبريز ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 21,535 1,623,523,650 Rls. 43,070 $
107 12 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,376 1,623,417,644 Rls. 43,388 $
108 8 1396 تبريز ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,000 1,607,392,500 Rls. 45,900 $
109 5 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 16,200 1,592,087,400 Rls. 48,600 $
110 12 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 77,070 1,583,045,164 Rls. 42,388 $
111 10 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 79,395 1,571,769,142 Rls. 43,666 $
112 1 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 300,430 1,558,927,800 Rls. 48,069 $
113 6 1396 تبريز ارمنستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 15,868 1,537,888,140 Rls. 46,017 $
114 9 1396 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,842 1,537,631,186 Rls. 43,433 $
115 4 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,600 1,521,088,500 Rls. 46,800 $
116 11 1396 تبريز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 117,840 1,515,555,165 Rls. 41,242 $
117 1 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 35,814 1,509,462,098 Rls. 46,557 $
118 4 1396 تبريز ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,468 1,460,879,960 Rls. 44,888 $
119 1 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 80,660 1,447,563,486 Rls. 44,632 $
120 6 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 14,261 1,429,807,860 Rls. 42,783 $
121 5 1396 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,125 1,427,930,612 Rls. 43,579 $
122 6 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 14,250 1,417,974,750 Rls. 42,750 $
123 10 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 12,800 1,393,497,600 Rls. 38,400 $
124 2 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 14,300 1,391,461,500 Rls. 42,900 $
125 3 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,583 1,322,160,579 Rls. 40,749 $
126 8 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 34,000 1,313,754,200 Rls. 37,400 $
127 2 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 202,000 1,310,652,804 Rls. 40,400 $
128 1 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 25,000 1,299,977,800 Rls. 40,100 $
129 11 1396 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 1,288,907,100 Rls. 35,100 $
130 12 1396 تبريز ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 42,120 1,284,382,120 Rls. 34,328 $
131 3 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 112,250 1,274,876,307 Rls. 39,286 $
132 9 1396 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 37,471 1,272,909,474 Rls. 36,084 $
133 8 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 103,790 1,255,519,021 Rls. 36,325 $
134 7 1396 تبريز ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,570 1,248,047,340 Rls. 36,770 $
135 4 1396 تبريز ارمنستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 41,170 1,246,082,960 Rls. 38,288 $
136 4 1396 تبريز ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 28,300 1,209,927,600 Rls. 37,240 $
137 12 1396 تبريز ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,670 1,206,616,950 Rls. 32,010 $
138 8 1396 تبريز ارمنستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 22,430 1,202,734,416 Rls. 35,076 $
139 8 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 61,719 1,186,547,747 Rls. 33,944 $
140 12 1396 تبريز ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,183,559,062 Rls. 31,838 $
141 4 1396 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 12,100 1,180,108,500 Rls. 36,300 $
142 6 1396 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 9,200 1,178,173,500 Rls. 35,700 $
143 3 1396 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 17,074 1,163,530,605 Rls. 35,855 $
144 11 1396 تبريز ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,158,363,945 Rls. 31,545 $
145 1 1396 تبريز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 295,250 1,148,836,560 Rls. 35,430 $
146 10 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,141,715,520 Rls. 31,680 $
147 9 1396 تبريز ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,123,991,100 Rls. 31,838 $
148 3 1396 تبريز ارمنستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,060 1,117,009,612 Rls. 34,414 $
149 7 1396 تبريز ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,530 1,115,128,738 Rls. 33,034 $
150 11 1396 تبريز ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 55,090 1,114,406,664 Rls. 30,301 $
151 3 1396 تبريز ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,272 1,097,436,768 Rls. 33,816 $
152 6 1396 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 15,800 1,096,267,200 Rls. 33,180 $
153 1 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,071,096,840 Rls. 33,030 $
154 5 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 92,980 1,065,267,637 Rls. 32,543 $
155 2 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 43,840 1,052,712,389 Rls. 32,451 $
156 5 1396 تبريز ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,050,139,890 Rls. 31,995 $
157 1 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 10,400 1,040,938,800 Rls. 32,100 $
158 12 1396 تبريز ارمنستان 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 988,669,125 Rls. 26,595 $
159 5 1396 تبريز ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 988,112,294 Rls. 30,024 $
160 2 1396 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,407 982,055,884 Rls. 30,274 $
161 10 1396 تبريز ارمنستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 68,010 981,254,713 Rls. 27,203 $
162 10 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,977 975,175,200 Rls. 27,270 $
163 8 1396 تبريز ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 13,891 971,397,630 Rls. 27,782 $
164 8 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,196 964,802,100 Rls. 27,588 $
165 7 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 81,699 960,563,440 Rls. 28,594 $
166 9 1396 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 17,000 960,268,800 Rls. 27,200 $
167 6 1396 تبريز ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 19,213 955,864,905 Rls. 28,818 $
168 12 1396 تبريز ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,480 952,621,286 Rls. 25,709 $
169 4 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 932,599,485 Rls. 28,732 $
170 12 1396 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 16,600 927,685,500 Rls. 24,900 $
171 5 1396 تبريز ارمنستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 9,240 908,079,480 Rls. 27,720 $
172 11 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 70,230 904,422,284 Rls. 24,581 $
173 5 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 74,500 901,391,965 Rls. 27,565 $
174 6 1396 تبريز ارمنستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 22,561 883,985,200 Rls. 26,755 $
175 7 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,700 881,057,700 Rls. 26,100 $
176 7 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 68,000 854,833,015 Rls. 25,160 $
177 12 1396 تبريز ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,392 835,924,320 Rls. 22,176 $
178 8 1396 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 68,100 819,965,474 Rls. 23,834 $
179 11 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 812,944,000 Rls. 22,000 $
180 3 1396 تبريز ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 1,168 808,504,480 Rls. 24,920 $
181 11 1396 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 62,940 805,211,512 Rls. 22,028 $
182 4 1396 تبريز ارمنستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 8,200 800,023,500 Rls. 24,600 $
183 3 1396 تبريز ارمنستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 7,905 769,540,350 Rls. 23,715 $
184 9 1396 تبريز ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,090 763,625,520 Rls. 21,630 $
185 6 1396 تبريز ارمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,555 757,464,300 Rls. 22,665 $
186 9 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 7,130 753,740,820 Rls. 21,390 $
187 4 1396 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 62,500 752,186,875 Rls. 23,125 $
188 11 1396 تبريز ارمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 24,730 744,767,560 Rls. 20,155 $
189 5 1396 تبريز ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 2,624 735,345,000 Rls. 22,500 $
190 2 1396 تبريز ارمنستان 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,535 733,205,985 Rls. 22,605 $
191 6 1396 تبريز ارمنستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,218 720,883,314 Rls. 21,654 $
192 1 1396 تبريز ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,392 718,945,920 Rls. 22,176 $
193 7 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,000 706,335,300 Rls. 20,900 $
194 3 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 7,250 705,809,250 Rls. 21,750 $
195 4 1396 تبريز ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,810 705,258,015 Rls. 21,637 $
196 1 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 108,050 700,839,312 Rls. 21,610 $
197 12 1396 تبريز ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,470 694,572,060 Rls. 18,564 $
198 11 1396 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 23,000 685,204,730 Rls. 18,745 $
199 8 1396 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 12,950 679,195,125 Rls. 19,425 $
200 12 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 6,040 677,877,480 Rls. 18,120 $
مجموع کل
111,916,451,761 ريال
مجموع کل
3,274,658 دلار