آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 151,813 440,591,587,664 Rls. 12,428,912 $
2 11 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 164,564 244,814,773,658 Rls. 6,645,996 $
3 12 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 143,357 206,502,262,204 Rls. 5,510,148 $
4 7 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 102,021 198,972,110,703 Rls. 5,888,987 $
5 2 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 156,389 195,243,562,917 Rls. 6,018,392 $
6 7 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 143,599 188,302,548,406 Rls. 5,569,006 $
7 5 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 140,271 174,290,477,312 Rls. 5,318,912 $
8 12 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 46,166 172,980,240,896 Rls. 4,634,337 $
9 4 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 134,769 158,569,944,120 Rls. 4,871,678 $
10 4 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 80,914 158,352,141,144 Rls. 4,861,670 $
11 8 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 104,380 143,579,653,195 Rls. 4,120,847 $
12 3 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 103,449 135,183,844,110 Rls. 4,165,907 $
13 10 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 85,982 125,917,351,708 Rls. 3,485,172 $
14 9 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 91,612 125,303,315,228 Rls. 3,553,298 $
15 11 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52,604 122,520,153,082 Rls. 3,333,176 $
16 3 1396 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 42,059 121,750,113,924 Rls. 3,751,655 $
17 12 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51,476 117,102,695,540 Rls. 3,139,788 $
18 6 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 79,973 97,681,828,006 Rls. 2,953,930 $
19 8 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43,141 94,123,424,755 Rls. 2,694,639 $
20 2 1396 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 32,500 90,255,564,821 Rls. 2,781,762 $
21 1 1396 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 92,289 87,371,776,912 Rls. 2,694,499 $
22 5 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42,310 79,209,942,039 Rls. 2,416,512 $
23 8 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 22,121 74,804,574,267 Rls. 2,156,195 $
24 5 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 14,827 74,663,842,309 Rls. 2,277,224 $
25 8 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 21,940 72,166,815,619 Rls. 2,096,600 $
26 10 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 20,358 71,133,187,656 Rls. 1,989,183 $
27 6 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 21,544 69,799,545,303 Rls. 2,100,065 $
28 3 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 33,050 55,781,692,522 Rls. 1,719,186 $
29 6 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,631 51,153,404,188 Rls. 1,540,114 $
30 5 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,230 49,340,688,548 Rls. 1,506,172 $
31 9 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 13,023 44,743,509,133 Rls. 1,269,283 $
32 11 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,501 44,589,876,795 Rls. 1,219,836 $
33 10 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39,664 40,553,262,549 Rls. 1,121,782 $
34 8 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 40,065,665,400 Rls. 1,152,265 $
35 1 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 15,650 30,991,309,888 Rls. 955,696 $
36 2 1396 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,382 29,618,083,777 Rls. 913,050 $
37 4 1396 غرب تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,025 25,492,569,057 Rls. 782,101 $
38 5 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 94,000 24,701,704,000 Rls. 753,695 $
39 7 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10,102 22,299,416,813 Rls. 665,964 $
40 11 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 21,240,576,000 Rls. 576,000 $
41 10 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 20,756,160,000 Rls. 576,000 $
42 12 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 18,507 20,168,120,141 Rls. 538,107 $
43 6 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19,976 19,764,520,111 Rls. 596,456 $
44 10 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19,096 19,695,573,819 Rls. 547,591 $
45 7 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 17,748 19,651,374,608 Rls. 576,284 $
46 6 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,000 18,657,507,000 Rls. 561,000 $
47 1 1396 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 7,242 17,774,455,149 Rls. 548,290 $
48 8 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 12,174 17,651,504,313 Rls. 507,752 $
49 11 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 14,132 17,402,412,272 Rls. 471,533 $
50 9 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 14,531 15,273,045,034 Rls. 432,528 $
51 10 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 15,740 14,354,988,867 Rls. 400,923 $
52 9 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,601,280,000 Rls. 384,000 $
53 12 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,975 13,312,991,375 Rls. 354,225 $
54 3 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,050 12,464,515,500 Rls. 384,150 $
55 2 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 12,458,496,000 Rls. 384,000 $
56 4 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 12,411,030,000 Rls. 381,354 $
57 4 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,795,685,000 Rls. 363,000 $
58 3 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,777,172,000 Rls. 363,000 $
59 2 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,775,357,000 Rls. 363,000 $
60 1 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,774,994,000 Rls. 363,000 $
61 2 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11,977 11,769,504,360 Rls. 362,864 $
62 6 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,900 10,514,196,657 Rls. 315,827 $
63 11 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,454,444,000 Rls. 286,000 $
64 10 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,307,154,000 Rls. 286,000 $
65 9 1396 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,096,944,000 Rls. 286,000 $
66 1 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,620 9,788,716,080 Rls. 301,860 $
67 2 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 13,710 9,743,099,100 Rls. 300,300 $
68 5 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 8,988 8,931,397,230 Rls. 273,368 $
69 1 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 9,000 8,755,560,000 Rls. 270,000 $
70 3 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,350 8,374,164,000 Rls. 258,000 $
71 1 1396 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,516 8,284,705,440 Rls. 255,480 $
72 1 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 8,250 8,025,930,000 Rls. 247,500 $
73 10 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,000 7,748,385,000 Rls. 215,000 $
74 3 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,766 7,444,535,352 Rls. 229,458 $
75 7 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,157,635,200 Rls. 209,809 $
76 12 1396 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,137,600,000 Rls. 192,000 $
77 12 1396 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 9,070 6,016,695,878 Rls. 159,986 $
78 4 1396 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,304 5,918,527,445 Rls. 182,131 $
79 10 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 29,846 5,495,385,095 Rls. 151,605 $
80 7 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 23,850 5,240,781,500 Rls. 153,100 $
81 12 1396 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 69,134 5,227,110,240 Rls. 140,560 $
82 2 1396 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 5,860 5,158,491,000 Rls. 159,000 $
83 6 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 32,491 4,847,197,824 Rls. 145,210 $
84 11 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 9,450 4,530,641,156 Rls. 122,300 $
85 5 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,562 4,492,998,596 Rls. 137,126 $
86 12 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 32,008 4,356,675,925 Rls. 115,915 $
87 5 1396 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 10,554 4,247,945,338 Rls. 129,434 $
88 7 1396 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,430 4,195,995,100 Rls. 124,300 $
89 9 1396 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 11,588 4,073,066,120 Rls. 115,880 $
90 11 1396 غرب تهران آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 725 4,066,596,000 Rls. 110,042 $
91 5 1396 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 12,421 4,056,574,390 Rls. 124,210 $
92 10 1396 غرب تهران آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 6,098 3,944,550,654 Rls. 109,286 $
93 2 1396 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 4,000 3,892,440,000 Rls. 120,000 $
94 11 1396 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 10,100 3,732,152,000 Rls. 101,000 $
95 8 1396 غرب تهران آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 7,625 3,588,355,812 Rls. 104,246 $
96 2 1396 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,306 3,555,097,440 Rls. 109,560 $
97 2 1396 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,254 3,450,951,150 Rls. 106,350 $
98 5 1396 غرب تهران آلمان 13012000 صمغ عربي طبيعي 7,765 3,375,993,489 Rls. 103,371 $
99 3 1396 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 21,229 3,169,917,028 Rls. 97,687 $
100 9 1396 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 44,927 3,169,499,616 Rls. 89,854 $
مجموع کل
4,882,617,827,572 ريال
مجموع کل
142,031,446 دلار