آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 533,000 156,793,155,250 Rls. 4,349,750 $
2 8 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 385,000 115,423,519,500 Rls. 3,310,000 $
3 9 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 360,500 102,713,413,500 Rls. 2,907,500 $
4 12 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 304,000 90,547,392,000 Rls. 2,432,000 $
5 11 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 214,000 64,390,935,750 Rls. 1,748,750 $
6 7 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 194,500 52,699,634,000 Rls. 1,544,000 $
7 10 1396 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 1,000,000 49,024,600,000 Rls. 1,360,000 $
8 8 1396 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 500,000 23,725,575,000 Rls. 675,000 $
9 9 1396 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 22,947,948,000 Rls. 648,000 $
10 11 1396 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,032 17,901,756,972 Rls. 486,432 $
11 10 1396 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,000 13,656,492,000 Rls. 378,000 $
12 7 1396 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 300,000 13,210,820,000 Rls. 394,000 $
13 4 1396 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,300 12,318,936,875 Rls. 378,875 $
14 5 1396 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 300,000 12,166,260,000 Rls. 372,000 $
15 8 1396 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,388,276,000 Rls. 324,000 $
16 6 1396 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 200,000 8,788,824,000 Rls. 264,000 $
17 5 1396 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,375 6,111,746,875 Rls. 186,875 $
18 11 1396 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 30,516 4,446,763,728 Rls. 120,714 $
19 6 1396 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 29,016 3,790,084,480 Rls. 114,712 $
20 12 1396 شهيدرجايي آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 20,509 3,212,853,802 Rls. 86,138 $
21 9 1396 شهيدرجايي آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,437,008,350 Rls. 69,029 $
22 12 1396 شهيدرجايي آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,408,510,000 Rls. 65,000 $
23 9 1396 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,516 2,139,404,694 Rls. 60,713 $
24 8 1396 شهيدرجايي آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 38,000 2,137,059,200 Rls. 60,800 $
25 10 1396 شهيدرجايي آلمان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 39,150 2,131,071,525 Rls. 58,725 $
26 11 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 54,000 1,991,358,000 Rls. 54,000 $
27 5 1396 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,536 1,958,169,225 Rls. 59,775 $
28 5 1396 شهيدرجايي آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 7,200 1,954,450,800 Rls. 59,760 $
29 1 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 60,200 1,952,116,000 Rls. 60,200 $
30 8 1396 شهيدرجايي آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 6,932 1,949,194,825 Rls. 55,455 $
31 11 1396 شهيدرجايي آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,612,050,000 Rls. 44,000 $
32 9 1396 شهيدرجايي آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,026 1,554,364,512 Rls. 44,028 $
33 12 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 39,000 1,451,933,000 Rls. 39,000 $
34 7 1396 شهيدرجايي آلمان 94069090 ک ک ک ساير 41,847 1,434,222,231 Rls. 41,847 $
35 8 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,000 1,381,107,200 Rls. 39,600 $
36 5 1396 شهيدرجايي آلمان 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 22,154 1,379,727,853 Rls. 41,923 $
37 6 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 39,120 1,297,571,280 Rls. 39,120 $
38 9 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,000 1,287,717,600 Rls. 36,400 $
39 5 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,800 1,267,169,200 Rls. 38,800 $
40 11 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 34,000 1,249,653,000 Rls. 34,000 $
41 9 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,680 1,234,226,520 Rls. 34,680 $
42 4 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 36,500 1,187,892,500 Rls. 36,500 $
43 6 1396 شهيدرجايي آلمان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 151,100 1,106,659,422 Rls. 33,242 $
44 11 1396 شهيدرجايي آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,219 1,067,295,865 Rls. 29,065 $
45 6 1396 شهيدرجايي آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,000 1,008,337,600 Rls. 30,400 $
46 8 1396 شهيدرجايي آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,700 961,357,650 Rls. 28,050 $
47 10 1396 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 95,990 890,778,825 Rls. 24,547 $
48 12 1396 شهيدرجايي آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 820,578,000 Rls. 22,000 $
49 8 1396 شهيدرجايي آلمان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 105,990 819,604,382 Rls. 23,318 $
50 5 1396 شهيدرجايي آلمان 25151120 ک کک ک تراورتن 120,440 792,760,168 Rls. 24,088 $
51 8 1396 شهيدرجايي آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,000 732,992,000 Rls. 20,800 $
52 12 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 673,470,000 Rls. 18,000 $
53 7 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 616,914,000 Rls. 18,000 $
54 8 1396 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 616,914,000 Rls. 18,000 $
55 10 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 612,952,000 Rls. 17,000 $
56 12 1396 شهيدرجايي آلمان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 20,100 599,767,920 Rls. 16,080 $
57 12 1396 شهيدرجايي آلمان 26159090 سايرسنگهاي نيوبيوم وتانتال وكنستانتره آن 16,000 596,784,000 Rls. 16,000 $
58 12 1396 شهيدرجايي آلمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 71,430 534,510,690 Rls. 14,286 $
59 4 1396 شهيدرجايي آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 8,064 524,079,360 Rls. 16,128 $
60 1 1396 شهيدرجايي آلمان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 19,660 510,184,864 Rls. 15,728 $
61 10 1396 شهيدرجايي آلمان 39241010 ظروف ملامين 12,804 455,681,556 Rls. 12,804 $
62 4 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 442,612,000 Rls. 13,600 $
63 7 1396 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,750 437,459,204 Rls. 13,047 $
64 5 1396 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 428,108,450 Rls. 13,090 $
65 12 1396 شهيدرجايي آلمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,000 343,236,775 Rls. 9,233 $
66 7 1396 شهيدرجايي آلمان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 48,270 327,676,068 Rls. 9,654 $
67 10 1396 شهيدرجايي آلمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 43,210 309,037,920 Rls. 8,642 $
68 7 1396 شهيدرجايي آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,400 287,339,584 Rls. 8,512 $
69 6 1396 شهيدرجايي آلمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,300 281,239,951 Rls. 8,479 $
70 9 1396 شهيدرجايي آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 126,000 235,332,720 Rls. 6,678 $
71 10 1396 شهيدرجايي آلمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 211,200 226,575,360 Rls. 6,336 $
72 6 1396 شهيدرجايي آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 126,000 215,366,317 Rls. 6,493 $
73 6 1396 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,020 209,800,559 Rls. 6,325 $
74 11 1396 شهيدرجايي آلمان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 78,000 201,774,300 Rls. 5,460 $
75 10 1396 شهيدرجايي آلمان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 3,500 199,298,400 Rls. 5,600 $
76 7 1396 شهيدرجايي آلمان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 16,800 168,991,200 Rls. 5,040 $
77 5 1396 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,820 164,555,000 Rls. 5,000 $
78 4 1396 شهيدرجايي آلمان 25151110 ک کک ک مرمر 22,930 149,480,670 Rls. 4,586 $
79 12 1396 شهيدرجايي آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,907 140,306,250 Rls. 3,750 $
80 10 1396 شهيدرجايي آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,880 138,085,320 Rls. 3,880 $
81 9 1396 شهيدرجايي آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,213 133,837,464 Rls. 3,791 $
82 5 1396 شهيدرجايي آلمان 25151110 ک کک ک مرمر 26,740 131,183,246 Rls. 3,986 $
83 1 1396 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,220 117,097,508 Rls. 3,611 $
84 12 1396 شهيدرجايي آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 23,064 107,351,118 Rls. 2,869 $
85 6 1396 شهيدرجايي آلمان 69074090 ک ک ک سا?ر 18,000 60,238,528 Rls. 1,823 $
86 9 1396 شهيدرجايي آلمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,000 53,934,030 Rls. 1,530 $
87 6 1396 شهيدرجايي آلمان 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 740 23,218,300 Rls. 700 $
88 5 1396 شهيدرجايي آلمان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 23,000 3,821,103 Rls. 117 $
مجموع کل
842,133,544,894 ريال
مجموع کل
23,713,469 دلار