آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 1,940 188,789,160 Rls. 5,820 $
202 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 1,400 186,595,600 Rls. 5,600 $
203 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,580 178,092,630 Rls. 5,490 $
204 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 1,370 177,857,040 Rls. 5,480 $
205 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 595 176,034,070 Rls. 5,065 $
206 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 294 175,920,745 Rls. 5,005 $
207 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 306 173,798,247 Rls. 4,945 $
208 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,150 173,775,000 Rls. 4,931 $
209 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 590 173,079,450 Rls. 5,310 $
210 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 48 172,514,880 Rls. 5,083 $
211 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03063300 -- خرچنگ­ها 1,300 172,169,200 Rls. 5,200 $
212 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 450 163,295,000 Rls. 5,000 $
213 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 632 162,450,000 Rls. 5,000 $
214 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 1,962 151,603,740 Rls. 4,606 $
215 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08107000 خرمالوها 1,080 143,669,376 Rls. 3,888 $
216 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 277 143,093,250 Rls. 4,397 $
217 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69141000 ساير ا شياءکه درجاي ديگرذکرنشده, ا زچيني. 500 142,477,480 Rls. 3,880 $
218 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 400 140,509,920 Rls. 3,980 $
219 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 75 136,002,720 Rls. 4,158 $
220 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08071900 خربزه وهمانند 10,800 130,024,099 Rls. 3,918 $
221 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,150 129,680,000 Rls. 4,000 $
222 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 320 126,136,500 Rls. 3,500 $
223 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 200 120,598,000 Rls. 3,718 $
224 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 60 120,312,000 Rls. 3,600 $
225 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 5,400 120,237,960 Rls. 3,386 $
226 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 28 119,802,000 Rls. 3,530 $
227 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 115,299,600 Rls. 3,120 $
228 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 230 113,457,450 Rls. 3,496 $
229 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,120 113,085,000 Rls. 3,000 $
230 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 13019040 كتيرا 1,000 112,579,500 Rls. 3,300 $
231 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,030 111,046,110 Rls. 3,090 $
232 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 204 110,785,200 Rls. 3,353 $
233 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 247 110,320,525 Rls. 3,395 $
234 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 120 103,453,788 Rls. 3,188 $
235 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,030 100,236,510 Rls. 3,089 $
236 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,500 97,977,000 Rls. 3,000 $
237 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 62021990 پالتو نيم پالتو ومانتو، باراني ، ردا شنل از ساير مواد نسجي بجز البسه محلي 190 97,170,640 Rls. 2,941 $
238 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 920 93,458,880 Rls. 2,880 $
239 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 400 91,914,210 Rls. 2,829 $
240 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 300 90,234,000 Rls. 2,700 $
241 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 330 89,812,250 Rls. 2,750 $
242 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 164 89,399,750 Rls. 2,755 $
243 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 169 87,872,500 Rls. 2,500 $
244 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 880 87,225,600 Rls. 2,640 $
245 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 950 86,927,500 Rls. 2,679 $
246 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,300 86,630,040 Rls. 2,671 $
247 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 48 86,055,000 Rls. 2,500 $
248 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,010 85,127,264 Rls. 2,623 $
249 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03063300 -- خرچنگ­ها 650 84,913,400 Rls. 2,600 $
250 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 850 84,580,950 Rls. 2,550 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 720 84,384,180 Rls. 2,592 $
252 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 570 83,922,750 Rls. 2,250 $
253 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 550 81,518,800 Rls. 2,200 $
254 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 800 80,208,000 Rls. 2,400 $
255 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2 79,388,210 Rls. 2,189 $
256 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 240 77,877,600 Rls. 240 $
257 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 540 76,091,580 Rls. 2,342 $
258 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 500 73,442,000 Rls. 2,000 $
259 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 2,000 70,480,000 Rls. 2,000 $
260 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 912 67,820,500 Rls. 2,090 $
261 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 390 67,122,900 Rls. 1,950 $
262 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 500 64,878,000 Rls. 2,000 $
263 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 250 64,878,000 Rls. 2,000 $
264 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 400 64,876,000 Rls. 2,000 $
265 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 3,410 62,963,760 Rls. 1,807 $
266 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 44069000 تراورس چوب? برا? راه آهن ?ا تراموا? ?ا همانند آغشته شده 1,200 62,951,060 Rls. 1,940 $
267 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,100 62,806,622 Rls. 1,673 $
268 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 420 62,758,800 Rls. 1,755 $
269 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,900 62,054,190 Rls. 1,710 $
270 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 400 61,509,640 Rls. 1,660 $
271 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 470 60,810,660 Rls. 1,692 $
272 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 99 60,484,644 Rls. 1,782 $
273 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 335 59,764,804 Rls. 1,843 $
274 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 74 58,930,572 Rls. 1,631 $
275 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 128 58,775,220 Rls. 1,812 $
276 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 800 58,383,000 Rls. 1,799 $
277 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 520 58,186,440 Rls. 1,560 $
278 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 200 56,401,600 Rls. 1,600 $
279 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 500 55,948,500 Rls. 1,500 $
280 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 630 55,762,500 Rls. 1,500 $
281 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 70 54,716,363 Rls. 1,575 $
282 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 540 53,733,780 Rls. 1,620 $
283 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 550 53,608,500 Rls. 1,650 $
284 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 53,524,350 Rls. 1,650 $
285 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 550 53,522,700 Rls. 1,650 $
286 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 2,480 52,532,352 Rls. 1,488 $
287 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 703 51,633,000 Rls. 1,500 $
288 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109010 انار تازه 970 51,454,575 Rls. 1,455 $
289 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 680 50,913,000 Rls. 1,500 $
290 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 300 50,635,500 Rls. 1,500 $
291 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 160 49,674,800 Rls. 1,531 $
292 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 504 49,047,768 Rls. 1,512 $
293 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 300 47,852,840 Rls. 1,295 $
294 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 400 46,835,643 Rls. 1,340 $
295 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 250 45,726,100 Rls. 1,297 $
296 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 350 45,431,400 Rls. 1,400 $
297 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 396 44,663,137 Rls. 1,361 $
298 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 616 43,699,040 Rls. 1,347 $
299 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 90 43,246,800 Rls. 1,200 $
300 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 328 42,574,400 Rls. 1,312 $
مجموع کل
9,308,487,314 ريال
مجموع کل
272,839 دلار