آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,944 842,474,530 Rls. 22,507 $
102 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 535 830,443,948 Rls. 25,601 $
103 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 269 797,584,820 Rls. 23,379 $
104 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,479 793,286,073 Rls. 22,437 $
105 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,790 787,434,696 Rls. 24,282 $
106 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,500 786,712,500 Rls. 22,500 $
107 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 244 762,261,060 Rls. 23,340 $
108 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 9 744,911,100 Rls. 22,950 $
109 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 28 743,739,372 Rls. 20,196 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,955 733,696,425 Rls. 21,725 $
111 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,116 730,019,675 Rls. 22,061 $
112 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 160 725,620,000 Rls. 22,365 $
113 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,757 718,465,140 Rls. 22,140 $
114 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 150 697,031,250 Rls. 18,750 $
115 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 690 675,452,340 Rls. 18,613 $
116 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 225 648,628,200 Rls. 19,800 $
117 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,040 613,412,674 Rls. 16,781 $
118 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 654 612,365,022 Rls. 16,693 $
119 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 150 611,156,250 Rls. 18,750 $
120 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 668 590,328,290 Rls. 16,360 $
121 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,320 579,037,616 Rls. 15,524 $
122 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 194 573,481,146 Rls. 16,114 $
123 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 192 568,224,800 Rls. 17,132 $
124 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 55 562,931,600 Rls. 15,400 $
125 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,364 553,141,492 Rls. 14,998 $
126 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,075 550,611,914 Rls. 15,674 $
127 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 24 545,250,342 Rls. 16,809 $
128 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 225 523,581,567 Rls. 15,837 $
129 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 1,750 523,019,145 Rls. 15,935 $
130 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 753 509,573,160 Rls. 15,684 $
131 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 164 507,221,000 Rls. 15,636 $
132 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 10 498,102,603 Rls. 15,309 $
133 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 560 493,360,000 Rls. 14,000 $
134 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,727 492,728,029 Rls. 14,772 $
135 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 404 457,780,086 Rls. 13,950 $
136 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,623 454,865,367 Rls. 13,869 $
137 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 240 450,338,700 Rls. 13,883 $
138 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,083 438,101,865 Rls. 12,549 $
139 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,555 420,763,049 Rls. 12,963 $
140 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 11,000 418,196,388 Rls. 11,212 $
141 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 5,054 410,495,102 Rls. 11,390 $
142 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,542 402,791,662 Rls. 12,415 $
143 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,160 393,913,440 Rls. 12,140 $
144 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 202 390,835,100 Rls. 10,468 $
145 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 81 388,956,752 Rls. 10,526 $
146 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 65 386,473,220 Rls. 10,430 $
147 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 45 379,102,500 Rls. 10,447 $
148 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 504 371,132,864 Rls. 10,016 $
149 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 1,495 361,783,125 Rls. 9,715 $
150 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 252 355,577,390 Rls. 10,955 $
151 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 576 348,932,290 Rls. 9,326 $
152 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 2,850 317,245,735 Rls. 9,188 $
153 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,107 313,805,730 Rls. 9,321 $
154 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,200 311,947,200 Rls. 8,596 $
155 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 14 306,112,807 Rls. 9,373 $
156 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,110 303,491,100 Rls. 9,330 $
157 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,295 298,929,636 Rls. 8,100 $
158 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 465 298,515,250 Rls. 8,030 $
159 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 883 290,604,130 Rls. 8,830 $
160 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 957 290,248,000 Rls. 8,946 $
161 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,020 289,435,200 Rls. 8,920 $
162 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 330 283,476,270 Rls. 7,755 $
163 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,900 279,079,600 Rls. 7,600 $
164 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,500 278,812,500 Rls. 7,500 $
165 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 3,674 270,972,196 Rls. 8,340 $
166 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39269060 پريفرم (PET) 5,198 261,581,510 Rls. 7,026 $
167 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,300 261,174,200 Rls. 8,050 $
168 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 400 259,600,000 Rls. 8,000 $
169 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,130 259,567,416 Rls. 7,668 $
170 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,010 255,411,504 Rls. 7,236 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 1,405 250,581,480 Rls. 6,820 $
172 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 487 248,012,446 Rls. 7,594 $
173 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 243,197,500 Rls. 6,500 $
174 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 948 242,110,473 Rls. 7,461 $
175 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 3,440 239,598,000 Rls. 7,362 $
176 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,504 238,257,640 Rls. 6,761 $
177 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,770 237,392,400 Rls. 7,080 $
178 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,357 228,446,772 Rls. 7,044 $
179 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,250 227,465,000 Rls. 7,000 $
180 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,740 225,858,960 Rls. 6,960 $
181 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 344 225,429,246 Rls. 6,678 $
182 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 778 223,191,888 Rls. 6,322 $
183 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 2 223,050,000 Rls. 6,000 $
184 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 220,296,960 Rls. 6,240 $
185 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 744 217,209,492 Rls. 6,695 $
186 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 2,356 216,260,170 Rls. 6,370 $
187 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,170 215,561,130 Rls. 6,510 $
188 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 4 214,793,280 Rls. 6,240 $
189 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 68 212,027,046 Rls. 6,017 $
190 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 230 211,430,780 Rls. 6,516 $
191 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 323 208,708,630 Rls. 5,710 $
192 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,600 206,627,200 Rls. 6,230 $
193 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,120 205,637,600 Rls. 5,600 $
194 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 150 203,146,796 Rls. 6,259 $
195 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,280 201,417,978 Rls. 5,851 $
196 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,780 199,161,684 Rls. 6,138 $
197 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 640 191,564,800 Rls. 5,120 $
198 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,600 191,502,720 Rls. 5,760 $
199 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 840 189,837,118 Rls. 5,309 $
200 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 2,272 188,844,096 Rls. 5,359 $
مجموع کل
40,731,955,948 ريال
مجموع کل
1,185,623 دلار