آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,860 223,055,482 Rls. 6,800 $
202 8 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 7,900 219,658,640 Rls. 6,320 $
203 8 1396 بيله سوار آذربايجان 63049300 ا شياءبرا ي مبلمان ا زا لياف سنتتيک (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 4,155 218,468,968 Rls. 6,232 $
204 3 1396 بيله سوار آذربايجان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 8,400 218,117,760 Rls. 6,720 $
205 6 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 2,200 217,212,600 Rls. 6,600 $
206 6 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,183 216,392,376 Rls. 6,524 $
207 4 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,800 207,029,225 Rls. 6,370 $
208 10 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 145,500 206,807,250 Rls. 5,725 $
209 1 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 2,100 204,296,400 Rls. 6,300 $
210 11 1396 بيله سوار آذربايجان 70193910 پشم شيشه 4,600 201,778,080 Rls. 5,520 $
211 6 1396 بيله سوار آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 21,790 201,246,092 Rls. 6,045 $
212 5 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 48,900 199,931,043 Rls. 6,117 $
213 4 1396 بيله سوار آذربايجان 63049300 ا شياءبرا ي مبلمان ا زا لياف سنتتيک (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 4,100 199,616,700 Rls. 6,150 $
214 4 1396 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 4,110 193,792,428 Rls. 5,960 $
215 6 1396 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 4,000 192,380,200 Rls. 5,800 $
216 2 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 6,946 191,533,704 Rls. 5,904 $
217 10 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 1,770 191,457,360 Rls. 5,310 $
218 4 1396 بيله سوار آذربايجان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,930 190,391,400 Rls. 5,860 $
219 5 1396 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 4,000 189,422,200 Rls. 5,800 $
220 2 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 51,383 189,373,500 Rls. 5,838 $
221 3 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,750 184,584,400 Rls. 5,688 $
222 2 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 7,280 183,147,755 Rls. 5,645 $
223 9 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 6,400 180,851,360 Rls. 5,120 $
224 9 1396 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 20,417 180,583,380 Rls. 5,104 $
225 9 1396 بيله سوار آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 15,903 180,262,033 Rls. 5,088 $
226 5 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 7,086 179,517,220 Rls. 5,492 $
227 9 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 121,250 176,141,925 Rls. 4,975 $
228 4 1396 بيله سوار آذربايجان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 15,500 176,135,050 Rls. 5,425 $
229 5 1396 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,790 173,655,459 Rls. 5,301 $
230 8 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,850 172,773,769 Rls. 4,973 $
231 8 1396 بيله سوار آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 25,000 172,110,000 Rls. 5,000 $
232 2 1396 بيله سوار آذربايجان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 200 171,921,400 Rls. 5,300 $
233 1 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 6,235 171,888,962 Rls. 5,299 $
234 1 1396 بيله سوار آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 10,750 170,968,018 Rls. 5,271 $
235 12 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,380 170,470,475 Rls. 4,573 $
236 11 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 121,250 170,323,950 Rls. 4,625 $
237 7 1396 بيله سوار آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 24,900 169,031,160 Rls. 4,980 $
238 9 1396 بيله سوار آذربايجان 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 3,250 166,202,152 Rls. 4,713 $
239 5 1396 بيله سوار آذربايجان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 12,539 164,635,152 Rls. 5,016 $
240 5 1396 بيله سوار آذربايجان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 3,140 163,525,000 Rls. 5,000 $
241 5 1396 بيله سوار آذربايجان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 103,150 163,052,884 Rls. 4,976 $
242 12 1396 بيله سوار آذربايجان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,134 159,687,220 Rls. 4,268 $
243 2 1396 بيله سوار آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 23,500 159,517,743 Rls. 4,917 $
244 12 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,500 157,422,330 Rls. 4,225 $
245 12 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 96,612 151,067,500 Rls. 4,040 $
246 7 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,200 150,801,200 Rls. 4,400 $
247 4 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,448 150,752,945 Rls. 4,631 $
248 1 1396 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 18,500 150,025,750 Rls. 4,625 $
249 12 1396 بيله سوار آذربايجان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 1,988 148,300,824 Rls. 3,976 $
250 5 1396 بيله سوار آذربايجان 63049300 ا شياءبرا ي مبلمان ا زا لياف سنتتيک (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 3,010 147,663,075 Rls. 4,515 $
251 6 1396 بيله سوار آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,900 146,930,400 Rls. 4,410 $
252 8 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 26,500 146,121,390 Rls. 4,245 $
253 2 1396 بيله سوار آذربايجان 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 3,325 145,610,561 Rls. 4,489 $
254 12 1396 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 2,700 145,540,125 Rls. 3,915 $
255 3 1396 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 3,300 144,538,020 Rls. 4,455 $
256 8 1396 بيله سوار آذربايجان 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 6,920 142,301,496 Rls. 4,152 $
257 8 1396 بيله سوار آذربايجان 08109020 زرشك تازه 6,300 141,933,220 Rls. 4,095 $
258 7 1396 بيله سوار آذربايجان 63049300 ا شياءبرا ي مبلمان ا زا لياف سنتتيک (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 2,800 141,779,400 Rls. 4,200 $
259 10 1396 بيله سوار آذربايجان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 19,400 140,801,320 Rls. 3,880 $
260 1 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 5,350 138,834,640 Rls. 4,280 $
261 2 1396 بيله سوار آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,030 136,925,019 Rls. 4,221 $
262 2 1396 بيله سوار آذربايجان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 2,100 136,285,800 Rls. 4,200 $
263 1 1396 بيله سوار آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,920 133,116,940 Rls. 4,105 $
264 2 1396 بيله سوار آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,270 132,024,230 Rls. 4,070 $
265 11 1396 بيله سوار آذربايجان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 101,100 130,441,314 Rls. 3,539 $
266 6 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 4,900 130,022,480 Rls. 3,920 $
267 2 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,711 129,473,817 Rls. 3,991 $
268 11 1396 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,300 126,944,935 Rls. 3,445 $
269 3 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 97,000 125,732,525 Rls. 3,875 $
270 2 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 4,500 124,117,425 Rls. 3,825 $
271 12 1396 بيله سوار آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 54,220 123,073,500 Rls. 3,300 $
272 9 1396 بيله سوار آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 9,900 123,046,560 Rls. 3,465 $
273 5 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,395 122,290,472 Rls. 3,736 $
274 5 1396 بيله سوار آذربايجان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 206,720 121,864,166 Rls. 3,722 $
275 2 1396 بيله سوار آذربايجان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 107,100 121,597,529 Rls. 3,749 $
276 8 1396 بيله سوار آذربايجان 08061000 انگور تازه 8,750 120,477,000 Rls. 3,500 $
277 10 1396 بيله سوار آذربايجان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 2,200 118,984,800 Rls. 3,300 $
278 8 1396 بيله سوار آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,850 118,876,635 Rls. 3,465 $
279 10 1396 بيله سوار آذربايجان 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,649 117,936,480 Rls. 3,298 $
280 11 1396 بيله سوار آذربايجان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 175,190 116,242,459 Rls. 3,155 $
281 2 1396 بيله سوار آذربايجان 94043000 کيسه خوا ب 135 113,533,000 Rls. 3,500 $
282 1 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,639 113,013,992 Rls. 3,484 $
283 4 1396 بيله سوار آذربايجان 25202000 ک گچ 191,480 112,122,805 Rls. 3,446 $
284 7 1396 بيله سوار آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 22,000 112,008,600 Rls. 3,300 $
285 1 1396 بيله سوار آذربايجان 17039000 سا?ر ملاسکها بجز ملاس ها? حاصل از استخراج يا تصفيه ن?شکر 57,440 111,712,428 Rls. 3,446 $
286 7 1396 بيله سوار آذربايجان 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 3,680 110,016,330 Rls. 3,210 $
287 7 1396 بيله سوار آذربايجان 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 2,200 108,274,980 Rls. 3,190 $
288 11 1396 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 2,000 107,169,500 Rls. 2,900 $
289 1 1396 بيله سوار آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 87,000 107,023,400 Rls. 3,300 $
290 10 1396 بيله سوار آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 8,300 103,882,800 Rls. 2,905 $
291 7 1396 بيله سوار آذربايجان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 17,000 101,826,000 Rls. 3,000 $
292 11 1396 بيله سوار آذربايجان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,530 99,953,149 Rls. 2,718 $
293 10 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 3,350 97,254,520 Rls. 2,680 $
294 1 1396 بيله سوار آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,250 97,254,000 Rls. 3,000 $
295 11 1396 بيله سوار آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 27,040 95,866,109 Rls. 2,587 $
296 10 1396 بيله سوار آذربايجان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 75,700 95,232,694 Rls. 2,650 $
297 12 1396 بيله سوار آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 2,910 94,734,780 Rls. 2,532 $
298 6 1396 بيله سوار آذربايجان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 79,800 92,639,820 Rls. 2,793 $
299 10 1396 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,000 92,536,950 Rls. 2,550 $
300 12 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,900 91,636,375 Rls. 2,465 $
مجموع کل
15,090,538,389 ريال
مجموع کل
444,714 دلار