آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,487 664,530,504 Rls. 20,486 $
102 7 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,290 664,501,047 Rls. 19,738 $
103 10 1396 بيله سوار آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 40,900 658,162,800 Rls. 18,405 $
104 1 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 23,700 645,417,360 Rls. 19,908 $
105 2 1396 بيله سوار آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,000 613,286,100 Rls. 18,900 $
106 9 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 8,650 611,532,300 Rls. 17,300 $
107 10 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 8,310 604,222,320 Rls. 16,670 $
108 9 1396 بيله سوار آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 12,000 597,895,200 Rls. 16,800 $
109 4 1396 بيله سوار آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 13,000 591,318,000 Rls. 18,200 $
110 12 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 7,910 587,152,600 Rls. 15,820 $
111 12 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 19,700 585,471,840 Rls. 15,760 $
112 12 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,800 584,848,320 Rls. 15,680 $
113 3 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,200 581,396,480 Rls. 17,920 $
114 5 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,600 575,329,130 Rls. 17,510 $
115 10 1396 بيله سوار آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 151,898 573,997,022 Rls. 16,042 $
116 9 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 117,960 570,979,224 Rls. 16,160 $
117 9 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 5,310 561,580,920 Rls. 15,930 $
118 2 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,800 560,476,800 Rls. 17,280 $
119 2 1396 بيله سوار آذربايجان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 18,800 549,037,080 Rls. 16,920 $
120 9 1396 بيله سوار آذربايجان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 34,266 545,765,985 Rls. 15,420 $
121 2 1396 بيله سوار آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,000 544,908,000 Rls. 16,800 $
122 12 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 16,800 532,092,180 Rls. 14,280 $
123 12 1396 بيله سوار آذربايجان 70193910 پشم شيشه 12,367 525,172,816 Rls. 14,120 $
124 8 1396 بيله سوار آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 46,000 524,440,035 Rls. 14,999 $
125 5 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 412,250 520,681,175 Rls. 15,900 $
126 12 1396 بيله سوار آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 63,400 520,457,476 Rls. 13,948 $
127 11 1396 بيله سوار آذربايجان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,021 518,695,224 Rls. 14,037 $
128 9 1396 بيله سوار آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 151,950 512,420,794 Rls. 14,458 $
129 3 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 7,800 506,204,800 Rls. 15,600 $
130 6 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,630 504,219,022 Rls. 15,180 $
131 8 1396 بيله سوار آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 10,000 492,086,000 Rls. 14,000 $
132 10 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 119,050 486,900,320 Rls. 13,534 $
133 10 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 89,855 482,298,923 Rls. 13,385 $
134 11 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 15,400 481,254,700 Rls. 13,090 $
135 3 1396 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,700 457,460,400 Rls. 14,100 $
136 9 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 15,220 457,330,140 Rls. 12,853 $
137 8 1396 بيله سوار آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 128,610 456,353,526 Rls. 13,056 $
138 10 1396 بيله سوار آذربايجان 70193910 پشم شيشه 10,530 453,266,400 Rls. 12,636 $
139 8 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 73,540 449,735,556 Rls. 13,084 $
140 12 1396 بيله سوار آذربايجان 08132000 آلو خشک کرده 14,000 448,570,500 Rls. 11,900 $
141 7 1396 بيله سوار آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 13,200 442,596,000 Rls. 13,200 $
142 6 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 72,908 438,144,215 Rls. 13,225 $
143 6 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,000 427,776,000 Rls. 12,800 $
144 11 1396 بيله سوار آذربايجان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 3,850 427,397,520 Rls. 11,550 $
145 11 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 14,500 425,082,320 Rls. 11,600 $
146 8 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 4,060 423,970,920 Rls. 12,180 $
147 4 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 15,200 420,331,800 Rls. 12,920 $
148 2 1396 بيله سوار آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,600 418,437,300 Rls. 12,900 $
149 8 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 14,200 415,473,540 Rls. 12,070 $
150 7 1396 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,050 407,389,500 Rls. 12,150 $
151 1 1396 بيله سوار آذربايجان 10051000 بذر ذرت 6,300 405,225,000 Rls. 12,500 $
152 3 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 73,000 401,847,717 Rls. 12,385 $
153 12 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 81,140 392,229,570 Rls. 10,504 $
154 4 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 15,000 390,210,000 Rls. 12,000 $
155 6 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 291,000 380,581,475 Rls. 11,450 $
156 10 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 11,900 367,063,235 Rls. 10,115 $
157 3 1396 بيله سوار آذربايجان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 5,650 366,690,100 Rls. 11,300 $
158 11 1396 بيله سوار آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 11,740 366,065,275 Rls. 9,931 $
159 6 1396 بيله سوار آذربايجان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,720 359,409,636 Rls. 10,796 $
160 3 1396 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 2,764 358,700,864 Rls. 11,056 $
161 11 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 97,780 351,560,344 Rls. 9,584 $
162 4 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 266,750 348,231,125 Rls. 10,700 $
163 10 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,200 343,296,000 Rls. 9,600 $
164 11 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 3,100 341,505,300 Rls. 9,300 $
165 10 1396 بيله سوار آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 43,070 340,202,514 Rls. 9,475 $
166 8 1396 بيله سوار آذربايجان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 48,260 337,482,180 Rls. 9,652 $
167 12 1396 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,800 333,920,600 Rls. 8,970 $
168 8 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,960 333,066,050 Rls. 9,554 $
169 7 1396 بيله سوار آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 11,000 325,441,997 Rls. 9,569 $
170 9 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,050 322,477,350 Rls. 9,150 $
171 4 1396 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 2,434 316,322,640 Rls. 9,736 $
172 8 1396 بيله سوار آذربايجان 08132000 آلو خشک کرده 11,000 315,997,060 Rls. 9,220 $
173 5 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 4,800 315,091,200 Rls. 9,600 $
174 11 1396 بيله سوار آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 38,220 310,799,513 Rls. 8,408 $
175 7 1396 بيله سوار آذربايجان 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 6,500 308,872,200 Rls. 9,100 $
176 6 1396 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,800 304,790,400 Rls. 9,120 $
177 4 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 52,400 303,084,360 Rls. 9,328 $
178 8 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 218,250 295,083,400 Rls. 8,500 $
179 11 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 10,050 294,780,005 Rls. 8,053 $
180 12 1396 بيله سوار آذربايجان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 17,460 293,969,655 Rls. 7,857 $
181 7 1396 بيله سوار آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 218,250 288,390,200 Rls. 8,500 $
182 7 1396 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 10,600 287,037,120 Rls. 8,480 $
183 4 1396 بيله سوار آذربايجان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 4,230 274,865,400 Rls. 8,460 $
184 5 1396 بيله سوار آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,000 269,974,200 Rls. 8,250 $
185 1 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,780 268,291,368 Rls. 8,276 $
186 8 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,800 267,132,400 Rls. 7,600 $
187 2 1396 بيله سوار آذربايجان 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 320 265,991,600 Rls. 8,200 $
188 2 1396 بيله سوار آذربايجان 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 125 265,991,600 Rls. 8,200 $
189 7 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 51,520 263,207,775 Rls. 7,791 $
190 12 1396 بيله سوار آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 8,100 262,881,198 Rls. 7,002 $
191 8 1396 بيله سوار آذربايجان 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 6,800 258,601,140 Rls. 7,396 $
192 2 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 58,950 252,737,346 Rls. 7,790 $
193 10 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 3,500 252,392,000 Rls. 7,000 $
194 1 1396 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,255 249,480,658 Rls. 7,691 $
195 7 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,220 246,948,236 Rls. 7,288 $
196 7 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 3,580 243,908,680 Rls. 7,160 $
197 12 1396 بيله سوار آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,950 235,561,473 Rls. 6,307 $
198 11 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,190 234,279,980 Rls. 6,380 $
199 11 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 57,652 231,351,396 Rls. 6,286 $
200 9 1396 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 45,100 228,333,048 Rls. 6,472 $
مجموع کل
41,419,401,717 ريال
مجموع کل
1,199,446 دلار