آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,906,771 16,939,507,673 Rls. 546,752 $
2 3 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,850,761 15,945,755,378 Rls. 523,737 $
3 6 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,425,389 14,607,147,546 Rls. 467,786 $
4 2 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,114,816 14,138,189,095 Rls. 466,287 $
5 4 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,690,744 11,826,779,426 Rls. 385,561 $
6 7 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,062,371 10,498,170,279 Rls. 333,402 $
7 11 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,769,441 9,741,905,466 Rls. 300,974 $
8 9 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,167,125 7,305,699,072 Rls. 227,554 $
9 9 1395 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 192,965 6,182,019,705 Rls. 192,965 $
10 1 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,573,784 5,201,000,064 Rls. 171,869 $
11 10 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,459,275 5,020,687,140 Rls. 155,313 $
12 12 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,175,907 4,661,824,479 Rls. 143,880 $
13 9 1395 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 103,904 4,004,301,444 Rls. 124,684 $
14 8 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 958,801 3,339,992,181 Rls. 105,038 $
15 3 1395 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,455 2,249,007,180 Rls. 73,746 $
16 9 1395 يزد گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 48,000 1,660,798,080 Rls. 51,840 $
17 2 1395 يزد گرجستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 47,430 1,654,066,040 Rls. 54,520 $
18 7 1395 يزد گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 48,000 1,635,832,800 Rls. 52,080 $
19 7 1395 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 45,000 1,420,425,000 Rls. 45,000 $
20 6 1395 يزد گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 13,636 1,278,497,724 Rls. 40,908 $
21 12 1395 يزد گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 353,460 1,206,052,840 Rls. 37,205 $
22 11 1395 يزد گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,000 908,781,120 Rls. 28,080 $
23 5 1395 يزد گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 24,000 879,930,720 Rls. 28,320 $
24 6 1395 يزد گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 24,000 879,930,720 Rls. 28,320 $
25 11 1395 يزد گرجستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 14,998 713,907,170 Rls. 22,058 $
26 8 1395 يزد گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 13,800 698,054,193 Rls. 21,789 $
27 9 1395 يزد گرجستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 13,265 670,982,928 Rls. 20,944 $
28 10 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 88,484 629,762,264 Rls. 19,465 $
29 6 1395 يزد گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 6,267 587,587,653 Rls. 18,801 $
30 12 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 70,314 501,319,168 Rls. 15,469 $
31 6 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 72,360 496,886,741 Rls. 15,919 $
32 7 1395 يزد گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,130 379,369,980 Rls. 12,078 $
33 9 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,160 339,892,068 Rls. 10,595 $
34 12 1395 يزد گرجستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 7,036 335,473,184 Rls. 10,349 $
35 7 1395 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 17,740 334,870,884 Rls. 10,644 $
36 3 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,623 319,401,822 Rls. 10,477 $
37 4 1395 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 12,150 223,001,100 Rls. 7,290 $
38 1 1395 يزد گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,095 185,797,675 Rls. 6,137 $
39 12 1395 يزد گرجستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,957 170,738,232 Rls. 5,271 $
40 11 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,710 168,810,624 Rls. 5,216 $
41 5 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,127 164,325,064 Rls. 5,308 $
42 2 1395 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,188 161,235,312 Rls. 5,322 $
43 10 1395 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 6,009 155,496,836 Rls. 4,807 $
44 12 1395 يزد گرجستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 13,000 146,844,480 Rls. 4,530 $
45 7 1395 يزد گرجستان 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 47,500 134,495,775 Rls. 4,275 $
46 6 1395 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 47,700 90,914,977 Rls. 2,909 $
47 1 1395 يزد گرجستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 11,710 77,988,400 Rls. 2,576 $
48 1 1395 يزد گرجستان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 740 22,403,500 Rls. 740 $
49 2 1395 يزد گرجستان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 300 9,098,100 Rls. 300 $
مجموع کل
150,904,959,302 ريال
مجموع کل
4,829,091 دلار